Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN en in samenwerking met de gewestelijke diensten, de nodige stappen ondernemen teneinde de zending vrij te maken of het embargo op te heffen, voor zover er geen objectieve redenen zijn om de genomen maatregelen te rechtvaardigen. Tenslotte engageren de verschillende diensten zich tot een voortdurende uitwisseling van informatie over de mogelijke wijzigingen van de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden van de betrokken derde landen. 3.2.11.12 GGO's In België zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor het beheer van GGO's. De federale overheid en de gewesten hebben echter de handen in elkaar geslagen d.m.v. een samenwerkingsakkoord betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid. Hierdoor worden alle aspecten waarmee rekening moet worden gehouden in het kader van het gebruik van GGO's en pathogenen, op een gecoördineerde manier geëvalueerd, onafhankelijk van de specifieke reglementering(en) terzake. Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel: - de geharmoniseerde omzetting van de Europese richtlijnen betreffende de GGO's en producten op basis van GGO's; - de inrichting van een gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem inzake bioveiligheid voor de federale staat en de gewesten; - de coördinatie van de toepassing van de bovenvermelde richtlijnen op regionaal, federaal en internationaal niveau. Op deze manier zijn burgers, bedrijven, de EC en andere lidstaten er zeker van dat België alle GGO's op dezelfde objectieve gronden behandelt. Het evaluatiesysteem bestaat uit twee onderdelen: de Adviesraad voor Bioveiligheid en de Dienst Bioveiligheid van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Bovendien is er direct overleg tussen alle betrokken instanties en experts in België een noodzaak om voorbereid te zijn op internationaal overleg. Het direct overleg voor wat betreft leefmilieuwetgeving gebeurt voornamelijk in het Coördinatie-Comité Internationaal Milieubeleid (CCIM). De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is één van de twee pilaren van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem die in België opgesteld is om de bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogenen, inclusief ecologische en genetische aspecten in verband met biodiversiteit. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale en federale overheden (aangeduid door de federale ministers bevoegd voor Volksgezondheid, Landbouw, Wetenschapsbeleid en Tewerkstelling, en de Vlaamse, Waalse, en Brusselse Hoofdstedelijke Regering). De ARB wordt bijgestaan door experten in zijn wetenschappelijke werk. Het secretariaat van de raad wordt verzekerd door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Wat het ingeperkt gebruik betreft (laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden) kan de Adviesraad geraadpleegd worden door de gewesten of door de SBB. In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten moet altijd de raad geraadpleegd worden. De Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie is samengesteld uit een administratief secretariaat, een multidisciplinaire groep van wetenschappers, en uit een laboratorium voor onderzoek en expertise i.v.m. bioveiligheid. In overeenstemming met het samenwerkingsakkoord, heeft het de SBB de volgende praktische taken: - de evaluatie van de bioveiligheid van 'ingeperkt gebruik'-activiteiten: de SBB bepaalt geval per geval de specifieke normatieve criteria die in een gegeven inrichting moeten toegepast worden in functie van elke activiteit die er plaatsvindt. Ze adviseert de regionale bevoegde overheid omtrent de voorwaarden die moeten opgelegd worden inzake bioveiligheid; - de evaluatie van de bioveiligheid van aanvragen van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of van het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten, voor dewelke de SBB van de Adviesraad voor Bioveiligheid een mandaat heeft verkregen; - het secretariaat van de Adviesraad voor Bioveiligheid; 59

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN - het voorstellen van maatregelen aan de Adviesraad of de overheden, voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het leefmilieu; - de archivering van dossiers van bioveiligheid en de bescherming van vertrouwelijke informatie; - de mededeling van relevante informatie aan de Europese Commissie in verband met de toepassing van EU-richtlijnen inzake GGO's; - het wetenschappelijke ondersteuning aan de Belgische delegaties op internationale vergaderingen. 3.2.11.13 Dierlijke bijproducten Dierlijke bijproducten kunnen al naar het geval verwijderd worden als afval, hergebruikt worden als voeder, technische producten, meststoffen, etc. Deze bestemmingen vallen in België en andere landen onder de bevoegdheid van verschillende overheidsdiensten. In België zijn twee federale en zes regionale overheden betrokken in de implementatie en controle van verordening (EG) nr. 1774/2002. Hierdoor ontstond de noodzaak om de taken van de verschillende diensten vast te leggen in een overeenkomst. Deze overeenkomst werd getekend op 28 oktober 2005 en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 12 december 2005. De overeenkomst richtte ook een 'Commissie Dierlijke bijproducten' (CoABP) op die moet instaan voor het overleg, de coördinatie en de permanente evaluatie van de toepassing van de overeenkomst. Alle betrokken overheden nemen deel aan deze vergadering die zesmaal per jaar plaats vindt. Onder auspiciën van de CoABP wordt er overleg met de betrokken actoren georganiseerd. Het overlegplatform wordt tweemaal per jaar georganiseerd. Hieraan nemen, naast alle overheden, eveneens een dertigtal relevante vertegenwoordigers van de betrokken sectoren deel. Het FAVV heeft het voorzitterschap en secretariaat van de Commissie Dierlijke Bijproducten. 3.2.11.14 Biologische productie In België is de biologische productie is een gewestelijke bevoegdheid. Naast de Europese kaderwetgeving (verordeningen (EG) nr. 834/2007, 889/2008 en 1235/2008) bestaat er aanvullende nationale en regionale wetgeving die nadere voorwaarden bepalen waaraan de biologische productiemethode en de biologische producten moeten voldoen. Voor de globale samenwerking tussen de federale staat en de gewesten m.b.t. de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van landbouw en visserij wordt verwezen naar het samenwerkingsakkoord van 18 juni 2003 (cfr. paragraaf 3.2.11.2). In dit samenwerkingsakkoord wordt specifiek vermeld dat het FAVV onmiddellijk aan het door de gewesten aangestelde meldpunt alle informatie meedeelt die voortvloeit uit de vaststellingen die het heeft gedaan of ontvangen via het RASFF-systeem, die van aard is fraude in deze sectoren aan het licht te brengen. Daarnaast wordt tussen de drie gewesten en het FAVV ook informatie uitgewisseld bij vaststellingen, op bioproducten, die de respectieve bevoegdheden overschrijden. Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben tevens een intergewestelijk protocol afgesloten betreffende de biologische en geïntegreerde productie. Dit protocol heeft o.a. als doel via intergewestelijk overleg een harmonisatie te bereiken m.b.t. de wijze van toepassing van de wetgeving door de controle- en certificeringsorganen. Wanneer een gewest bestaande uitvoeringsbepalingen van de Europese reglementering wenst te veranderen of nieuwe uitvoeringsbepalingen wenst aan te nemen wordt eveneens overleg gehouden tussen de gewesten met het oog op de gelijktijdige toepassing van de noodzakelijke aanpassingen op alle Belgische martkdeelnemers. Een intergewestelijke subgroep Biologische en Geïntegreerde Productie die afhangt van het Intergewestelijk Ministerieel Overleg ziet toe op de toepassing en evaluatie van het intergewestelijk protocol. 60

Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv