Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Daarnaast hebben de gewesten een stelsel voor wederzijdse administratieve bijstand uitgebouwd en werken ze samen en wisselen alle nuttige informatie uit in verband met de opsporing en de bestraffing van overtredingen. 3.2.11.15 BOB, BGA en GTS Naast de Europese kaderwetgeving (verordeningen (EG) nr. 509/2006, nr. 510/2006, nr. 1989/2006 en nr. 1216/2007) bestaat er in België aanvullende nationale en regionale wetgeving voor wat betreft de erkenning en bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten. Er vinden jaarlijks vergaderingen plaats tussen de gewesten en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD EKME. Via halfjaarlijkse voortgangsrapporten wordt de stand van zaken van de lopende dossiers en de onderzoeken gecommuniceerd. Er bestaat een overeenkomst betreffende de controle inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten van landbouwproducten en levensmiddelen tussen de FOD EKME, het Vlaams Gewest en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Deze partijen zijn overeengekomen dat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD EKME op vraag van de aanvragende groepering/verwerkers zal optreden als controlerend orgaan voor de dossiers die bij het Vlaams Gewest ingediend worden in uitvoering van de verordeningen (EG) nr. 509/2006 en nr. 510/2006. Tussen het FAVV en de FOD EKME werd een protocol ondertekend inzake de verdeling van de controles m.b.t. de etikettering en de samenstelling van levensmiddelen. In dit protocol wordt het FAVV als pilootdienst voor de controle op de benaming die samenhangt met de samenstelling van het product in de mate waarin die verband houdt met de menselijke gezondheid. Alle andere vermeldingen in verband met de verkoopsbenamingen, in het bijzonder de 'appelations d'origine contrôlée', de BOB, BGA, etc. vallen onder de bevoegdheid van de FOD EKME. 3.3 DELEGATIE VAN TAKEN AAN CONTROLEORGANEN 3.3.1 Inleiding De bevoegde autoriteiten in het kader van het MANCP hebben een aantal controletaken gedelegeerd aan controleorganen. Deze controletaken kaderen in de bestrijding van dierziekten en identificatie en registratie (I&R) van dieren, de biologische productie, en de labels BOB en BGA. Delegatie van taken waarvoor het FAVV bevoegd is, kan pas mits goedkeuring van de ministerraad. 3.3.2 Bestrijding dierziekten en identificatie en registratie De verenigingen Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ) en Association Régionale de Santé et d'Identifcation Animales asbl (ARSIA) zijn erkende verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten middels het ministerieel besluit van 26 november 2006. Tussen het FAVV en deze verenigingen werd een protocol vastgelegd waarin de gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden worden beschreven. Het FAVV houdt toezicht op de uitvoering van het protocol. Hiervoor is een stuurgroep opgericht die driemaal per jaar samenkomt. De opdrachten van DGZ en ARSIA omvatten taken in het kader van: - beheer van centra voor preventie en diergeneeskundige begeleiding; - uitvoeren van specifieke preventie- en bestrijdingsmaatregelen; - bedrijfsbegeleidingsprogramma's salmonella bij varkens; - analyseprogramma salmonella (serologie) bij varkens; 61

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN - acties in het kader van voedselcrisissen die formeel door het FAVV worden aangekondigd; - autopsies in het kader aviaire influenze, ophalen en conditioneren van verdachte monsters; - salmonellasurvey- en salmonellabestrijdingsprogrammes bij pluimvee; - uitvoeren van testen op BSE-monsters (runderen) en TSE-monsters (schapen); - monitoring klassieke varkenspest bij everzwijnen; - Aujeszkybestrijdingsprogramma; - brucelloseonderzoeken bij varkens; - zwoegerziekteprogramma; - allerlei testen op vraag van de PCE's van het FAVV; - nemen en onderzoeken van hygiënogrammen bij fokpluimvee. Daarnaast voeren de verenigingen een aantal taken uit i.v.m. de identificatie en registratie van dieren. Het betreft meer bepaald taken i.v.m.: - identificatiemiddelen (alle dieren): o beoordelen van aanvragen voor erkenning; o opvolgen van de kwaliteit (monitoring); o beheer van bestellingen en leveringen van identificatiemiddelen aan verantwoordelijken; o beheer van bestellingen en leveringen van identificatiemiddelen voor hermerking; - controle op de veehouderij bij melding door de veehouder van verlies van 2 oormerken bij herkauwers; - beheer van de identificatiedocumenten (runderen): o afdrukken, herdrukken, verdelen, verwerken en archiveren - beheer bedrijfsregister rund als resultaat van de input door de verantwoordelijke; - beheer van de verantwoordelijke veehouders, de veehouderij, de beslagen en dieren in de nationale gegevensbank Sanitrace: o 1 e registratie, wijzigingen; o organisatie van de jaarlijkse telling kleine herkauwers; o beheer verwerking bezoekrapporten varkens (telling varkens); - op vraag van de vervoerders: registratie vervoersbeweging varkens en kleine herkauwers; - beheer van de bewegingen van runderen; - beheer van weiden op afstand (rund); - begeleiding en de omkadering van de verantwoordelijken in het uitvoeren van de I&R- bepalingen; - begeleiding en omkadering van veehouders: o organisatie helpdesk; o bijstand op het terrein (agenten); o beheer website met beschikbare info; o automatiseringsprocessen. De delegatie van taken i.v.m. I&R door erkende verenigingen zal worden opgenomen in een koninklijk besluit. 3.3.3 Biologische productie Controles in de biologische productie worden uitgevoerd door erkende controleorganen die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteiten. De erkende controleorganen (anno 2010) zijn weergegeven in tabel 4. 62

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv