Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Tabel 4: erkende controleorganen voor de biologische productie. Naam Contact Certisys bvba Bureau's: Rue Joseph Bouché 57/3, B-5310 Bolinne Tel. +3281600377 Fax: +3281600313 (BE-BIO-01) K. Maria Hendrikaplein 5-6, B-9000 Gent Tel.: +3292458236 Maatschappelijke zetel : Avenue de l’Escrime 85, B-1150 Bruxelles Tel.: +3227794721 E-mail: info@certisys.eu Website: http://www.certisys.eu Integra bvba Statiestraat 164A, B-2600 Berchem (afdeling BLIK) Tel.: +3232873750 Fax: +3232873751 (BE-BIO-02) E-mail: info@integra-bvba.be Website: http://www.integra-bvba.be Quality Partner sa Rue Hayeneux 62, B-4040 Herstal Tel.: +3242407500 (BE-BIO-03) Fax: +3242407510 E-mail: bio@quality-partner.be Website: http://www.quality-partner.be Control Union Abtsdreef 10B, B-2940 Stabroek Tel.: +32324970 (BE-BIO-04) Fax: +322327542 Maatschappelijke zetel: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederland E-mail: woverlaet@controlunion.com Website: http://www.controlunion.com De controleorganen Certisys, Integra en Quality Partner zijn erkend in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Control Union is enkel erkend in het Vlaams Gewest. De erkenning van de controleorganen is onderworpen aan de voorwaarden van de Europese en regionale regelgeving. Het zijn de bevoegde ministers die de controleorganen erkennen. Het controleorganisme moet volgend engagement aangaan: - de controleactiviteiten moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van verordening (EG) nr. 834/2007 en de regionale besluiten; - te allen tijden de aangewezen ambtenaar toegang verlenen tot de gebouwen en hem inzagerecht verlenen van elk document dat verband houdt met de controleactiviteiten; - te gepasten tijde alle vereiste informatie communiceren voor een goede toepassing van verordening (EG) nr. 834/2007. In de regionale besluiten worden aanvullende erkenningsvoorwaarden vermeld. Zo moet in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest het accreditatiecertificaat voorgelegd worden als bewijs dat het privé-orgaan dat erkend wil worden, voldoet aan de vereisten van de norm EN 45011 of ISO 65, in hun meest recente versie, voor de controles betreffende de biologische productiemethode van landbouwproducten. In het Vlaams Gewest moet een organisatie voor het verkrijgen van een erkenning, onder andere, bewijzen dat ze de nodige stappen onderneemt om een accreditatiecertificaat te behalen voor de normen NBN EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65. Om de erkenning te behouden moet een controleorgaan, onder andere, vanaf 18 maanden na het verkrijgen van de erkenning zijn accreditatiecertificaat voor de normen NBN EN ISO 17020 en EN 45011 of ISO 65 voorleggen aan de bevoegde dienst. De controleorganen moeten jaarlijks een aantal gegevens zoals het aantal/soort controles, sancties, identificatie- en productiegegevens van de bedrijven, etc. doorgeven aan de bevoegde autoriteiten. De wijze en inhoud van deze rapportering is beschreven in het ministerieel besluit van 22 juni 2009 (voor het Vlaams Gewest), het besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2010 (voor het Waals Gewest), en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 200) (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 63

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.3.4 BOB en BGA Momenteel is er één onafhankelijk certificatieorganisme erkend door de Waalse regering voor het bewaken van het respecteren van de erkende lastenboeken inzake BOB en BGA: PROMAG bvba Parc d’activités écon. d’Aye 6900 Marche-en-Famenne Als erkende controle-instelling voor naleving van het productdossier voor BOB en BGA moet deze aan een aantal voorwaarden voldoen zoals beschreven in het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 houdende toepassing van het decreet van 7 september 1989 betreffende de aanduiding van lokale oorsprong en de aanduiding van Waalse oorsprong alsmede het toepasselijk maken in het Waalse Gewest van de verordeningen (E.E.C.) nr. 2081/92 en nr. 2082/92. Zo moet zij erkend zijn als certificerende instelling overeenkomstig de norm EN 45011, voldoende objectiviteits- en onpartijdigdheidswaarborgen bieden t.a.v. elke producent of verwerker die onderworpen is aan een controle en te allen tijde beschikken over deskundigen en de noodzakelijke middelen om te zorgen voor de controle op de landbouwproducten en de levensmiddelen met een beschermde benaming. De controle-instelling voert controles uit op het terrein voor alle producten die erkend zijn als BOB en BGA en certificeert de conforme producten. Conform het decreet van 19 december 2002 tot wijziging van het decreet van 7 september 1989 betreffende de toekenning van het Waalse kwaliteitslabel, de aanduiding van lokale herkomst en de aanduiding van Waalse herkomst, en het reeds vermelde besluit van 25 september 2003 is de controle-instelling verplicht om o.a. ten minste één maal per jaar bij de houders van een gebruiksvergunning te onderzoeken of de voorwaarden vastgelegd in het productdossier worden vervuld. Ze moet zich onderwerpen aan de controle van de bevoegde autoriteit en bij haar jaarlijks een verslag indienen waarin een beschrijving van de gebruikte controlemethoden, een synthese van de verkregen resultaten alsook de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar, het begrotingsontwerp voor het volgende jaar en de lijst van de bestuurders en beheerders die in functie zijn. 3.4 INTERNETADRESSEN De internetadressen van de autoriteiten die betrokken zijn bij het MANCP zijn terug te vinden in de tabellen 5-7. Belgische wetgeving kan opgezocht worden via de zoekmachines op volgende websites: - Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl ; - JUSTEL: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl ; - BelgiëLEX: http://www.belgielex.be/ . Website Food and Veterinary Office: http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm . 64

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv