Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

LABORATORIANETWERK 4

LABORATORIANETWERK 4 LABORATORIANETWERK 4.1 INLEIDING Overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 april 2005 5 worden de analyses en tegenanalyses uitgevoerd in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV, of ter uitvoering van de wet van 15 juli 1985, toevertrouwd aan: - de laboratoria van het FAVV; - de laboratoria die erkend zijn overeenkomstig het KB van 15 april 2005. Voor het aanduiden en opvolgen van laboratoria die werkzaamheden uitvoeren in het kader van officiële controles neemt het directoraat-generaal Laboratoria van het FAVV een sleutelpositie in. Op basis van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is dit bestuur belast met (art. 7): - het uitvoeren in de eigen laboratoria van gerichte onderzoeken en analyses, aangevraagd door de inspectiediensten; - het uitvoeren in de eigen laboratoria van geprogrammeerde onderzoeken en analyses; - het uitvoeren van onderzoeken en analyses aangevraagd door derden; - het ontwerpen van nieuwe of aangepaste onderzoeks- en analysemethodes ingeval de bestaande internationaal erkende methodes ontbreken, ontoereikend of onaangepast zijn; - het selecteren en erkennen van andere laboratoria voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken en analyses; - het selecteren van referentielaboratoria voor specifieke onderzoeken en analyses; - het toezicht op de werking van de eigen laboratoria, van de erkende laboratoria en van de referentielaboratoria evenals het valideren van de aangewende onderzoeks- en analysemethodes. Dit betekent concreet dat het directoraat-generaal Laboratoria een dienstverlenende taak heeft voor de besturen Controlebeleid en Controle van het FAVV. De dienstverlening heeft betrekking op het beheer van de eigen laboratoria, de selectie en erkenning van externe laboratoria, het ophalen en de distributie van monsters, alsook het toewijzen van analyses. Om de dienstverlening naar andere besturen optimaal te verzekeren wordt een kwaliteitssysteem ingevoerd bij het directoraat-generaal Laboratorium. Het FAVV werkt met andere woorden samen met een netwerk van interne en externe laboratoria, alsook met referentielaboratoria die technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden op verschillende domeinen. Het hoofdbestuur van DG Laboratoria onderhoudt de relaties met de externe laboratoria en de referentielaboratoria. Op de website van het FAVV is specifieke informatie van DG Laboratoria terug te vinden, bedoeld voor het personeel van dit directoraat-generaal, voor de vijf FAVV-laboratoria, en voor de externe laboratoria, inclusief de NRL's, waar het FAVV mee samenwerkt. De structuur van het laboratoriumnetwerk is schematisch weergegeven in figuur 7. 5 Koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-stimulerende werking. 67

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv