Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

4.2 FAVV-LABORATORIA

4.2 FAVV-LABORATORIA 4.2.1 Algemeen LABORATORIANETWERK Figuur 7: structuur laboratorianetwerk. Het FAVV beschikt over vijf eigen laboratoria, verspreid over België. De lijst met FAVV-laboratoria en hun werkings- en specialisatiegebied is terug te vinden in tabel 8. Hun belangrijkste taak bestaat erin analyses uit te voeren voor het FAVV. Deze laboratoria, evenals de erkende laboratoria, zijn steeds in staat om, naast de routineanalyses, hun analysecapaciteit op te voeren wanneer een crisis zich voordoet. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verzekeren bij de eigen laboratoria is een kwaliteitssysteem ingevoerd dat beantwoord aan de norm NBN EN ISO/IEC 17025 (accreditatie door BELAC). Deze norm wordt aangevuld met bijkomende richtlijnen die vereist zijn voor bepaalde vakgebieden. De hoofdopdrachten van de laboratoria zijn: - wetenschappelijk en technisch correcte resultaten af te leveren; - instaan voor een korte doorlooptijd van de analyses; - proeven uitvoeren aan een economisch verantwoorde prijs. Om deze doelstellingen te realiseren is een kwaliteitssysteem uitgewerkt, conform de eisen van de internationale normen, en beschreven in een gezamenlijk kwaliteitshandboek dat van toepassing is in elk van de FAVV-laboratoria. Hoe aan de kwaliteitseisen voldaan wordt is vastgelegd in de kwaliteitsobjectieven die door elk laboratorium afzonderlijk worden uitgewerkt, consistent met de opdracht van het bestuur Laboratoria en aangevuld met specifieke doestellingen van het laboratorium. De kwaliteitsobjectieven worden jaarlijks beoordeeld door het management van het bestuur Laboratoria. 68

LABORATORIANETWERK Tabel 8: FAVV-laboratoria en hun werkings- en specialisatiegebied. Laboratorium Werkings- en specialisatiegebied Melle Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters GGO Residuen van schalen en vliezen in eiproducten Kalibratie van thermometers en frituurtesters Dispatching Gembloux Microbiologie van levensmiddelen, diervoeders, water, milieumonsters Fysico-chemische samenstelling van levensmiddelen en diervoeders Bacterievuur op planten uit de rozenfamilie, en bruin- en ringrot bij aardappelen Dispatching Gent Residuen van diergeneesmiddelen en verboden stoffen, antibiotica, kalmerende middelen, hormonen in levensmiddelen, producten van dierlijke oorsprong, bereidingen en plasma Metalen in levensmiddelen, diervoeders, meststoffen, bodemverbeterende middelen en slib, sporenelementen in diervoeders, meststoffen (waaronder gechelateerde meststoffen), fluor in diervoeders, fysische parameters in bodemverbeterende middelen en slib Aardappelcysten type Globodera in grond Luik Garanties van diervoerders en meststoffen Formuleringen van fytofarmaceutische producten Dierlijke eiwitten in diervoeders Gepolymeriseerde glyceriden en onzuiverheden in vetten Mycotoxinen Organofosforresiduen in dierlijke matrices Histamines, avermectines, allergenen, bewaarmiddelen, zoetstoffen en contaminanten Aantonen van bestraling Tervuren Contaminanten, additieven, antibiotica, coccidiostatica, vitamines, mycotoxinen Dioxines en PCB’s in diervoeders en levensmiddelen Dierlijke eiwitten in diervoeders Bijzondere aandachtspunten voor het realiseren van de opdrachten gaan eveneens naar: - het aanstellen van een 'corporate kwaliteitsverantwoordelijke' die instaat voor de invoering, de implementatie en de opvolging van het kwaliteitssysteem. Hij wordt hierin bijgestaan door een kwaliteitsverantwoordelijke in elk van de laboratoria. Hij staat in voor het uitvoeren van de interne kwaliteitsaudits en voor het rapporteren over het functioneren van het kwaliteitssysteem aan de directeur-generaal van het bestuur Laboratoria met de bedoeling het kwaliteitssysteem te verbeteren; - het aanstellen van leidinggevend en technisch personeel met de nodige bevoegdheid en middelen om de kwaliteit van de proeven te garanderen. De verantwoordelijkheid, de bevoegdheid en de onderlinge betrekkingen van het personeel dat leiding geeft, de proeven uitvoert en verifieert zijn vastgelegd. Zij zijn opgeleid om afwijkingen van het kwaliteitssysteem of van de procedures voor de uitvoering van de proeven op te merken en om deze te voorkomen of tot een minimum te beperken, en te corrigeren; - de onafhankelijke positie van het bestuur Laboratoria zodat het management en het personeel gevrijwaard blijven van commerciële, financiële en andere verplichtingen alsook van invloeden die de kwaliteit van de proeven nadelig kunnen beïnvloeden; - de betrokkenheid van het personeel bij de opbouw en uitvoering van het kwaliteitssysteem. Er worden regelmatige vormingssessies georganiseerd om de vertrouwdheid met het kwaliteitssysteem, de te volgen procedure en werkwijze op peil te houden; - de veiligheid van het personeel en het respect voor het milieu; - de structuur van het kwaliteitssysteem met de ondersteunende procedures, beproevingsmethoden, logboeken, documenten en formulieren. Het kwaliteitsmanagementsysteem, het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen worden periodiek beoordeeld en bijgestuurd om optimaal bij te dragen tot de realisatie van de hoofdopdracht van het Agentschap. De FAVV-laboratoria hebben een personeelsbezetting van ca. 160 personen met een hoge scholingsgraad, met name ingenieurs , licentiaten en dierenartsen. 69

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
FAQ's - Favv
2010 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
Vergadering van 08/11/2011 - Favv
Activiteitenverslag 2011 - FAVV
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag - Favv
1.2.4. - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
10.09.1981 - Favv
1.2.5. - Favv