Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

100 3. Dierengezondheid

100 3. Dierengezondheid 3.1. OSE Overdraagbare spongiforme encefalopathieën of OSE (Engels: TSE) zijn ziekten die de hersenen en het zenuwstelsel van dieren progressief aantasten. Deze ziekten worden veroorzaakt door bepaalde infectieuze eiwitten, prionen genaamd. De bekendste OSE is BSE of boviene spongiforme encefalopathie, beter gekend als de gekkekoeienziekte. BSE-testen: het einde van een bijzondere periode voor het FAVV en de sectoren Op 22 mei 2012 kreeg België tijdens de Algemene Vergadering van het OIE officieel het meest gunstige statuut “verwaarloosbaar risico inzake BSE” in de EU. Voor die datum beschikten alleen Finland, Zweden en Denemarken over dat statuut. Het behalen van dit statuut zal de handel van levende runderen, rundvlees en andere runderproducten met derde landen sterk vergemakkelijken. Boviene spongiforme encefalopathie (BSE) is een overdraagbare aandoening bij runderen die de hersenen treft en steeds tot de dood van het dier leidt. Er wordt verondersteld dat de variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) bij de mens wordt veroorzaakt door overdracht van het BSE-agens van runderen naar de mens. De BSE-epidemie begon in 1986 in het Verenigd Koninkrijk, van waaruit ze zich verder verspreidde. In 1997 werd het eerste BSE-geval in België vastgesteld, waarna een officieel BSE-bewakingsprogramma werd opgestart. Hierbij werden alle klinisch verdachte runderen verplicht onderzocht.. Sinds 1998 is het in ons land bovendien verplicht om in het slachthuis het gespecificeerd risicomateriaal (GRM), zoals ondermeer hersenen en ruggenmerg, te verwijderen uit alle karkassen van runderen bestemd voor menselijke consumptie om de volksgezondheid te beschermen. Daarnaast is het sinds 1994 verboden om dierlijke eiwitten aan runderen te voederen om de verspreiding van de ziekte via het diervoeder te voorkomen (feed ban). Het verbod om dierlijke eiwitten te gebruiken in diervoeder werd in 2001 veralgemeend naar het voeder van alle landbouwhuisdieren. Op 1 januari 2001 werd onder druk van de Europese Unie een grootschalig bewakingssysteem opgestart waarbij ook gezonde slachtrunderen en kadavers van runderen onderworpen werden aan een snelle test om BSE op te sporen. Dank zij dit doorgedreven bewakingsprogramma konden 133 BSE-positieve runderen uit de voedselketen geweerd worden. Tussen 1 januari 2001 en 31 december 2012 werden door de FAVV-labo’s en het netwerk van erkende laboratoria in totaal meer dan 3.925.000 snelle BSE-testen uitgevoerd. De uitvoering van dit programma vergde niet alleen bijzonder logistieke inspanningen maar vormde ook een belangrijke uitgavenpost: meer dan 210 miljoen euro, waarvan de rundveehouderij 22 miljoen rechtstreeks betaalde via de retributies in het slachthuis. De laatste 2 positieve gevallen dateren reeds van 2006. Dank zij dit opmerkelijke resultaat en de voorzorgsmaatregelen (feed ban en verwijderen van het GRM) kon het Belgisch dossier door een internationale expertgroep gunstig geëvalueerd worden en werd het statuut “verwaarloosbaar risico” verworven.

BSE bij runderen In 2012 werden in België 127.579 runderen getest op BSE. Er werden snelle diagnosetesten uitgevoerd op 102.926 slachtrunderen en op 24.620 kadavers. OSE bij schapen en geiten In 2012 werden 1.751 dode schapen en geiten van meer dan 18 maanden oud bemonsterd in het vilbeluik en 1 klinisch verdachte geit. Er werd geen enkel positief resultaat bekomen. Het laatste geval van scrapie in België dateert van 2007. Traceerbaarheid Er werd ook een bewaking op levende runderen uitgevoerd in veehouderijen, op markten, bij het transport en bij het gezondheidsonderzoek in de slachthuizen. Aan de 33 verdenkingen kon de nodige opvolging worden gegeven dankzij het in acht nemen van de aangifteplicht. De hersenen 2.500 2.000 1.500 1.000 500 INSPECTIES EN ZIEKTES 5 van alle verdachte dieren werden geanalyseerd door het CODA. De laatste zes jaar werden geen gevallen van BSE meer vastgesteld in België. In de hele EU werd de jongste jaren een sterke daling van het aantal positieve gevallen vastgesteld maar in bepaalde landen komen nog gevallen voor, hoofdzakelijk bij oudere dieren. 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 BSE-gevallen in België 46 38 15 11 2 2 0 0 0 0 0 0 BSE-gevallen in EU 2.172 2.144 1.376 865 561 320 175 125 67 45 28 18 In mei 2012 kreeg België officieel het statuut van verwaarloosbaar risico op BSE. Om een doeltreffende bestrijding van de ziekte te blijven garanderen voert het FAVV DNA-tests uit om de traceerbaarheid van rundvlees te kunnen controleren. Met dit doel worden monsters van vers rundvlees genomen in de transformatiesector (uitsnijderijen) en in de distributiesector (slagerijen, supermarkten). Via het Sanitel identificatienummer (Belgisch geïnformatiseerd beheersysteem voor de identificatie, registratie en opvolging van dieren), wordt in het slachthuis een stukje van het oor onderzocht van een bemonsterd rund. Het DNA van het rundvlees wordt daarna vergeleken met het DNA van het overeenkomstig oor. Indien het vlees niet overeenstemt met het DNA van het in het slachthuis bemonsterd oor wordt een onderzoek opgestart om de oorzaak ervan te achterhalen. Resultaten van 332 monsters van vers rundvlees genomen in slagerijen (266 monsters) en in uitsnijderijen (66 monsters) (conformiteit): 2010 2011 2012 Slagerijen 88,6 % 86,7 % 86,8 % Uitsnijderijen 97,6 % 100,0 % 93,9 % De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 8 waarschuwingen (6 in slagerijen en 2 in uitsnijderijen). 101

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv