Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

102 Europese beschikking

102 Europese beschikking In haar rapport van 15 oktober 2012 kwam EFSA tot de conclusie dat het testen van gezonde slachtrunderen niet nodig is aangezien het testen van risicodieren voldoende garantie biedt. Op deze basis werd door het Permanent Comité bij de Europese Commissie op 12 december 2012 een ontwerp van Beschikking goedgekeurd waardoor het testen van gezonde slachtrunderen in 25 lidstaten van de Europese Unie sedert 1 januari 2013 niet langer verplicht is. € 40.000.000 € 35.000.000 € 30.000.000 € 25.000.000 € 20.000.000 € 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 € 0 3.2. Sanitair beleid In 2013 zullen naar schatting tussen 28.000 en 29.000 testen worden uitgevoerd op risicorunderen (kadavers, noodslachtingen, verdenkingen). Hiermee voldoet België ruimschoots aan de normen van de Werelddierengezondheidsorganisatie (OIE) voor de bewaking van BSE. De uitgaven voor het TSE-bestrijdingsprogramma dalen hiermee verder tot 1,4 miljoen euro. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sedert 2009 heeft het FAVV op basis van een grondige reflexie met de verschillende actoren (DGZ, ARSIA, CODA en de landbouworganisaties) haar sanitair beleid geheroriënteerd De actuele strategie is gebaseerd op verschillende adviezen van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV betreffende de epidemiologische bewaking van dierziekten bij runderen, kleine herkauwers, varkens, pluimvee en paarden, met inbegrip van ziekten die niet (langer) voorkomen maar in ons land kunnen opduiken. Aantal BSE-testen Uitgaven BSE-testen (€) 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Deze strategie laat toe het “vrij van” statuut te behouden en het sanitair beleid uit te breiden. Er wordt o.m. voorzien in een onderzoek en systematische analyses in geval van verwerping bij runderen en kleine herkauwers, een aangepast wintercampagne en de bewaring van monsters in een serotheek, de analyse bij runderen uit lidstaten die niet officieel een statuut “vrij van” heben bekomen, de analyse en de opvolging van nieuwe ontwikkelingen in verband met opduikende of heropduikende ziektes. 0 Het FAVV delegeert een aanzienlijk deel van het epidemiologisch toezicht aan de regionale dierengezondheidsverenigingen en besteedt hieraan jaarlijks meer dan 7 miljoen Euro.

3.3. Ziekten waarvan België officieel vrij is België is officieel vrij van verschillende ziekten bij rundvee en varkens: runderleucose (sinds 1 juli 1999), runderbrucellose en rundertuberculose (sinds 25 juni 2003), de ziekte van Aujeszky (sinds 4 oktober 2011). Het behoud van het officieel vrije statuut gedurende meerdere opeenvolgende jaren liet toe om het bewakingsprogramma voor runderen en varkens vanaf december 2009 af te bouwen (richtlijn 64/432/EEG). België is eveneens vrij van tal van andere ziekten, zoals mond- en klauwzeer, hondsdolheid, hoogpathogene aviaire influenza (laatste geval in 2003), Newcastle Disease bij pluimvee, klassieke varkenspest en blauwtong. De volledige lijst is beschikbaar op de website van het FAVV. In het kader van de intracommunautaire handel en de uitvoer naar derde landen is het voor België belangrijk om vrij te blijven van deze ziekten. Runderbrucellose Eind 2010 werd, na een afwezigheid van 10 jaar, naar aanleiding van het onderzoek van een verwerping, een haard van runderbrucellose vastgesteld. In maart 2012 werd terug een haard van runderbrucellose vastgesteld, opnieuw naar aanleiding van het onderzoek van een verwerping. Vanuit deze primaire haard werden nog 4 andere secundaire haarden ontdekt met dezelfde kiem (Brucella abortus biovar 3). Daarnaast werd ook 1 geïsoleerde haard vastgesteld met een ander type brucellose (Brucella suis biovar 2) dat normaal voorkomt bij varkens en everzwijnen, Blauwtong INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Op 15 februari 2012 werd België door de Europese commissie opnieuw vrij verklaard van blauwtong. Daarmee werden de jarenlange, gezamenlijke inspanningen van het Agentschap, de veehouders en de dierenartsen om deze ziekte uit te roeien, beloond. Bij de bestrijding werd volop ingezet op vaccinatie: van 2008 tot 2010 gold immers een verplichte vaccinatie van alle runderen en schapen, met een financiële tegemoetkoming door het FAVV, het Sanitair fonds en de Europese Commissie voor de betrokken veehouders. In 2012 lag de nadruk van het toezichtsprogramma vooral op het abortusprotocol, waarin blauwtong één van de te onderzoeken ziekten is: 3.187 analyses werden uitgevoerd. Daarnaast werden tijdens de winter 3.682 runderen op 276 rundveebeslagen bemonsterd en onderzocht. Er werden geen enkel positief resultaat gevonden. maar ook runderen kan besmetten. Alle runderen van deze 6 haarden werden geslacht. Het epidemiologische onderzoek gaf aan dat 538 beslagen mogelijks contact hadden met deze haarden. Alle contactbedrijven werden onder toezicht geplaatst en opgevolgd via serologisch onderzoek. Al deze stalonderzoeken hadden gunstige resultaten. Hierdoor kon het incident eind juli worden afgesloten. Naar aanleiding van dit incident werd de bewaking voor brucellose vanaf juni tijdelijk versterkt door tot eind 2012 runderen ouder dan 18 maanden bij aankoop en voor deelname aan een prijskamp verplicht te testen. Daarnaast werden alle melkveebedrijven opgevolgd door het onderzoek van tankmelk. 103

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv