Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

132 3.2. Dieren In de

132 3.2. Dieren In de primaire productie wordt een salmonellamonitoring- en bestrijdingsprogramma uitgevoerd op alle bedrijven met 31 of meer vleesvarkens evenals bij fokpluimvee, leghennen, braadkippen en vleeskalkoenen. Zowel voor de pluimvee- als voor de varkenssector komt om de 4 maanden een werkgroep bijeen met de verschillende actoren om te discussiëren over de implementatie, de resultaten en het verder verloop van het programma. Dierenartsen, pluimveehouders en varkenshouders worden bijgestaan in de bestrijding van Salmonella door de “salmonelladierenartsen” van DGZ en ARSIA. Hun werking wordt gefinancierd door het FAVV. Varkens In 2012 werden 170.851 analyses uitgevoerd op 5.666 bedrijven met vleesvarkens. 106 bedrijven werden voor een eerste maal als salmonellarisicobedrijf aangeduid, 57 voor een tweede maal. Deze 57 bedrijven werden begeleid door DGZ of ARSIA. Het aantal bedrijven in het programma daalde met 5 % ten opzicht van 2011. Er is een significante stijging van het aantal bedrijven dat voor een eerste of tweede maal als risicobedrijf werd aangeduid ten opzichte van 2011. Het FAVV heeft 73 inspecties uitgevoerd in de risicobedrijven. De niet-conformiteiten betreffen het bedrijfsspecifiek salmonellaactieplan (opstelling (3) of uitvoering (11)), salmonellaonderzoek op meststalen (2), de bewaring van documenten over het programma (5) en de aanwezigheid van de door de bedrijfsdierenarts ingevulde checklist “Salmonella-actieplan” (10). Om het aantal humane gevallen van Salmonella afkomstig van varkens te verminderen wordt op EU-niveau meer de nadruk gelegd op de hygiëne tijdens het slachtproces en werden tot nu toe nog geen Europese doelstellingen vooropgesteld voor de nationale prevalentie van Salmonella bij varkens. In de pluimveesector werden goede resultaten bekomen met de graduele aanpak, te beginnen met de bestrijding van Salmonella bij fokpluimvee. Op hetzelfde schema worden de voorbereidingen getroffen om in de loop van 2014 de nadruk in een betere bestrijding van Salmonella bij varkens te verplaatsen van vleesvarkens naar fokvarkens. Eveneens wordt overgeschakeld van serologisch onderzoek naar bacteriologisch onderzoek waardoor het onder andere mogelijk wordt de focus te leggen op de bestrijding van Salmonella Typhimurium, het meest voorkomend serotype bij de mens. Pluimvee De Europese doelstellingen van minder dan 1 % positieve foktomen in productie (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis en S. Virchow) werd opnieuw gehaald in 2012. Een bijkomend te bestrijden serotype Salmonella bij fokpluimvee in België is S. Paratyphi B var. Java. Voor de te bestrijden serotypes waren tijdens de productie 1 toom fokpluimvee positief voor S. Enteritidis en 1 voor S. Paratyphi B var. Java. In de legsector worden S. Enteritidis en S. Typhimurium bestreden sinds 2008 met de bedoeling jaarlijks het percentage positieve tomen met 10 % te doen dalen tot minder dan 2 %. Er werd een lichte stijging gezien van de prevalentie van S. Enteritidis of S. Typhimurium positieve tomen van 2,1 % in 2011 naar 2,27 % in 2012. Bij braadkippen en vleeskalkoenen wordt sinds 1999 een onderzoek uitgevoerd op Salmonella in de laatste 3 weken voor het slachten. Sinds 2010 wordt op besmette bedrijven een reeks maatregelen opgelegd om de Europese doelstelling van minder dan 1 % positieve tomen voor S. Enteritidis en S. Typhimurium te halen. In navolging van 2010 en 2011 werd deze doelstelling zowel bij braadkippen als bij vleeskalkoenen in België gehaald. De salmonellabestrijding bij pluimvee is een samenwerking tussen de sector en het FAVV. Het merendeel van de bemonsteringen worden uitgevoerd door de pluimveehouder, het FAVV voert bijkomende officiële controles uit. De sector financiert de analyses in het kader van de uitgangscontroles bij braadkippen, vleeskalkoenen en leghennen. Het FAVV financiert de overige analyses voor de monitoring van Salmonella bij fokpluimvee en leghennen, evenals de officiële controles.

CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Monsters Tomen Onderzoek op Salmonella Aantal Conform Aantal Conform Fokpluimvee Leghennen Braadkippen Conform voor de te bestrijden serotypes Eendagskuikens 156 100 % 110 100 % 100 % Opfok 1.012 99,3 % 317 98,7 % 100 % Productie 11.849 99,6 % 557 97,5 % 99,6 % Opfok 646 99,1 % 445 99,1 % 99,8 % Productie 2.065 97,4 % 764 95,3 % 97,8 % Ingangscontrole 5.819 99,5 % 5.593 99,5 % 99,8 % Uitgangscontrole 9.645 99,9 % 8.739 96,56 % 99,43 % Vleeskalkoenen Uitgangscontrole 174 99,4 % 161 99,4 % 100 % 3.3. Producten Opsporing van pathogene E. coli in het FAVV De opsporing van Shigatoxine producerende E. coli (STEC) vormt een cruciale uitdaging in de voedingsmicrobiologie. In samenwerking met het Nationaal Referentielaboratorium WIV, is het FAVV-labo van Gembloux sinds 2010 betrokken bij het op punt stellen van analyses via de real time PCR-techniek die gebaseerd is op DNA-analyse. Het labo heeft zijn eerste routinemonsters in 2011 gekregen, het jaar waarin eveneens in Duitsland de E. coli O104:H4-crisis opdook. De eerste fase stemt overeen met een screening naar virulentie- en adhesiegenen (stx1, stx2, eae), terwijl in de tweede fase het de bedoeling is de verschillende serogroepen te identificeren (O26, O103, O111, O145, O157) in geval van een positieve screening. Aangezien de internationale ISO-norm in november 2012 gepubliceerd werd, heeft het labo aan Belac de accreditatie gevraagd voor het onderzoek naar deze 5 serogroepen in alle levensmiddelen. De audit werd eind 2012 gunstig afgesloten. 133

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv