Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

12 Organigram

12 Organigram Auditcomité Wetenschappelijk Comité Raadgevend Comité Centrale diensten Primaire productie Verwerking Distributie Erkenningen Import, export & notificaties Inspectiediensten Nationale implementatie- en coördinatie eenheid (NICE) Provinciale controle-eenheden (11 PCE’s) Nationale opsporingseenheid (NOE) Plantenbescherming Veiligheid van de plantaardige producten Dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten Transformatie en Distributie van levensmiddelen Internationale zaken Integratie van bedrijfsinformatie Risicobeoordeling Gedelegeerd Bestuurder Centrale diensten Personeel en organisatie FAVV - labo’s Gent Tervuren Melle Luik Gembloux Dienst Interne audit, Kwaliteit, Preventie- en Ombudsdienst Dienst Communicatie, Meldpunt en Voorlichtingscel Dienst Crisispreventie en -beheer DG Controle DG Controlebeleid DG Laboratoria DG Algemene diensten Financiering Budget en beheerscontrole Logistiek ICT Juridische dienst

1. Onze middelen Om zijn opdrachten in 2012 uit te voeren kon het FAVV rekenen op: • 1.323 medewerkers waarvan 724 in de 11 provinciale controle-eenheden (PCE); • 660 zelfstandige dierenartsen met opdracht (DMO), wat overeenstemt met ongeveer 385 FTE, die controleopdrachten (hoofdzakelijk ante- en postmortemkeuringen in slachthuizen, inspecties op het dierenwelzijn) en een deel van de certificering voor uitvoer op zich nemen onder toezicht van de ambtenaren. Wanneer de DMO’s opdrachten uitvoeren voor rekening van het FAVV worden zij als officiële dierenartsen beschouwd; • 5 ISO 17025 geaccrediteerde interne laboratoria met samen 151 medewerkers; • een netwerk van 59 door het FAVV erkende externe laboratoria en 9 nationale referentielaboratoria; • een budget van 179,5 miljoen euro; • een nauwe samenwerking met diverse federale en regionale overheidsdiensten, waaronder de politie en de douane. De centrale diensten zijn voornamelijk belast met: • de algemene coördinatie van de interne controle en de kwaliteits- en milieusystemen, • de uitwerking van operationele regelgeving, • de evaluatie van risico’s die de veiligheid van de voedselketen kunnen aantasten, • de uitwerking van inspectie- en analyseprogramma’s op basis van de risicobeoordeling en de rapportering van de resultaten, • de organisatie van de controles op het Tevredenheidsenquête bij de operatoren ORGANISATIE Het FAVV streeft er naar om bij het uitvoeren van zijn opdrachten zoveel mogelijk aan de verwachtingen van de samenleving te voldoen. Zoals vermeld in het businessplan van het FAVV werd daartoe op vraag van het FAVV en anoniem een tevredenheidsenquête gehouden bij gecontroleerde operatoren. Deze werd uitgevoerd door de Federale overheidsdienst Personeel en Organisatie, in samenwerking met een privébureau. Van de 27.910 bevraagde operatoren die in 2011-2012 werden gecontroleerd hebben er 6.863 op de enquête geantwoord, wat dus meer dan 24 % is van de bevraagde personen (21 % in 2009). Wij willen immers graag weten wat zij vinden van het FAVV en van de ontwikkeling die het sinds 2009 heeft doorgemaakt: hoe voelen zij de controles aan, hoe evalueren zij de dienstverlening van het FAVV, …? Na gedetailleerde analyse van de resultaten zullen acties worden voorgesteld om onze relaties met de operatoren te verbeteren. Er zal daarover met de sectoren worden overlegd binnen het Raadgevend Comité. De resultaten geven een zeer positieve evaluatie aan van het FAVV: 91 % meent dat het FAVV blijk geeft van professionalisme en 94 % is van mening dat het FAVV draagt bij tot de verbetering van de veiligheid van de voedselketen en de betrouwbaarheid van de Belgische producten. Voor 89 % van de operatoren geeft het inspectieverslag de werkelijke toestand van hun bedrijf weer. Het volledige verslag van deze enquête is beschikbaar op de website www.sondagepeiling.be. terrein (controleplan), • het overleg met de sectoren en de nationale en internationale instanties, met name de Europese Commissie en de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), • de opvolging van de internationale relaties met derde landen, • de coördinatie van de laboratoriumanalyses • de communicatie met operatoren en consumenten, met onder meer het beheer van het meldpunt voor consumenten, • crisispreventie en -beheer, • de ombudsdienst voor operatoren, • gecoördineerde enquêtes met het oog op fraudebestrijding. 1 13

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv