Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

142 4.

142 4. Antibioticaresistentie Sedert 2011 wordt door het FAVV de antimicrobiële resistentie van pathogenen en indicatorkiemen bij kalveren, varkens en pluimvee opgevolgd. Bovendien wordt de prevalentie van ESBL-producerende AMCRA kiemen bij pluimvee onderzocht. Dit monitoringprogramma loopt voor op een Europese beschikking. Deze beschikking zal alle lidstaten verplichten om vanaf 2014 monitoringprogramma’s uit te voeren op antimicrobiële resistentie van onder meer Salmonella, Campylobacter en E.coli bij pluimvee, varkens en rundvee. Zo wil de Europese Commissie een overzicht krijgen van de Europese situatie. Het Kenniscentrum AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals), een initiatief van alle betrokken actoren uit de sector en mede ondersteund en gefinancierd door het FAVV en het FAGG, heeft zijn eerste werkingsjaar achter de rug. De vier strategische doelstellingen werden bereikt. De basis werd gelegd voor gidsen voor het verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen bij varkens, kalveren en pluimvee. De gidsen zijn bestemd voor de veehouders en hun dierenartsen. Ze zijn opgebouwd uit een deel bedrijfsgezondheid, een deel met algemene aanbevelingen voor het gebruik van antimicrobiële middelen, en een deel met een lijst van aandoeningen met bijhorende 1e, 2e en 3e keus antimicrobiële behandelingen. De aandoeningen waarbij het vaakst antimicrobiële middelen ingezet worden als behandeling werden hierin opgenomen. Er werd een advies geformuleerd om het antibioticagebruik bij dieren in kaart te brengen door de voorschrijver, op bedrijfsniveau en per diersoort. Op basis van dit advies zal een elektronisch datacollectiesysteem ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Onder leiding van AMCRA hebben verschillende werkgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken sectoren (varkens, pluimvee, kalveren, vleesvee en melkvee), voorstellen geformuleerd tot autoregulatie voor het gebruik van antimicrobiële middelen. Zo wordt onder andere voorgesteld om per beslag een dierengezondheidsplan op te stellen, om het gebruik van antibiotica te benchmarken, om het depot van antibiotica op pluimveebedrijven af te schaffen, en om 3e en 4e generatie cephalosporines niet in te zetten bij groepsbehandelingen. Over het jaar heen werden sensibilisatiecampagnes voor veehouders en dierenartsen georganiseerd om verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen te stimuleren met als hoogtepunt het AMCRA-seminarie over alternatieven voor antibiotica in de dierlijke productie. Ook in 2013 gaat de samenwerking verder en werden een reeks doelstellingen vastgelegd waaronder het voorstellen van bioveiligheidsmaatregelen, voorstellen om het gebruik van vaccins te stimuleren en het voorstellen van preventieve maatregelen en alternatieven voor antimicrobiële resistentie.

Monitoring van antimicrobiële resistentie bij pathogene bacteriën Campylobacter. De antimicrobiële resis- tentie van Campylobacter werd getoetst bij 350 stammen afkomstig van karkassen en vlees van gevogelte. Voor C. jejuni wordt een forse daling van de resistentie op erythromycine (12,5 % in 2011, 1 % in 2012), op streptomycine (22,5 % in 2011, 3 % in 2012)vastgesteld, evenals van de multi- Salmonella resistentie die van 13 % in 2011 naar 0 % in 2012 gedaald is. De andere resultaten zijn gelijkaardig aan de resultaten van 2011. Op varkenskarkassen werd de antimicrobiele resistentie getoetst op 32 stammen van Campylobacter coli. De resistentie op erythromycine is gehalveerd van 32 % in 2011 tot 16 % in 2012. Er wordt een verhoogde Er werden bij braadkippen op bedrijfsniveau 328 Salmonella-isolaten onderzocht. CONTROLES OP PRODUCTEN 6 resistentie vastgesteld op tetracycline (76 % in 2011, 87 % in 2012), op streptomycine (47 % in 2011, 78 % in 2012), op fluorquinolonen (30 % in 2011, 40 % in 2012), evenals een verhoogde multiresistentie die van 26% in 2011 naar 31% in 2012 ging. Aantal isolaten % gevoelige % multiresistent (> 3 antimicrobiële middelen) S. Paratyphi B (incl. var. Java) 85 1,2 % 76,5 % S. Minnesota 74 39,2 % 29,7 % S. Enteritidis 31 3,2 % 35,5 % S. Typhimurium 26 23,1 % 65,4 % S. Rissen 20 50,0 % 15,0 % Op één na waren alle onderzochte S. Enteritidis-stammen resistent tegen colistine. Gezien S. Enteritidis normaal gezien zelden gedetecteerd wordt bij braadkippen kan het hier gaan om de verspreiding van eenzelfde stam door een gemeenschappelijke contaminatiebron. De resistentie tegen de overige geteste antimicrobiële middelen was echter sterk variërend. De antimicrobiële resistentie werd vastgesteld op 286 serotypes van Salmonella die vaak in levensmiddelen gevonden worden (S. Typhimurium en S. Derby in varkensvlees, S. Paratyphi B var Java in kippenvlees en S. Enteritidis in leghennenvlees). 42% van de 91 isolaten van karkassen en vlees van pluimvee waren gevoelig voor antibiotica. De resistentie tegen ampicilline is gehalveerd (40,1 % in 2011, 20 % in 2012) maar de resistentie tegen fluoroquinolonen is verdubbeld (9,5 % in 2011, 21 % in 2012). In karkassen en vlees van varkens waren 31 % van de 157 isolaten gevoelig voor antibiotica. De multiantibioticaresistentie was hoog (51 %). Monitoring van antimicrobiële resistentie bij indicatorkiemen Een analyse met betrekking tot de resistentie van ESBL (Extended-Spectrum betalactamasen) producerende E. coli werd uitgevoerd op 203 monsters van karkassen en deelstukken van gevogelte genomen in slachthuizen, in de transformatie- en distributiesector: 53% was positief, hetgeen een forse daling is vergeleken met 2011 (77,5%). In 2012 werd de monitoring van de resistentie van indicatorkiemen (E. coli en enterococcen) tegen bepaalde antimicrobiële middelen verder gezet bij pluimvee, varkens en vleeskalveren ter hoogte van het slachthuis. Jonge runderen werden op het bedrijf bemonsterd. Bij vleeskalveren is het percentage multiresistente stammen voor enterococcen sterk gedaald ten opzichte van 2011 (57,1 %). Een van de mogelijke oorzaken is de plaats van staalname (beslag versus slachthuis). 143

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv