Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

172

In het kader van de fraudebestrijding in de voedselketen neemt de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV (NOE) deel aan de volgende werkgroepen. Multidisciplinaire HormonenCel (MHC) De MHC wordt voorgezeten door de Federale Politie en is belast met de coördinatie tussen de verschillende inspectie- en politiediensten. Zij heeft een signaal-, adviesen informatiefunctie voor de bijstandsmagistraat, de politieke verantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren en de betrokken administraties. Zij voert tevens onderzoeken uit op vraag van de politiediensten, de gerechtelijke overheden en de bijstandsmagistraat. De MHC is bijgevolg een operationele cel. Het activiteitenverslag van de cel wordt gepubliceerd op de website van de federale politie (http://www. polfed-fedpol.be). Interdepartementale Commissie voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de economische sectoren (ICCF) Deze commissie staat in voor het efficiente beheer van de informatie-uitwisseling tussen de betrokken departementen, de uitwerking van voorstellen waarbij gezamenlijke strategieën voor fraudebestrijding worden vastgelegd en het collectieve overleg over fraudemechanismen. Het FAVV neemt deel aan het systeem voor de monitoring van het informatienetwerk voor fraudebestrijding dat de ICCF in 2009 heeft opgezet. Interdepartementale Coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid (ICVV) De cel is belast met de verbetering van de samenwerking tussen de verschillende diensten die betrokken zijn bij de strategie en de controles inzake de veiligheid van de voedselketen en de farmaceutische regelgeving en met het nemen van alle nuttige initiatieven om de coördinatie van de opsporingen van de inspectie- en politiediensten te verzekeren. Het FAVV neemt ook deel aan de werkgroep tot vastlegging van een wettelijk kader voor de geneesmiddelenanalyse. In 2012 werd, op vraag van het FAVV, door het ICVV aandacht besteed aan: • het ontwerp van de “Lex Alimentaria” dat verschillende basiswetten waarvoor het FAVV bevoegd, zal samenbrengen in één wet en waarin diverse bepalingen van controle zullen worden opgenomen • de aanpassing van het koninklijk besluit omtrent het H-statuut (koninklijk besluit van 27/2/2013 betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten) • de uitvoering van artikel 36 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en in het bijzonder de doping bij paarden FRAUDEBESTRIJDING 9 • de aanpassing van het koninklijk besluit van 23/5/2000 inzake het verwerven, in depot houden, voorschrijven, verschaffen en toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dierenarts en inzake het bezit en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de verantwoordelijke voor de dieren. • de snelheid van de behandeling door justitie van de dossiers i.v.m. administratieve boetes. Multidisciplinaire fraude- bestrijdingscel voor de veiligheid van de voedselketen (MFVV) De NOE neemt het voorzitterschap waar van de MFVV die moet bijdragen tot het vastleggen van terreinacties tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij fraude in de voedselketen, tot de coördinatie van de inspanningen van de betrokken diensten en de evaluatie van de uitgevoerde acties. Er werden op initiatief van de MFVV 6 gecoördineerde acties uitgevoerd met andere overheidsdiensten (FOD Economie, Financiën, Sociale Zaken, SIOD, politie). De controles werden uitgevoerd in slachthuizen (slachtgewichten, aanvoer zonder documenten), bij een groothandel (zwartwerk, medische attesten), bij een fruitteeltbedrijf (zwartwerk, gewasbeschermingsmiddelen) en bij een vleesverwerkende bedrijf (zwartwerk, medische attesten). 173

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv