Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

190 Vertegenwoordigers

190 Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie • de heer Luc Ogiers • mevrouw Brigitte Vandecavey Vertegenwoordigers van de gewesten en gemeenschappen • de heer Peter Loncke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • de heer Wim Van Moeseke, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • mevrouw Stéphanie Jacquinet, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française de Belgique » • mevrouw Laurence Nick, voorgedragen door de « Ministre-Président du Gouvernement wallon» • de heer Roger Bosmans, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering • mevrouw Murielle Mendez, voorgedragen door de “Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft”. 2. SAMENSTELLING VAN HET WETENSCHAPPELIJKE COMITÉ Voorzitter Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent Ondervoorzitter Dr. Ir. Luc Pussemier, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle Sécurité chimique de la chaîne alimentaire, Tervuren Leden • Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde, Antwerpen • Prof. Dr. Ir. Claude Bragard, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques, Louvain-La-Neuve • Dr. Apr. Els Daeseleire, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle • Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d’Economie Rurale, Laboratoire d’Hormonologie, Marloie • Prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent • Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke • Prof. Dr. Lic. Lieven De Zutter, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke • Dr. Lic. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Operationele Directie Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten, Brussel • Dr. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding, Melle • Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Operationele Directie Bacteriële Ziekten, Ukkel • Prof. Em. Dr. Lic. Guy Maghuin-Rogister, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège • Prof. Dr. Ir. Katleen Raes, Hogeschool West-Vlaanderen, Onderzoeksgroep Environmental, Biochemical and Chemical Engineering (vanaf 4 mei 2012) • Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège • Prof. Dr. Ir. Bruno Schiffers, Université de Liège/Gembloux Agro-Bio Tech, Laboratoire de Phytopharmacie, Gembloux • Prof. Dr. Lic. Marie-Louise Scippo, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire (vanaf 4 mei 2012) • Prof. Dr. Em. Willem Stevens, Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde (vanaf 4 mei 2012) • Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire, Liège • Dr. Thierry van den Berg, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction Opérationnelle Maladies Virales, Uccle • Prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Gent • Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Gent

3. SAMENSTELLING AUDITCOMITÉ Voorzitter en externe expert inzake audit en kwaliteit De heer Peter Maes – Directeur Quality Coaching Vertegenwoordiger van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw De heer Emmanuel Auquier Vertegenwoordiger van het FAVV De heer Herman Diricks – FAVV – Directeur-generaal Controlebeleid Vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité van het FAVV • De heer Yvan Dejaegher – BEMEFA – Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten • De heer Joost Vandenbroucke – Testaankoop • Vervangster : Mevrouw Sophie Thise – OIVO- Onderzoeks- en informatiecenter van de verbruikersorganisaties 4. AFKORTINGEN BIJLAGEN 11 ARSIA Association régionale de santé et d’identification animales asbl Beltrace Geïnformatiseerd traceersysteem voor de vleessector BOOD Operatorendatabank BSE Boviene spongiforme encefalopathie CITES Convention of the international trade of endangered species of wild fauna and flora CODA Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie CVTI Collectieve voedsel toxi-infectie DG Directie-generaal (bestuur) DGZ Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw DMO Dierenarts met opdracht EFSA European Food Safety Agency (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid) EU Europese unie FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten FANC Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controles FAO Food and agriculture organization of the United Nations (organisatie van de Verenigde Naties voor de voeding en de landbouw) FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FOD Federale overheidsdienst FODVolksgezondheid FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu FVO Food and veterinary office (Voedsel en Veterinair Bureau van de Europese Unie) GGO Genetisch gemodificeerd organisme GIP Grensinspectiepost HACCP Hazard analysis and critical control points (gevarenanalyse en kritische punten met het oog op de beheersing) KB Koninklijk besluit NOE Nationale opsporingseenheid OCI Geaccrediteerde certificerings- of inspectie-instelling OIE Wereldorganisatie voor diergezondheid OSE Overdraagbare spongiforme encefalopathieën PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen PCB Polychloorbifenylen PCE Provinciale Controle-eenheid PV Proces-verbaal RASFF Rapid Alert System for Food and Feed SEM Semicarbazide TRACES Trade Control and expert system VTE Voltijds equivalent WHO World health organisation (wereldgezondheidsorganisatie) 191

 • Page 1:

  Activiteitenverslag Federaal Agents

 • Page 4 and 5:

  2 Onze opdracht Onze opdracht is te

 • Page 6 and 7:

  4 Ongeveer 20.000 operatoren lieten

 • Page 8 and 9:

  6 Het FAVV ten dienste van consumen

 • Page 10 and 11:

  8 Controles op producten 111 1. Kwa

 • Page 12 and 13:

  10 8. Paarden 178 8.1. Paardenkoers

 • Page 14 and 15:

  12 Organigram Auditcomité Wetensch

 • Page 16 and 17:

  14 ICT - de ruggengraat van het voe

 • Page 18 and 19:

  16 1.1.1. In de kijker: Dienst voor

 • Page 20 and 21:

  18 1.2. Laboratoria Nieuw FAVV-labo

 • Page 22 and 23:

  20 1.3. Onze begroting De regering

 • Page 24 and 25:

  22 1.3.2. Retributies Het koninklij

 • Page 26 and 27:

  24 2.1. Administratieve vereenvoudi

 • Page 28 and 29:

  26 3. Wetenschappelijk comité Het

 • Page 30 and 31:

  28 3.2. Reductie van het zoutgehalt

 • Page 32 and 33:

  30 4.1. LEAN: naar optimalisering v

 • Page 34 and 35:

  32 Auditcomité Het auditcomité va

 • Page 36 and 37:

  34 4.6. Inspecties en audits door d

 • Page 39 and 40:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 41 and 42:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 43 and 44:

  In samenwerking met andere overhede

 • Page 45 and 46:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 47 and 48:

  2012 werd gekenmerkt door een zeer

 • Page 49:

  Het Raadgevend Comité heeft in de

 • Page 53 and 54:

  In 2012 heeft het FAVV 21 buitenlan

 • Page 55 and 56:

  INTERNATIONALE RELATIES 3 2. Naar e

 • Page 57:

  INTERNATIONALE RELATIES 3 4. Deelna

 • Page 60 and 61:

  58 Het kernproces van het FAVV Inpu

 • Page 62 and 63:

  60 Eind 2012 beschikten 19.534 inri

 • Page 65 and 66:

  3. Realisatie van de controles Het

 • Page 67:

  3.2. Analyseresultaten In 2012 heef

 • Page 71 and 72:

  1. Inspecties in de bedrijven 1.1.

 • Page 73 and 74:

  1.1.3. Diervoeders Er bestaan versc

 • Page 75 and 76:

  Resultaten van de 6.794 missies uit

 • Page 77 and 78:

  Er vonden tien inbeslagnames van ge

 • Page 79 and 80:

  De belangrijkste oorzaken van afkeu

 • Page 81 and 82:

  1.4. Visserij In de Belgische vismi

 • Page 83 and 84:

  1.5. Verwerking van levensmiddelen

 • Page 85 and 86:

  Uitvoer naar de Russische Federatie

 • Page 87 and 88:

  1.5.4. Eieren en eiproducten Result

 • Page 89 and 90:

  17,0% 81,7% INSPECTIES EN ZIEKTES 5

 • Page 91 and 92:

  Overzicht van de 5 meest voorkomend

 • Page 93 and 94:

  1.9. Kleinhandel Resultaten van de

 • Page 95:

  1.11. Vervoer van levensmiddelen In

 • Page 98 and 99:

  96 Analyses Conform Anoplophora chi

 • Page 100 and 101:

  98 Virussen en viroïden Analyses C

 • Page 102 and 103:

  100 3. Dierengezondheid 3.1. OSE Ov

 • Page 104 and 105:

  102 Europese beschikking In haar ra

 • Page 106 and 107:

  104 Rundertuberculose Rundertubercu

 • Page 108 and 109:

  106 3.8. Equine infectieuze anemie

 • Page 110 and 111:

  108 4. Voedseltoxi-infecties Voedse

 • Page 112 and 113:

  110

 • Page 114 and 115:

  112 Sectorale bemonsteringsplannen:

 • Page 116 and 117:

  114

 • Page 118 and 119:

  116 2. Residuen en contaminanten 2.

 • Page 120 and 121:

  118 2.3. Residuen van bestrijdingsm

 • Page 122 and 123:

  120 2.5. PAK Bij onvolledige verbra

 • Page 124 and 125:

  122 2.7. Andere verboden of ongewen

 • Page 126 and 127:

  124 2.7.3. Visserijproducten Tweekl

 • Page 128 and 129:

  126 Bewakingsplan in het slachthuis

 • Page 130 and 131:

  128 2.9. Zout in brood De Belgische

 • Page 132 and 133:

  130

 • Page 134 and 135:

  132 3.2. Dieren In de primaire prod

 • Page 136 and 137:

  134 3.3.1. Karkassen in het slachth

 • Page 138 and 139:

  136 Andere producten Virussen in kl

 • Page 140 and 141:

  138 Horeca In 2012 werden 2.449 mic

 • Page 142 and 143: 140 De niet conforme resultaten van
 • Page 144 and 145: 142 4. Antibioticaresistentie Seder
 • Page 146 and 147: 144 E. coli Enterococcen De monitor
 • Page 148 and 149: 146 5. Genetische gemodificeerde or
 • Page 150 and 151: 148 8. Controles op intracommunauta
 • Page 152 and 153: 150 Er worden 4 soorten analyses ui
 • Page 154 and 155: 152 Evolutie van het aantal aangebo
 • Page 156 and 157: 154 2. Dierlijke producten voor men
 • Page 158 and 159: 156 3. Levensmiddelen van niet-dier
 • Page 160 and 161: 158 4. Contactmaterialen In het kad
 • Page 162 and 163: 160 6. Planten en plantaardige prod
 • Page 164 and 165: 162 7. CITES De handel in bedreigde
 • Page 166 and 167: 164
 • Page 168 and 169: 166 2. Meldingsplicht Elke operator
 • Page 170 and 171: 168 4. Administratieve boetes Het k
 • Page 172 and 173: 170
 • Page 174 and 175: 172
 • Page 176 and 177: 174 Working Group of Enforcement Of
 • Page 178 and 179: 176 4. Controle van reizigers bij d
 • Page 180 and 181: 178 8. Paarden 8.1. Paardenkoersen
 • Page 182 and 183: 180
 • Page 184 and 185: 182 Om een globaal beeld te krijgen
 • Page 186 and 187: 184 2. De barometer van de dierenge
 • Page 188 and 189: 186
 • Page 190 and 191: 188 1. SAMENSTELLING VAN HET RAADGE
 • Page 194: 192
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv