Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

22 1.3.2. Retributies

22 1.3.2. Retributies Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies legt het bedrag vast dat wordt aangerekend voor de diensten die op aanvraag van de operatoren of bij toepassing van de regelgeving worden verleend door de medewerkers van het FAVV en de zelfstandige dierenartsen met opdracht (keuringen, controles, certificaten…). In 2012 werd een bedrag van 35,9 miljoen euro gefactureerd. In 2012 werd aan de slachthuizen gevraagd om hun maandaangiften in te vullen via de BELTRACE applicatie in plaats van op papier. Dit vormt een belangrijke administratieve vereenvoudiging: 85 % van de slachthuizen gebruikt het systeem correct. 1.3.3. Geschillenbeheer Ondanks de economische crisis blijft het onbetaalde bedrag zeer laag. Het FAVV spande zich verder in om verschuldigde bedragen te innen: eind 2012 bedroeg het percentage nog onbetaalde facturen: • heffingen: 2,4 % (3,3 % eind 2011, 4,3 % eind 2010, 8,4 % eind 2009), • retributies: 0,66 % (0,5 % eind 2011,1,1 % eind 2010, 1,8 % eind 2009). Er werden in 2012, 116 afbetalingsplannen goedgekeurd voor een bedrag van € 628.244 (177 in 2011 voor een bedrag van € 1.648.240). Die plannen worden nauwgezet uitgevoerd: 93% van de bedragen werden in 2012 betaald. Dank zij een betere gegevensuitwisseling tussen de dienst Financiering en DG Controle is synergie mogelijk en worden de controleurs beter geïnformeerd over operatoren die niet hebben betaald.

Businessplan voor het voedselagentschap I 2012 - 2014 Gil Houins 2. Businessplan Operationele doelstellingen Het businessplan 2012-2014 van het FAVV voorziet tegelijk in de continuïteit ten aanzien van de vorige 3 businessplannen maar ook in een actieve bijdrage van de consumenten, de operatoren en hun Businessplan voor het voedselagentschap 2012 - 2014 Gil Houins Gedelegeerd Bestuurder Goedgekeurd door Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Landbouw op 13 september 2012 Vergelijkende studie van de inspectiediensten in het buitenland Bezoek aan het DVFA (Denemarken) Het businessplan 2012-2014 voorziet een vergelijkende studie van de organisatie van inspectiediensten in het buitenland. Daartoe werd door medewerkers van het FAVV een bezoek gebracht aan het DVFA (Danish Veterinary and Food Administration). Dit bezoek moest inzicht verschaffen in de manier waarop in Denemarken de controle op de veiligheid van de voedselketen georganiseerd is en hoe dit in de praktijk gebeurt om potentiële verbetermogelijkheden voor het FAVV te identificeren. Naast een bezoek op het hoofdkantoor van de de overkoepelende organisatie die afhangt van het “Ministery of Food, Agriculture and Fisheries”, werden gedurende twee dagen controleurs op het terrein gevolgd tijdens de controle. respectievelijke organisaties op basis van de tussen 2009 en 2011 uitgevoerde tevredenheidsenquêtes en SWOT-analyses. Het legt heel in het bijzonder de nadruk op de verbetering van de dienstverlening aan de De beleidsprioriteiten van het FAVV voor de betreffende 3 jaar: • Een veiliger voedselketen, ORGANISATIE • Een agentschap aanvaard door de operatoren en erkend door de maatschappij en de consumenten in het bijzonder, • De administratieve vereenvoudiging, • Internationale handel: naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend agentschap, • Een ambitieus informaticaplan, • Betrouwbare en performante labo’s, • Een transparant agentschap, • De uitbreiding van de autocontrole in de voedselketen • Een modern human resources beleid. Een team van twee controleurs werd tijdens hun controles in de distributiesector gedurende een dag gevolgd in de stad Kopenhagen bij achtereenvolgens een bakker, een beenhouwer, een detailhandel en een eetgelegenheid. De volgende dag werd buiten de stad een inspectie gevolgd bij een veevoederproducent. Nadien volgde nog een controle op een melkveebedrijf. exporteurs (zie hoofdstuk 3, Internationale relaties), waarbij de geloofwaardigheid van de certificaten van het FAVV onaangetast blijft, en op het voortzetten van de administratieve vereenvoudiging. Hoewel er natuurlijk veel gelijkenissen zijn in de manier van werken, kan toch geconcludeerd worden dat de Deense werkwijze minder uitgebouwd en gedocumenteerd is dan de werkwijze van het FAVV in het kader van de ISO 17020 accreditatie. Er is op dit ogenblik geen beleid bij de DVFA omtrent de implementatie van kwaliteitsstandaarden. Dit heeft een impact op de uniformiteit van de controles aangezien bijvoorbeeld geen gebruik wordt gemaakt van vaste checklists bij de controles. 1 23

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv