Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

24 2.1. Administratieve

24 2.1. Administratieve vereenvoudiging Het FAVV heeft steeds de noodzaak aangevoeld om de reglementering en daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daartoe worden behoorlijk wat inspanningen geleverd op het vlak van informatie en sensibilisatie maar ook op wetgevend en procedureel vlak. Het was de uitdrukkelijke wens van de gedelegeerd bestuurder en de bevoegde minister om de administratieve vereenvoudiging een prominente plaats te geven in de businessplannen 2009 – 2011 en 2012 – 2014 als één van de strategische doelstellingen. In 2012 werden o.m. volgende vereenvoudigingen gerealiseerd: • BSE: dit dossier wordt elders in dit activiteitenverslag meer in detail besproken, • modernisering van de regelgeving waarbij o.m. 13 ministeriële besluiten met tijdelijke maatregelen m.b.t. de dierengezondheid werden opgeheven, • via de lex alimentaria , die in 2013 in het parlement zal worden onderzocht, wordt een coherente basiswetgeving voorzien in de hele voedselketen (1 wet ipv 9), • akkoord over een convenant tussen het FAVV en de sector van de diervoederfabrikanten over de productie van gemedicineerde diervoeders (Zie hoofdstuk 5, inspecties en ziektes), • het medisch attest voor werknemers in de voedingssector wordt beperkt tot die personen die daadwerkelijk met levensmiddelen in contact komen en de geldigheidsperiode wordt opgetrokken van 1 tot 3 jaar. Het model van dit attest is nu beschikbaar op de FAVV-website. Daarnaast kunnen volgende voorbeelden geciteerd worden. Horeca light Om de operatoren in de horecasector aan te moedigen om de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, werden tal van maatregelen genomen waaronder de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding om een administratieve boete te vermijden. Op basis van het businessplan 2012 – 2014 werd recent een vereenvoudigde checklist voor controle ontwikkeld waarbij nog slechts de items die essentieel zijn voor het beoordelen van de hygiëne werden behouden. Op die manier werd de checklist van 53 items teruggebracht naar 23. Verder werden de meeste items voorzien van een toelichting of interpretatie. Deze checklists met commentaar kunnen via de website geraadpleegd worden door de operatoren. Deze “checklist-light” wordt uitsluitend gebruikt wanneer de gecontroleerde operator bij een vorige controle de beoordeling “gunstig” of “gunstig met opmerkingen” ontving en wanneer in de tussentijd de toestand van het bedrijf onveranderd bleef (zelfde eigenaar, geen belangrijke verbouwingen, …). Deze verkorte checklist betekent een aanzienlijke tijdwinst voor de gecontroleerde operatoren en reduceert bovendien de administratieve werkzaamheden van de controleurs. Activiteitenboom sterk vereenvoudigd Voor hun registratie moeten bedrijven vermelden welk soort van activiteit zij wensen uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van een activiteitenlijst op basis van de combinatie Plaats (soort bedrijf, v.b. landbouwbedrijf) – Activiteit (v.b. vervaardiging voor directe verkoop) - Product (v.b. zuivelproducten op basis van rauwe koemelk), afgekort als PAP. Dank zij een doorgedreven vereenvoudiging kon het aantal combinaties van 506 tot 382 gereduceerd worden en werden de samenhangende codes eveneens vereenvoudigd. Ondanks deze reductie kon het niveau van detail zelfs worden verhoogd, vooral op productniveau. Voor ongeveer 5.000 actuele operatoren zal dit een aanpassing van de registratie vergen. Zij zullen daartoe evenwel zelf geen initiatief moeten nemen. Voor operatoren die zich wensen te laten registreren, werd bovendien de webapplicatie Foodweb voorzien van een zoekmotor waarbij op basis van trefwoorden de betreffende combinatie en code snel kan worden teruggevonden. Elektronisch voorschrift voor gemedicineerde voeders Door de sector van de diervoederfabrikanten werd een aantal jaren gelden een pilootproject opgestart voor het afleveren van elektronische voorschriften voor gemedicineerde diervoeders. De bedoeling was de aflevering van de voorschriften door de dierenartsen bij de fabrikanten te versnellen en de procedure te vereenvoudigen. Het project vereenvoudigt tevens de archivering van de voorschriften. De FOD Volksgezondheid, het FAGG en het FAVV hebben dit project ondersteund en voorzien van de nodige wettelijke basis (KB van 20/12/2012). Dit project betekent ongetwijfeld een belangrijke vereenvoudiging voor fabrikanten en dierenartsen; ook de gebruikers-veehouders kunnen door het gebruik van het elektronisch voorschrift sneller over de voorgeschreven gemedicineerde voeders beschikken en bijgevolg de behandeling sneller opstarten.

ORGANISATIE 2.2. B2C-autocontrolegidsen voortaan onder beheer van het FAVV Een van de strategische doelstellingen uit het businessplan 2012- 2014 betreft de verdere uitbreiding van de autocontrole. Hiertoe werden een ganse reeks concrete maatregelen in het vooruitzicht gesteld waaronder voor de sectoren B to C het gratis ter beschikking stellen van de autocontrolegidsen voor de operatoren. Op initiatief van Minister Laruelle werd hierover een akkoord bereikt met de beheerders van de betrokken gidsen. Dossier Nr: G-026 Versie: 1 Datum: 08/10/2008 Dossier Nr: G-025 Versie: 1 Datum: 17/01/2008 Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Als gevolg hiervan zullen alle volgende wijzigingen van de betrokken gidsen gebeuren op initiatief van het FAVV maar in nauw overleg met de betrokken sectoren/ beheerders maar door het FAVV. Het FAVV staat niet alleen in voor de opmaak maar ook voor het gratis te beschikking stellen via de website en voor het drukken van de gids. De gedrukte exemplaren worden verspreid via de betrokken sectororganisaties. Om deze nieuwe taak naar behoren te kunnen vervullen werden overigens 2 bijkomende experts aangetrokken. Bij de opmaak gaat bijzondere aandacht naar de praktische bruikbaarheid o.m. op het vlak van leesbaarheid, naslagmogelijkheden en met oog voor eventuele latere aanpassingen. Dossier Nr: G-003 Versie: 1 Datum: 23/12/2005 Dossier Nr: G-034 Versie: 1 Datum: 23/07/2012 Gids voor de autocontrole in de slagerij Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrolegids voor de productie en verkoop van zuivelproducten op het landbouwbedrijf Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bovendien zullen vanaf nu alle gidsen voor autocontrole voorzien worden van “quickstart-fiches” waardoor nieuwe operatoren zeer snel hun activiteiten kunnen aanvatten; alle gidsen zullen ook de nodige formulieren bevatten die operatoren nodig hebben voor de registratie van kritische parameters. Dossier Nr: G-007 Versie: 1 Datum: 25/10/2007 Dossier Nr: G-023 Versie: 1 Datum: 17/08/2006 Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in algemene voedingswaren Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem in de Horecasector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 25

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv