Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

26 3. Wetenschappelijk

26 3. Wetenschappelijk comité Het Wetenschappelijk Comité brengt op vraag van de gedelegeerd bestuurder of de Minister of op eigen initiatief onafhankelijk advies uit over onderwerpen die te maken hebben met de risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen. Door de benoeming van Prof. Dr. Ir. K. Raes, Prof. Dr. Lic. M.-L. Scippo en Prof. Em. Dr. W. Stevens in 2012 werd het Comité opnieuw voltallig. De ledenlijst is in bijlage. In 2012 werden 28 adviezen gepubliceerd waarvan 2 sneladviezen. De adviezen kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV. In 2012 schonk het Wetenschappelijk Comité bijzondere aandacht aan: • de evaluatie van het Salmonella actieplan bij varkens (advies 03-2012), • de toepassing van nanotechnologie in de voedselketen (advies 04-2012), • de reductie van het zoutgehalte en de risico’s bij herformulering van levensmiddelen (advies 05-202 in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad), • humaan pathogene E. coli in de voedselketen (advies 15-2012), • het risico van de overdracht van antibioticumresistentie via de voeding (advies 18-2012), • het risico op herintroductie van het Schmallenbergvirus in België (advies 22-2012). Daarnaast werden adviezen uitgebracht over ontwerpen van koninklijk besluit, autocontrolegidsen en strategische documenten waaronder het inspectieprogramma van het FAVV (advies 27-2012), het bacteriologisch en residuonderzoek naar kiemgroeiremmende stoffen bij slachtingen (advies 25-2012), de herziening van het BSE bewakingsprogramma (advies 17- 2012), actiegrenzen voor microbiologische contaminanten in levensmiddelen (advies 10-2012), ...

3.1. Voedselveiligheid van de korte ketens Verwerking en verkoop op de hoeve ORGANISATIE In 2012 werd de gids “hoevezuivel” gevalideerd door het FAVV. Deze gids is een nuttig instrument voor de invoering van een autocontrolesysteem door landbouwers die hun melk verwerken op de hoeve. Hij beschrijft uiterst didactisch de goede hygiënepraktijken, de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) waarbij de gevaren inzake voedselveiligheid bij de productie van hoevezuivel geïdentificeerd en de kritische controlepunten aangeduid worden ook de vereisten inzake traceerbaarheid en de meldingsplicht aan het FAVV. Dankzij de validatie van het autocontrolesysteem kunnen landbouwers genieten van een korting op de jaarlijks heffing aan het FAVV. Bovendien vermindert het aantal FAVV-controles. Het FAVV publiceerde in 2012 de brochure “Verwerking en verkoop op de hoeve”. Deze brochure geeft landbouwers praktische informatie i.v.m. de verplichtingen inzake voedselveiligheid als hoeveproducent en over de versoepelingen waarvan de landbouwers die aan verwerking en verkoop op de hoeve doen, kunnen genieten. Hiermee wil het FAVV de bestaande korte keteninitiatieven kwaliteitsvol ondersteunen. Symposium “Voedselveiligheid in de korte keten” Naast het verlenen van adviezen op vraag is het Wetenschappelijk Comité tevens bijzonder waakzaam om nieuwe maatschappelijke trends in de voedselketen op te volgen en desgevallend de nodige aanbevelingen te formuleren. In dit kader organiseerde het comité in 2012 een symposium omtrent “voedselveiligheid in de korte keten” of m.a.w. de rechtstreekse verkoop van producent aan consument: de directe verkoop van onverwerkte of verwerkte producten op de hoeve, quasi exclusiviteitovereenkomsten tussen restauranthouders en landbouwproducenten, lokale organisaties van consumenten die hun producten betrekken bij lokale producenten, directe participatie van consumenten in de lokale productie, … Steeds meer producenten en consumenten beginnen deze korte ketenverkoop te herwaarderen waarbij de consument op zoek gaat naar authenticiteit, kwaliteit, versheid en duurzaamheid. Voor producenten is de directe verkoop al dan niet gekoppeld aan de verwerking ter plaatse een middel om te diversifiëren en het bedrijfsinkomen te verhogen. In ons land voeren de gewesten een actief ondersteuningsbeleid voor deze activiteiten. In het symposium kwamen Belgische, Franse en Nederlandse ervaringen aan bod. Hieruit blijkt dat slechts weinig wetenschappelijke studies voorhanden zijn in verband met de voedselveiligheid in dit marktsegment. Immers, controle-instanties zoals het FAVV maken in het kader van de consumentenbescherming geen onderscheid tussen de diverse productieen distributiemethodes zolang de kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd is. De Europese reglementering voorziet in tal van versoepelingen voor kleine en lokale producenten maar deze hebben uitsluitend betrekking op de middelen en niet op het resultaat. Het symposium wekte een bijzonder grote belangstelling op bij een breed publiek. Ondanks het feit dat er wegens gebrek aan wetenschappelijk gevalideerde studies nog geen duidelijke conclusies te trekken waren kwam toch naar voren dat de korte keten over het algemeen iets meer kwetsbaar is op het vlak van voedselveiligheid dan de reguliere keten. Meerdere redenen kunnen hiervoor worden aangeduid. Voor het garanderen van een optimale voedselveiligheid is een brede kennis vereist (zowel inzake product, hygiëne, wetgeving,…) die in de reguliere keten berust bij meerdere personen. Het risico voor verhoogde blootstelling aan bepaalde gevaren kan potentieel hoger liggen wanneer consumenten zich regelmatig bij dezelfde (kleinschalige) producent bevoorraden. En tot slot is er als gevolg van de diverse activiteiten op de productieplaats sprake van een verhoogd risico op kruiscontaminatie. Voor het FAVV is een bijzondere opdracht weggelegd op het vlak van informatieverstrekking. Als gevolg hiervan werd een didactische brochure over verwerking en verkoop op de hoeve opgesteld. De gids voor autocontrole voor hoevezuivel wordt in januari 2013 op de website van het FAVV gepubliceerd en de voorlichtingscel van het FAVV biedt opleidingen aan waarbij zowel de productie als de hoeveverkoop aan bod komen. 1 27

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv