Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

28 3.2. Reductie van het

28 3.2. Reductie van het zoutgehalte in levensmiddelen Zout wordt niet alleen omwille van de smaak, maar ook voor de bewaring (zout remt de kiemgroei) of om technologische redenen aan voedingsmiddelen toegevoegd. Zout bestaat scheikundig uit natrium en chloor. Zout (“keukenzout” of NaCl) is de belangrijkste bron van natrium in voedingsmiddelen; met zoutreductie wordt eigenlijk natriumreductie bedoeld. Een (te) hoge natriuminname kan gezondheidsrisico’s met zich brengen zoals verhoogde bloeddruk met diverse klinische gevolgen zoals hart- en vaatziekten. In verschillende landen worden dan ook zoutreductiecampagnes gelanceerd. Ook in ons land zijn er afspraken met verschillende sectoren om het natriumgehalte in de voeding te verminderen. In het advies 05-2012 stelt het Wetenschappelijk Comité, samen met de Hoge Gezondheidsraad, dat bij de herformulering van voedingsmiddelen rekening dient gehouden te worden met de verschillende functionaliteiten van zout. Herformulering mag niet gepaard gaan met een verhoging van het vet- of suikergehalte, wat tegenstrijdig is met het streven naar een gezonde voeding. Bovendien dient steeds de microbiële en chemische veiligheid van het geherformuleerde product geëvalueerd te worden. Mogelijke methoden om het zout- of natriumgehalte van voedingsmiddelen te reduceren zijn via een stapsgewijze reductie van het gehalte, het gebruik van zoutvervangers, het inspelen op de smaak (bv. via gebruik van kruiden en smaakversterkers), en de vervanging van andere natriumbevattende voedingsadditieven. In het advies wordt gewaarschuwd tegen het veralgemeende vervangen van NaCl door kaliumzouten in voedingsmiddelen. Gezien de overdosering van zout in vele voedingsmiddelen en de grote schommelingen van het zoutgehalte binnen eenzelfde categorie van voedingsproducten, lijkt in een eerste fase een eenvoudige, stapsgewijze verlaging van het zoutgehalte te zijn in bepaalde levensmiddelen de meest voor de hand liggende methode . In dit advies worden niet alleen de belangrijkste nutritionele en technologische aspecten van de problematiek besproken, maar worden ook aanbevelingen geformuleerd voor het beleid, de betrokken sectoren, het onderzoek en de consumenten. 3.3. Voeding en overdracht van antibioticumresistentie naar de mens Opname van antibioticumresistente (ziekte)kiemen via de voeding vormt een risico voor de gezondheid van de consumenten omwille van een mogelijke opflakkering van resistente darminfecties en het risico op therapiefalen. Dierlijke en plantaardige producten kunnen besmet zijn met antibioticumresistente bacteriën als gevolg van het gebruik van antibiotica op het landbouwbedrijf. Ook tijdens de verwerking kunnen levensmid- delen besmet worden met antibioticumresistente bacteriën door het opzettelijk toevoegen van fermentatie-inducerende bacteriën of door een kruiscontaminatie uit de omgeving. In het advies 18-2012 stelt het Wetenschappelijk Comité dat rauwe producten het grootste risico inhouden bij de overdracht van antibioticumresistentie naar mensen, gevolgd door minimaal verwerkte levensmiddelen. Minimale verwerking kan een stresserende invloed hebben op de bacteriën waardoor de overdracht van antibioticumresistente genen naar andere bacteriën gestimuleerd wordt. Levensmiddelen die een productieproces ondergingen dat de bacteriën volledig afdoodt vormen uiteraard het kleinste risico.

3.4. Salmonella-actieplan bij varkens De laatste jaren is het aantal salmonellosegevallen bij de mens afgenomen. Deze gunstige evolutie is vooral toe te schrijven aan het sterk gedaalde aantal besmettingen met Salmonella Enteritidis bij pluimvee als gevolg van een veralgemeende vaccinatie. Salmonellose bij de mens is de afgelopen jaren dan ook vooral het gevolg van een infectie met Salmonella Typhimurium afkomstig van besmet varkensvlees. Het Salmonella-actieplan bij varkens werd ingevoerd vanaf 2007 en legde de focus op de primaire productie. Het Wetenschappelijk Comité heeft in haar advies 03-2012, dit actieplan geëvalueerd en aanbevelingen gedaan om het aantal besmettingen met Salmonella bij de mens verder te doen dalen. Het Comité is voorstander van een meer geïntegreerde aanpak van de salmonellaproblematiek die de gehele keten bestrijkt en waarbij er maatregelen dienen te worden genomen om de insleep van Salmonella in het begin van de keten te voorkomen door de aankoop van Salmonella-negatieve fokvarkens en voeder. Verder wordt voorgesteld om de monitoring van Salmonella niet meer te baseren op serologisch onderzoek van vleesvarkens in de bedrijven maar op een bacteriologische onderzoek van varkens in het slachthuis. Ook raadt het Comité aan om vaccinatie toe te laten om de overdracht van Salmonella op de varkensbedrijven af te remmen. 4. Een professionele en voor zichzelf veeleisende organisatie In 2012 kwam het geïntegreerde systeem voor kwaliteit, veiligheid en milieu van het agentschap op kruissnelheid na afronding van de grote kwaliteitsprojecten uit het businessplan 2009-2011: certificering, registratie en accreditatie. De op die vlakken gedane inspanningen worden nog elke dag voortgezet. In 2012 werd de nadruk gelegd op het consolideren en verbeteren van wat reeds werd bereikt door middel van procesanalyse, onder meer met het oog op: • optimalisering van het gebruik van de middelen (LEAN-projecten), meer in het bijzonder bij internationale zaken, financiering, de juridische diensten en de dienst Personeel en Organisatie, • risiscomanagement, bijvoorbeeld met betrekking tot bescherming van het patrimonium, • vereenvoudiging en rationalisering van de werkprocedures bij de DG’s Controle en Laboratoria, ORGANISATIE Tenslotte is het Wetenschappelijk Comité van mening dat er aanzienlijke hygiënische inspanningen dienen te worden geleverd door de slachthuizen en de vleesverwerkende bedrijven. Studies tonen immers aan dat op dit niveau van de keten het meest en het snelst winst kan worden geboekt voor een verminderde blootstelling van de consument aan Salmonella. • een efficiënte organisatie van het document- en archiefbeheer bij het agentschap. Om de efficiëntie van dergelijke projecten te vergroten worden ervaringen uitgewisseld met andere overheidsinstellingen. 1 29

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv