Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

30 4.1. LEAN: naar

30 4.1. LEAN: naar optimalisering van de efficiëntie De LEAN-methode beoogt concreet te beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten met inzet van zo weinig mogelijk middelen. Bij een LEAN-project moet elke bij het proces betrokken medewerker deelnemen, zijn mening te kennen geven en de situatie analyseren om het op een logische wijze, met gezond verstand en in samenwerking met de verschillende betrokkenen te verbeteren door verspilling en rompslomp weg te werken. Dienst financiering De LEAN-methode, waarvan de implementering in september 2011 werd opgestart bij de dienst financiering en die eind maart 2012 volledig in werking was, gaf doorslaggevende resultaten te zien: • invordering van de achterstallige betalingen dank zij een verdubbeling van het aantal aanmaningen en ingebrekestellingen tussen 2011 en 2012; • kortere antwoordtermijn voor klachten en vragen om informatie van operatoren, deels per e-mail gegeven antwoorden (20 % van de antwoorden binnen 15 dagen in 2011 en 40 % binnen die termijn in september 2012); • verhoging van het aantal afgehandelde dossiers (13.908 in 2011 en 19.280 in 2012); • voorzien in een backup voor kritieke functies; • KPI’s op basis van teamwerk (en niet langer van het personeelslid) wat de groepsdynamiek versterkt; • responsabilisering van de dossierbeheerders die zelf de dossiers controleren; • verbetering van het beheer van geretourneerde post. Juridische dienst Het LEAN-project in die dienst leidde tot de tenuitvoerlegging van de volgende maatregelen in 2012:: • invoering van een nieuwe structuur om het management en de coördinatie van de werkzaamheden te optimaliseren; • grotere polyvalentie van de juristen; • vereenvoudiging van de administratieve taken op grond van de prioriteiten en de meerwaarde ervan; • verbetering van de dienstverlening aan de klant (invoering van antwoordtermijn, verbeterde beschikbaarheid, verhoogde deelname aan door andere directies opgezette vergaderingen); • werken aan de bekendheid en de erkenning van de juridische dienst ten aanzien van de buitenwereld (artikelen, opvang van studenten, stagiairs,…); • verbeterde doorstroming van de dossiers; • ontwikkeling van een computerapplicatie (ABAA) voor de afhandeling van de administratieve boetes (snelheid van afhandeling, kortere termijnen, invordering van achterstallen) en uitwerking van een globaal beleid dienaangaande; • verbetering van de kwaliteit van de processen-verbaal door het organiseren van een opleiding en de indeling van overtredingen naar graad van ernst; • maximaal gebruik van de elektronische tool om dossiers af te handelen, te rangschikken en te archiveren en om documenten te beveiligen. Dienst personeel en organisatie De dienst P&O kon vanaf maart 2012 de LEAN-methode toepassen. De gevolgen daarvan lieten niet lang op zich wachten: • de “clean-desk” opvatting werd geleidelijk aan aanvaard en ingevoerd; • er werd een nieuwe structuur opgezet om het managen en coördineren van de werkzaamheden te optimaliseren; • de voor de klanten bestemde dienstnota’s werden herbekeken om de leesbaarheid ervan te verbeteren; • er werd een werkgroep opgericht om het gebruik van en de rapportering over de interne software voor opleidingen en afwezigheden (Debohra) te optimaliseren; • preventieve acties kregen de voorkeur boven corrigerende acties (bijvoorbeeld: geven van een alarmsignaal bij overschrijding van het kilometercontingent); • er werd voorzien in een nieuw opleidingskader voor functionele chefs (ter versterking van het systeem van de ontwikkelcirkels om beter rekening te kunnen houden met de groei van de competenties en de loopbaanontwikkeling); • de werkmethoden werden geharmoniseerd en de procedures beter gedocumenteerd.

4.2. Interne controle De implementering van de interne controle bij het FAVV werd in 2012 versterkt door de opname van een nieuw proces voor risicomanagement in het KVM (kwaliteitveiligheid-milieu)-systeem). 4.3. Interne audit De interne audit evalueert vanuit een methodische benadering de werking van het FAVV op onafhankelijke wijze en biedt bijgevolg een garantie met betrekking tot de beheersing van de activiteiten ervan. Een andere belangrijke doelstelling bestaat erin, De eerste stappen, identificatie en beoordeling van de risico’s en de bestaande controlemaatregelen, die in 2011 werden opgestart met de hulp van een consultant, resulteerden in risicoregisters voor de verschillende entiteiten van het FAVV. Het proces werd in 2012 verder uitgebouwd met de planning van bijkomende controlemaatregelen en de monitoring van die acties, met name tijdens de directiebeoordelingen. zowel op organisatorisch als op technisch vlak, verbetermogelijkheden aan te reiken. De uitvoering van interne audits is een eis van zowel de Europese Unie (verordening (EG) nr. 882/2004) als de nationale overheid (koninklijk besluit van 17 augustus 120 100 80 60 40 20 ORGANISATIE Vanwege de sterke gelijkenis tussen de eisen inzake interne controle en de ISOnormen voor kwaliteit, veiligheid en milieu, streven wij naar een maximale integratie van de principes, procedures en middelen om daaraan te voldoen, met het oog op gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie voor de gebruikers. 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht). Dat is tevens een onontbeerlijke stap in de richting van de validatie (certificering of accreditatie) van de bij het FAVV ingestelde kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 17020, ISO 17025 en EMAS). 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EMAS-audits 2 6 15 8 Audits laboratoria 24 42 44 31 50 38 Audits centrale diensten & PCE's 13 26 32 40 35 24 1 31

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv