Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

32 Auditcomité Het

32 Auditcomité Het auditcomité van het FAVV heeft als opdracht toezicht te houden op de uitoefening van de interne auditactiviteiten. Het telt 5 leden van wie 4 van buiten het FAVV (2 vertegenwoordigers van het Raadgevend Comité (met plaatsvervangers), 1 vertegenwoordiger van de toezichthoudende minister en 1 in audit en kwaliteitssystemen gespecialiseerd consultant die het comité voorzit plus een vertegenwoordiger van het directiecomité van het agentschap). Sedert 2010 staan de interne auditactiviteiten eveneens onder toezicht van een federaal auditcomité (Sinds begin 2010 staan de interne auditactiveiten ook onder toezicht van een Auditcomité van de federale overheid (ACFO) dat gemeenschappelijk is aan alle federale diensten. De interne audits worden gepland op basis van een jaarplanning die rekening houdt met de reglementaire verplichtingen, de in de managementsystemen vastgelegde cycli en de interne of externe aanvragen. In 2012 werden 24 audits uitgevoerd waaronder 3 vervolgaudits waarbij werd nagegaan of de tijdens voorgaande audits gedane aanbevelingen en vastgelegde acties werden uitgevoerd. Vervolgaudits 88 % van de 426 aanbevelingen konden afgesloten worden aangezien de genomen acties door de auditeuren als doelmatig en doeltreffend werden aanvaard; in 6,3 % van de gevallen was reeds actie ondernomen maar nog niet voleindigd en in 4,2 % van de aanbevelingen was nog geen enkele actie opgestart. Bij de opvolgingsaudit besloten de auditoren in 1,9 % van de aanbevelingen dat deze voorbijgestreefd waren en hebben zij de oude aanbeveling geherformuleerd. De auditactiviteiten gaven aanleiding tot 12 nieuwe aanbevelingen. Eerste audits De 11 eerste audits hadden als thema: • de controleactiviteiten (4) (eierproductie, varkenssector, vismijnen en –verwerking, verwijdering van dierlijke bijproducten); de regelgeving was doorgaans goed bekend bij de controleurs en de inspecties en bemonsteringen vonden plaats zoals voorgeschreven in de betreffende procedures; enkele kleine tekortkomingen. • import en export (2) (grensinspectieposten en certificering voor export): de aanbevelingen hadden onder meer betrekking op verbeteringen van de registratie en een beter toezicht op de DMO’s. • opmaken van de protocollen (2) die voorzien in afwijkingen op de verdeling van de bevoegdheden tussen het FAVV, de Gewesten (inspecties en bemonstering van pootaardappelen) en de verenigingen DGZ en ARSIA (laboratoriumactiviteiten in verband met de diergezondheid): aanpassing van de protocollen om de taakverdeling tussen het FAVV en de Gewesten nader te omschrijven lijkt noodzakelijk; de financiële en budgettaire controle werd goed gevolgd voor de verenigingen. • de werking van de regionale directies van de PCE’s: er werden slechts kleine opmerkingen gemaakt in verband met documenten. • de beveiliging van gegevens en goederen: de beveiliging van de gebouwen en de archivering van documenten zijn een permanent aandachtspunt voor alle diensten en er wordt gewerkt aan de noodzakelijke garanties om het verloren gaan ervan te vermijden. • de bij de veterinaire diensten betrokken autoriteiten (Ordes, onderwijs, laboratoria, verenigingen, FOD Volksgezondheid, FAVV): het gebruik van het OIE-evaluatiesysteem toonde de ontoereikendheid aan van sommige scharnierpunten tussen de verschillende schakels van de audits door de nationale instanties.

4.4. Audit door nationale instanties Externe audits van het FAVV in 2012 ORGANISATIE • 26 dagen van audits door een geaccrediteerd orgaan (ISO 9001, EMAS) en door BELAC (ISO 17020, ISO 17025 en ISO 17043) • 17 auditoren uit België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg • bezoek aan het hoofdbestuur, 6 PCE’s en 5 laboratoria Naast de garanties met betrekking tot de goede werking en de kwaliteit van onze prestaties wijzen die audits concrete verbetermogelijkheden aan, bijvoorbeeld de tool Synchromap die het mogelijk maakt om aan de controleurs en inspecteurs op het terrein up to date versies van de regelgevingen beschikbaar te stellen door automatische synchronisatie van hun draagbare pc’s met de referentiebronnen. 4.5. Inspecties en audits van de Europese Commissie De Voedsel- en Veterinaire Autoriteit (FVO) van de Europese Commissie die moet instaan voor controle op de efficiëntie van de door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in de voedselketen verrichte controles voerde in België 5 sectorale missies uit in 2012. Die missies hadden betrekking op: • de officiële controles in verband met slachten en de verwerking van vers vlees, met name paardenvlees; • de fytosanitaire controles bij invoer; • de toepassing van de voorschriften inzake organische meststoffen en bodemverbeterende middelen; • de officiële controles op de productie van vlees van gekweekte konijnen, gelatine en grondstoffen voor voor menselijke consumptie bestemde gelatine; • de controlesystemen voor de beschermde geografische aanduidingen (BGA), de beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en de gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS) van landbouwproducten en levensmiddelen. De verslagen over die missies zijn reeds of worden later gepubliceerd op de website van het FVO (http://ec.europa.eu/food/ fvo/index_en.cfm) Bij de EMAS-vervolgaudits werd slechts één kleine non-conformiteit aangetoond. 15 van de 17 vestigingen van het FAVV verkregen de EMAS-registratie. Het FAVV wil dat alle vestigingen tegen eind 2013 de registratie hebben behaald. Daarnaast voerde het FVO in september een algemene vervolgaudit uit om de uitvoering de eerder geformuleerde aanbevelingen te evalueren. Die audit maakte het mogelijk 46 van de 70 nog openstaande aanbevelingen af te sluiten en heeft aanleiding gegeven tot een update van het “landenprofiel” voor België op de website van het FVO (http://ec.europa.eu/ food/fvo). 1 33

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv