Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

46 4. Sociale media Het

46 4. Sociale media Het FAVV ontwikkelde een strategie voor het gebruik van sociale media in zijn communicatie met consumenten. Dit zorgde ook intern voor heel wat veranderingen. Personeelsleden mogen voortaan gebruikmaken van sociaal netwerksites maar moeten hierbij rekening houden met een aantal richtlijnen. Einde 2012 richtte het Agentschap een Facebook- en een Twitterpagina op. Hierop worden regelmatig nieuwsberichten, productterugroepingen en vacatures geplaatst. Deze pagina’s richten zich in de eerste plaats tot de consumenten, maar iedereen kan ze ‘volgen’ of ‘leuk vinden’. 5. Raadgevend Comité van het FAVV Verder biedt Facebook de mogelijkheid om van elk bericht een melding te ontvangen bij het inloggen, per e-mail, via een pushmelding op de smartphone of tablet en per sms. Standaard ontvangt iedere gebruiker die het Voedselagentschap ‘leuk vindt’ een melding van de laatste berichten bij het inloggen. Einde 2013 zal dit initiatief geëvalueerd worden. Het Raadgevend Comité van het FAVV verleent op eigen initiatief of op vraag van de minister of de gedelegeerd bestuurder advies over alle materies die betrekking hebben op het door het FAVV gevolgde en te volgen beleid. Het comité is ook een overlegplatform waar het FAVV en zijn partners op volledig transparante wijze kunnen discussiëren over actuele onderwerpen, de evolutie van de regelgeving, de financiering, belemmeringen bij export, … Het comité bestaat uit 37 leden die de belangrijkste beroepssectoren, de consumentenverenigingen en de bij de werking van het Agentschap betrokken autoriteiten vertegenwoordigen : organisaties van consumenten, de sector landbouwproductie, de sector vervaardiging van diervoeder, organisaties die actief zijn in de levensmiddelenindustrie, de chemische industrie, de handel die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, de horeca, het transport, de FOD’s Volksgezondheid en Economie, de Gewesten en de Gemeenschappen. De effectieve en plaatsvervangende leden worden aangesteld bij koninklijk besluit voor een periode van 4 jaar; de lijst is beschikbaar in bijlage.

Het Raadgevend Comité heeft in de loop van 2012, 9 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met het Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Er werden daarbij steeds adviezen gevraagd aan het Raadgevend comité en informatie verstrekt over de financiële strategie van het FAVV met betrekking tot de heffingen, de retributies, de begroting van het FAVV, het controleprogramma en de uitvoering van het controleplan, de evolutie van Foodweb, de follow-up van de verwezenlijkingen van het businessplan van het FAVV, de gecertificeerde autocontrolesystemen (gidsen, audits, FAVV-smiley), het activiteitenverslag van het FAVV, van de Multidisciplinaire hormonencel en van de Commissarissen voor administratieve boetes, het communicatieplan, de interne audits, de audits van de FVO, de voortgang van de projecten inzake administratieve vereenvoudiging en het jaarverslag van de ombudsdienst. HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTEN EN BEROEPSSECTOREN 2 Tijdens de comités van 2012 werd de problematiek van brucellose meerdere malen besproken. De mogelijke gevolgen van de begrotingsconclaven op het budget van het FAVV werden eveneens in detail besproken. De vergelijiing tussen de inspectiediensten van het Verenigd Koninkrijk en van Denemarken met de onze werd aan de leden van het Raadgevend Comité voorgesteld. Over volgende aanpassingen van de reglementering werd een formeel advies gevraagd: • De wijziging van het KB van 10 november 2005 betreffende de retributies • De wijziging van het KB betreffende de heffingen • De wijziging van het KB autocontrole • De meest recente wijzigingen aan het project Lex Alimentaria Onder de actualiteitsgebonden onderwerpen citeren wij: • de problematiek van het Schmallenbergvirus • de aanwezigheid van prednisolone in varkensurine • voedselvergiftiging in een kinderkribbe in Borgerhout 47

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv