Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

52 Benchmarking tussen

52 Benchmarking tussen voedselveiligheidsagentschappen In de schoot van het informeel overleg tussen Europese voedselveiligheidsagentschappen (“Heads of Agencies”) werd in 2012 een pilootproject afgerond waarbij de werking van agentschappen met een vergelijkbare opdracht werd vergeleken. Hieraan namen naast het FAVV ook de zusterorganisaties uit Nederland, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Finland deel. Elk agentschap voerde eerst een zelfevaluatie uit, op basis van een vragenlijst die betrekking had op KPI’s (key performance indicators) i.v.m. de organisatie en het uitvoeren van officiële controles, alsook omtrent managementprocessen. De antwoorden op deze vragen werden vervolgens verder onderzocht door en Heads of Agencies-meeting in Cyprus besproken met een zusteragentschap dat op bezoek kwam. Daarna werden de rollen omgedraaid. Op basis van deze pilootoefening konden een aantal goede praktijken worden geïdentificeerd: • informatiesystemen voor consumenten zoals het Deense smiley-systeem voor bedrijven • instrumenten zoals de Nederlandse ‘tafel van 11’-benadering waarbij op basis van een analyse van 11 factoren inzicht wordt bekomen waarom een doelgroep een regel wel of niet naleeft • opmaak van een op risico gebaseerd analyseprogramma zoals die door het FAVV wordt toegepast • gebruik van verschillende soorten handhavingsacties/-hefbomen, bv. het sluiten van een onderneming vs. gerechtelijke vervolging • het registreren en meten van de activiteiten en resultaten hiervan zoals bij de Belgische barometer voor de veiligheid van de voedselketen Tijdens de vergadering van de Heads of Agencies in december 2012 in Cyprus werden de resultaten van het project voorgesteld waarna werd beslist om, op vrijwillige basis, deze benchmarkoefening uit te breiden, thematische workshops/vergaderingen te organiseren om de geïdentificeerde goede praktijken verder uit te werken.

INTERNATIONALE RELATIES 3 2. Naar een betere dienstverlening voor de export Sedert de economische crisis in 2008 heeft de export steeds meer belang gekregen voor onze bedrijven. Dit toenemend belang moet op professionele en transparante wijze vanuit de overheid ondersteund worden;ook het FAVV moet, voor de producten waarvoor het controlebevoegdheid heeft, bijgevolg een tandje bijsteken. Transparante en heldere procedures, gestructureerde communicatie en dito kanalen, afbakenen van verantwoordelijkheden, … het moest beter kunnen. Daarom werd een LEAN-project opgestart, om vanuit een grondige analyse van de actuele toestand, verbeteringen aan te brengen in de cruciale domeinen om de doelstelling, een betere dienstverlening in de export, op korte en middellange termijn te realiseren. De zwakheden en ontbrekende schakels in de toegepaste processen werden blootgelegd en vervolgens actieplannen opgesteld. Deze worden in de loop van 2012, 2013 en enkele uitzonderingen ook in 2014 in toepassing gesteld. Deze acties passen perfect in de vierde strategische doelstelling van het business plan : “Internationale handel : naar een betere dienstverlening aan de exporteurs en een internationaal erkend agentschap” Voortaan werken de stafdirectie Internationale zaken en de Cel import, export en notificaties nauwer samen en de diensten volgen de exportdossiers op de voet via wekelijks overleg. De stand van zaken van dossiers wordt up-to-date gehouden en maandelijks overgemaakt aan de stakeholders. Het FAVV neemt tevens acties om de informatieverstrekking via de website te verbeteren. Procedures zullen ook de efficiëntie van de dienstverlening verhogen. Hiertoe behoort ook een correcte 3. Handel met derde landen Verschillende bilaterale overeenkomsten werden na overleg met derde landen afgesloten en nieuwe certificaten opgemaakt:Afrique du Sud (sérum bovin d’origine non-belge) • Australië (varkensvlees) • China (varkensvlees) • Filippijnen (varkenssperma) • Kazakstan (gelatine en/of collageen, eendagskuiken, pluimveevlees) • Macedonië (dierenvoeder) • Nieuw Zeeland (melk en melkproducten) • Oekraïne (melk en zuivelproducten) • Russische federatie (gelatine en/of collageen, eendagskuiken, pluimveevlees, slachtpluimvee) • Servië (visproducten, vleesproducten) opvolging van klachten. Samenwerkingsverbanden met andere partners zoals de gewestelijke exportbevorderende organismen en Buitenlandse zaken worden momenteel herzien. Tot slot wordt met de andere partners bekeken hoe de onderlinge samenwerking geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan de bepaling van prioriteiten voor de behandeling van exportdossiers. • Tunesië (siervogels) • Uruguay (paardenembryo’s, paardensperma) • Vietnam (vlees van als huisdier gehouden varkens) • Wit-Rusland (gelatine en/of collageen, pluimveevlees) • Zuid Afrika (runderserum van niet- Belgische oorsprong) 53

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv