Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

60 Eind

60 Eind 2012 beschikten 19.534 inrichtingen over een gevalideerd autocontrolesysteem voor al hun activiteiten 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 3.305 5.627 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vervoer 1 1 8 109 65 118 Horeca 55 149 198 284 430 Distributie 12 31 404 801 1.524 1.836 Groothandel 4 7 93 139 203 Transformatie 82 198 284 425 497 602 Primaire productie 3025 5113 7525 10.000 14.657 16.060 Agrotoelevering 185 225 159 197 269 285 Totaal 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435 19.534 De meeste validaties zijn terug te vinden in de sector van de primaire productie. Het FAVV heeft immers de samensmelting van de gidsen voor dierlijke en plantaardige productie aangemoedigd en heeft de redactie en vertaling ervan financieel gesteund. Deze samenvoeging is in de zomer van 2012 doorgevoerd ten voordele van de operatoren die nu beroep kunnen doen op een enkele gids die de meeste landbouwen fokactiviteiten dekt. De landbouwers moeten niet over de gids beschikken in hun bedrijf : het online raadplegen ervan op de site van hun beheerders is voldoende. Anderzijds, de landbouwers die gegroepeerd zijn in feitelijke verenigingen kunnen het autocontrolesysteem van de vereniging laten valideren en betalen enkel een maal heffing aan het FAVV, gezien de leden vrijgesteld zijn van betaling. 8.536 11.823 17.435 19.534 In akkoord met de landbouwverenigingen en omwille van besparingen maakt het FAVV het mogelijk dat een landbouwbedrijf dat over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikt deze kan behouden wanneer de boerderij overgaat op de echtgenoot/echtgenote of op een afstammeling. De geldigheidsperiode van een gevalideerd autocontrolesysteem werd van 2 naar 3 jaar gebracht voor de sector groothandel in levensmiddelen. In 2012 werd de FAVV-smiley, die tot dan enkel bestemd was voor restaurants en grootkeukens die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikten, uitgebreid naar alle inrichtingen die direct levensmiddelen aan consumenten leveren. Eind 2012 afficheerden 1.262 vestigingseenheden een FAVV-smiley (309 eind 2011).. inlichtingen : meldpunt FAVV - renseignements : point de contact AFSCA 0800 13 550 G E C E R T I F I C E E R D A U T O C O N T R O L E S Y S T E E M S Y S T È M E D ’ A U T O C O N T R Ô L Agence fédérale Federaal Agentschap pour la Sécurité voor de Veiligheid de la Chaîne alimentaire van de Voedselketen E C E R T I F I É

Voor de operatoren die actief zijn in de voedselketen en die een validatie hebben, maar die nieuwe activiteiten willen uitoefenen, evenals de operatoren die een nieuw bedrijf in de voedselketen opstarten, werden verschillende maatregelen getroffen. Zij beschikken immers over 12 maanden i.p.v. 6 maanden als zij hun autocontrolesysteem willen laten valideren. Op die manier genieten zij over een vermindering bij de heffing in het jaar dat volgt op het opstarten van hun bedrijf of hun activiteit. Autocontrolegidsen voor de B2C-bedrijven vallen voortaan onder het beheer van het FAVV (zie hoofdstuk 1, organisatie). Deze vele initiatieven, die door het FAVV genomen zijn om de invoering van de autocontrole in de bedrijven te vergemakkelijken en de validatie van de autocontrolesystemen aan te moedigen, hebben als doel de resultaten van de inspecties te verbeteren waarbij er minder non-conformiteiten worden vastgesteld. VAN PROGRAMMATIE TOT INSPECTIE 4 En dit dankzij een betere bewustwording van de operatoren van hun invloed op de voedselketen. Dit beleid heeft als doel dat er, jaar na jaar, steeds veiligere levensmiddelen op het bord van de consument terecht komen. De resultaten van de inspecties van het FAVV zijn beduidend gunstiger in de inrichtingen met een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,9% 4,1% 5,5% 92,6% 25,5% 70,4% ACS gevalideerd ACS niet gevalideerd Geen maatregel Waarschuwing PV 61

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv