Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

4 Ongeveer 20.000

4 Ongeveer 20.000 operatoren lieten reeds een audit uitvoeren en werden op basis van deze gidsen gecertificeerd voor hun risicobeheersing (autocontrole). In de huidige economische omstandigheden is het Agentschap ook gaan beseffen dat wij voldoende aandacht moeten besteden aan onze export. Daarom werd de in de private sector reeds welbekende LEAN-methode toegepast op alle procedures die leiden tot de certificering van onze voor de export bestemde producten en werd de dienst Internationale zaken uitgebreid. Er wordt met de betreffende economische sectoren, Buitenlandse Zaken en de Gewesten nauw samengewerkt aan de verwezenlijking van de duidelijke doelstelling om de exporteurs een betere dienstverlening aan te bieden zonder de uitstekende betrouwbaarheid van onze certificaten in het gedrang te brengen. Uit de resultaten van de op meer dan 70.000 monsters uitgevoerde analyses blijkt dat de voedselveiligheid in ons land op een zeer hoog peil staat. De nieuwe voorzitter van FEVIA bewijst met de lancering van het ambitieuze Food.be project dat hij goed heeft begrepen dat dit beter bekend moet zijn bij de Belgische producenten en dat ze dit gegeven moeten uitspelen op de buitenlandse markten. De jaar na jaar opgetekende verbetering van de Belgische barometer van de voedselveiligheid kan ons daarbij helpen. Wij mogen fier zijn op het veiligheidsniveau van onze productie en knowhow. Wij zullen dat dan ook laten zien op de wereldtentoonstelling van Milaan in 2015 waar het FAVV vertegenwoordigd zal zijn in het Belgische paviljoen. Veel leesplezier ! Gil Houins Gedelegeerd bestuurder

Inhoud Organisatie 11 1. Onze middelen 13 1.1. Ons personeel 15 1.2. Laboratoria 18 1.3. Onze begroting 20 2. Businessplan 23 2.1. Administratieve vereenvoudiging 24 2.2. B2C-autocontrolegidsen voortaan onder beheer van het FAVV 25 3. Wetenschappelijk comité 26 3.1. Voedselveiligheid van de korte ketens 27 3.2. Reductie van het zoutgehalte in levensmiddelen 28 3.3. Voeding en overdracht van antibioticumresistentie naar de mens 28 3.4. Salmonella-actieplan bij varkens 29 4. Een professionele en voor zichzelf veeleisende organisatie 29 4.1. LEAN: naar optimalisering van de efficiëntie 30 4.2. Interne controle 31 4.3. Interne audit 31 4.4. Audit door nationale instanties 33 4.5. Inspecties en audits van de Europese Commissie 33 4.6. Inspecties en audits door derde landen 34 5. Crisispreventie 35 5

 • Page 1: Activiteitenverslag Federaal Agents
 • Page 4 and 5: 2 Onze opdracht Onze opdracht is te
 • Page 8 and 9: 6 Het FAVV ten dienste van consumen
 • Page 10 and 11: 8 Controles op producten 111 1. Kwa
 • Page 12 and 13: 10 8. Paarden 178 8.1. Paardenkoers
 • Page 14 and 15: 12 Organigram Auditcomité Wetensch
 • Page 16 and 17: 14 ICT - de ruggengraat van het voe
 • Page 18 and 19: 16 1.1.1. In de kijker: Dienst voor
 • Page 20 and 21: 18 1.2. Laboratoria Nieuw FAVV-labo
 • Page 22 and 23: 20 1.3. Onze begroting De regering
 • Page 24 and 25: 22 1.3.2. Retributies Het koninklij
 • Page 26 and 27: 24 2.1. Administratieve vereenvoudi
 • Page 28 and 29: 26 3. Wetenschappelijk comité Het
 • Page 30 and 31: 28 3.2. Reductie van het zoutgehalt
 • Page 32 and 33: 30 4.1. LEAN: naar optimalisering v
 • Page 34 and 35: 32 Auditcomité Het auditcomité va
 • Page 36 and 37: 34 4.6. Inspecties en audits door d
 • Page 39 and 40: HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE
 • Page 41 and 42: HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE
 • Page 43 and 44: In samenwerking met andere overhede
 • Page 45 and 46: HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE
 • Page 47 and 48: 2012 werd gekenmerkt door een zeer
 • Page 49: Het Raadgevend Comité heeft in de
 • Page 53 and 54: In 2012 heeft het FAVV 21 buitenlan
 • Page 55 and 56: INTERNATIONALE RELATIES 3 2. Naar e
 • Page 57:

  INTERNATIONALE RELATIES 3 4. Deelna

 • Page 60 and 61:

  58 Het kernproces van het FAVV Inpu

 • Page 62 and 63:

  60 Eind 2012 beschikten 19.534 inri

 • Page 65 and 66:

  3. Realisatie van de controles Het

 • Page 67:

  3.2. Analyseresultaten In 2012 heef

 • Page 71 and 72:

  1. Inspecties in de bedrijven 1.1.

 • Page 73 and 74:

  1.1.3. Diervoeders Er bestaan versc

 • Page 75 and 76:

  Resultaten van de 6.794 missies uit

 • Page 77 and 78:

  Er vonden tien inbeslagnames van ge

 • Page 79 and 80:

  De belangrijkste oorzaken van afkeu

 • Page 81 and 82:

  1.4. Visserij In de Belgische vismi

 • Page 83 and 84:

  1.5. Verwerking van levensmiddelen

 • Page 85 and 86:

  Uitvoer naar de Russische Federatie

 • Page 87 and 88:

  1.5.4. Eieren en eiproducten Result

 • Page 89 and 90:

  17,0% 81,7% INSPECTIES EN ZIEKTES 5

 • Page 91 and 92:

  Overzicht van de 5 meest voorkomend

 • Page 93 and 94:

  1.9. Kleinhandel Resultaten van de

 • Page 95:

  1.11. Vervoer van levensmiddelen In

 • Page 98 and 99:

  96 Analyses Conform Anoplophora chi

 • Page 100 and 101:

  98 Virussen en viroïden Analyses C

 • Page 102 and 103:

  100 3. Dierengezondheid 3.1. OSE Ov

 • Page 104 and 105:

  102 Europese beschikking In haar ra

 • Page 106 and 107:

  104 Rundertuberculose Rundertubercu

 • Page 108 and 109:

  106 3.8. Equine infectieuze anemie

 • Page 110 and 111:

  108 4. Voedseltoxi-infecties Voedse

 • Page 112 and 113:

  110

 • Page 114 and 115:

  112 Sectorale bemonsteringsplannen:

 • Page 116 and 117:

  114

 • Page 118 and 119:

  116 2. Residuen en contaminanten 2.

 • Page 120 and 121:

  118 2.3. Residuen van bestrijdingsm

 • Page 122 and 123:

  120 2.5. PAK Bij onvolledige verbra

 • Page 124 and 125:

  122 2.7. Andere verboden of ongewen

 • Page 126 and 127:

  124 2.7.3. Visserijproducten Tweekl

 • Page 128 and 129:

  126 Bewakingsplan in het slachthuis

 • Page 130 and 131:

  128 2.9. Zout in brood De Belgische

 • Page 132 and 133:

  130

 • Page 134 and 135:

  132 3.2. Dieren In de primaire prod

 • Page 136 and 137:

  134 3.3.1. Karkassen in het slachth

 • Page 138 and 139:

  136 Andere producten Virussen in kl

 • Page 140 and 141:

  138 Horeca In 2012 werden 2.449 mic

 • Page 142 and 143:

  140 De niet conforme resultaten van

 • Page 144 and 145:

  142 4. Antibioticaresistentie Seder

 • Page 146 and 147:

  144 E. coli Enterococcen De monitor

 • Page 148 and 149:

  146 5. Genetische gemodificeerde or

 • Page 150 and 151:

  148 8. Controles op intracommunauta

 • Page 152 and 153:

  150 Er worden 4 soorten analyses ui

 • Page 154 and 155:

  152 Evolutie van het aantal aangebo

 • Page 156 and 157:

  154 2. Dierlijke producten voor men

 • Page 158 and 159:

  156 3. Levensmiddelen van niet-dier

 • Page 160 and 161:

  158 4. Contactmaterialen In het kad

 • Page 162 and 163:

  160 6. Planten en plantaardige prod

 • Page 164 and 165:

  162 7. CITES De handel in bedreigde

 • Page 166 and 167:

  164

 • Page 168 and 169:

  166 2. Meldingsplicht Elke operator

 • Page 170 and 171:

  168 4. Administratieve boetes Het k

 • Page 172 and 173:

  170

 • Page 174 and 175:

  172

 • Page 176 and 177:

  174 Working Group of Enforcement Of

 • Page 178 and 179:

  176 4. Controle van reizigers bij d

 • Page 180 and 181:

  178 8. Paarden 8.1. Paardenkoersen

 • Page 182 and 183:

  180

 • Page 184 and 185:

  182 Om een globaal beeld te krijgen

 • Page 186 and 187:

  184 2. De barometer van de dierenge

 • Page 188 and 189:

  186

 • Page 190 and 191:

  188 1. SAMENSTELLING VAN HET RAADGE

 • Page 192 and 193:

  190 Vertegenwoordigers van de FOD E

 • Page 194:

  192

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv