Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

70 1.1.2.

70 1.1.2. Bestrijdingsmiddelen Het FAVV controleert gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden, fungiciden, herbiciden) die worden gebruikt om de gewassen te beschermen tegen schadelijke organismen of voor onkruidbestrijding, en de toevoegingstoffen. Deze laatste zijn producten die gemengd worden onder de gewasbeschermingsmiddelen zodat ze een beter rendement hebben (benattingsmiddelen, anti-schuimmiddelen, ...). Opsplitsing van de erkenningen De handel en het gebruik van dergelijke producten is strikt gereglementeerd : ze moeten door de Minister van Volksgezondheid erkend zijn, voldoen aan de garanties van actieve stoffen en aan de internationale fysico-chemische normen, geëtiketteerd zijn overeenkomstig hun erkenningsacte en de spuittoestellen moeten om de 3 jaar een technische controle ondergaan. In maart 2013 waren er in België 1.250 producten bestemd voor professioneel gebruik of voor gebruik door hobbykwekers. Alle erkende producten evenals het gebruik ervan kunnen worden geraadpleegd op de site http://www.fytoweb. fgov.be. Wanneer niet-erkende producten worden bewaard, neemt het FAVV die in beslag. Ze moeten worden meegegeven bij de inzamelingen die Phytofar Recover bvba. om de twee jaar organiseert en die de beveiligde vernietiging ervan verzekert. Gewasbeschermingsmiddelen en hulpstoffen zijn, sinds de opsplitsing van de erkenningen die op 18 augustus 2012 van kracht werd, geklasseerd onder producten voor professioneel gebruik en producten bestemd voor niet-professioneel gebruik (hobbytelers). Deze nieuwe classificatie heeft als doel producten ter beschikking te stellen van de volgens hun behoeften. Er worden bij de producten die bestemd zijn voor de hobbytelers strikte criteria nageleefd betreffende de samenstelling, de verpakking (de grootte van de verpakking is beperkt tot de behandeling van een oppervlakte van 5 are, ze hebben een veiligheidsdop en er zit een maatbeker bij,...) en de etikettering. Ze kunnen door iedereen worden verkocht en gebruikt. De producten voor professioneel gebruik kunnen slechts aan professionele gebruikers worden verkocht. Aangezien de verpakkingen niet van vandaag op morgen kunnen worden aangepast, is in een overgangsperiode voorzien waarin de producten onder zowel de oude als de nieuwe classificatie naast elkaar kunnen bestaan. Voor alle producten in de handel moet de nieuwe classificatie nageleefd worden voor uiterlijk augustus 2014. Resultaten van de 654 zendingen bij 642 operatoren die gewasbeschermingsmiddelen en hulpstoffen verhandelen Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Verpakking en etikettering 480 72,5 % 20,8 % 6,7 % Infrastructuur en verhandelen van bestrijdingsmiddelen 465 70,5 % 3,4 % 26 % Autocontrolesysteem 444 55,4 % 27,9 % 16,7 % Traceerbaarheid 446 89,2 % 10,1 % 0,7 % De voornaamste vastgestelde overtredingen hadden betrekking op het houden of het verhandelen van producten die niet langer erkend zijn (25 % van de gecontroleerde operatoren hadden minstens 1 product in hun bezit dat niet meer verhandeld werd), evenals op tekortkomingen bij de autocontroleprocedures (ingangscontrole en geen documenten). Er werden 93 waarschuwingen, 70 PV’s en 102 inbeslagnemingen (105 kg, 102 liter en 7.604 verpakkingen) opgesteld.

1.1.3. Diervoeders Er bestaan verschillende categorieën van diervoeders : grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels (mengsel van toevoegingsmiddelen en grondstoffen gebruikt voor de vervaardiging van mengvoeders), mengvoeders en gemedicineerde voeders (mengsel van een mengvoeder en een geneesmiddel). De mengvoederindustrie beslaat 9 % van het omzetcijfer van de totale voedingsindustrie en vertegenwoordigt 4 % van de werkgelegenheid in de voedingsindustrie. Met een productie van 6,5 miljoen ton wordt ongeveer 5 % van Europese mengdiervoeders in België geproduceerd. Het merendeel hiervan, bijna 60 %, is varkensvoeder, gevolgd door de pluim- en rundveevoeders (elk 20 %). Deze productie is de laatste jaren stabiel. Er wordt iets meer diervoeder ingevoerd (1,13 miljoen ton) dan uitgevoerd (1,06 miljoen ton) (bron: BEMEFA). Convenant tussen het FAVV en BEMEFA betreffende gemedicineerde voeders INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Geneesmiddelen mogen enkel gemengd worden in diervoeders door daartoe erkende bedrijven en dit uitsluitend op voorschrift van een behandelende dierenarts. Bovendien mogen voor de productie alleen in de Europese Unie toegelaten gemedicineerde voormengsels gebruikt worden die stabiel zijn in diervoeders en effectief voor het beoogde doel. Via gemedicineerde voeders worden antibiotica, ontwormingsmiddelen of een koortswerend middel toegediend aan dieren. Omwille van het probleem van antibioticaresistentievragen de overheden aandacht voor het onzorgvuldige gebruik van antibiotica. Het belangrijkste probleem is niet dat er geneesmiddelen worden toegediend aan dieren, maar wel het buitensporig en/of onoordeelkundig gebruik van antibiotica. De diervoedersector kan hiertoe zijn steentje bijdragen. Met de traditionele productietechniek kan versleping van het geneesmiddel naar andere diervoeders niet uitgesloten worden (een deel van het geneesmiddel blijft achter in de installatie en wordt opgenomen opgenomen in het voeder bij een volgende productie). Kleine hoeveelheden van antibiotica worden aldus aan dieren gegeven waarvoor ze niet bestemd zijn. Deze kleine concentraties dragen bij totantibioticaresistentie. De bacteriën worden immers blootgesteld aan voor hen niet dodelijke concentraties waardoor de kans op antibioticaresistentie hoger wordt. Beneden de minimale inhibitorische concentratie (MIC) van het wild type bactierën zou dit risico niet meer aanwezig zijn. Om dit te bereiken stelden BEMEFA (de sectorvereniging van diervoederfabrikanten) en het FAVV een convenant gemedicineerde voeders op. Hierdoor zullen de ondertekenende bedrijven die gemedicineerde voeders fabriceren ten laatste op 1 januari 2014 stoppen met het produceren van gemedicineerde voeders op hun hoofdmenger. Deze menger staat middenin het productieproces en veroorzaakt stroomafwaarts de versleping. Vanaf 2014 zal enkel nog productie op een eindmenger (vlak voor verlading) of het fijndoseersysteem (menger op vrachtwagen) mogelijk zijn. Verder worden in het convenant ook de maximale concentraties afgesproken voor de geneesmiddelen in blanco voeders, waardoor de bacteriën niet blootgesteld worden aan concentraties boven de MIC en resistentie dus vermeden wordt.. Het initiatief is complementair aan andere initiatieven om antibioticaresistentie tegen te gaan (AMCRA…) en zo de menselijke en dierlijke gezondheid binnen het “één gezondheid”-perspectief te helpen waarborgen. 71

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv