Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

78 Slachten in de

78 Slachten in de productieplaats Producenten van gevogelte of konijnen kunnen de toelating krijgen om kleine hoeveelheden eigen dieren te slachten op hun bedrijf. De verkoop van uitsluitend volledige karkassen mag slechts in kleine hoeveelheden gebeuren en aan de eindconsument, ofwel in de productieplaats ofwel op de lokale markt. In 2012 werden er 27 inspecties op de infrastructuur, inrichting en hygiëne, op het dierenwelzijn en op de meldingsplicht en het autocontrolesysteem bij 8 van deze operatoren uitgevoerd: 63 % was gunstig, 29,6 % gunstig met opmerkingen en 7,4 % ongunstig. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 2 waarschuwingen. 1.3.1. Wildbewerkingsinrichtingen In ieder jachtteam moet iemand aanwezig zijn die een opleiding inzake volksgezondheid en hygiëne gevolgd heeft. Alleen wild dat vergezeld is van een verklaring van een persoon die een opleiding gekregen heeft, kan aan een erkende inrichting worden verkocht voor de verwerking van wild of in kleine hoeveelheden aan een particulier als eindverbruiker, met uitzondering van iedere andere eindverbruiker (restaurant, markt, slager, kantine,...), uitgezonderd wild voor het persoonlijk verbruik van de jager. Voor elk everzwijn dat aan een eindverbruiker verkocht wordt, moet er systematisch een onderzoek op trichinen worden uitgevoerd op vraag van de persoon die een opleiding kreeg en het resultaat ervan moet worden meegedeeld. In 2012 werden er 13.607 analyses op trichinen uitgevoerd; alle resultaten waren conform. Slachten van gekweekt wild Loopvogels (struisvogels, nandoes…) en gekweekte hoefdieren (everzwijnen, reeën…) die niet kunnen worden vervoerd omwille van het risico voor de vervoerder of om welzijnsredenen, kunnen op de plaats van oorsprong in aangepaste lokalen worden geslacht waarbij het slachten onder hygiënische omstandigheden dient te gebeuren. De 14 inspecties uitgevoerd in 2012 bij 4 operatoren waren voor 92,9 % gunstig voor wat de infrastructuur, de inrichting, de hygiëne, het autocontrolesysteem, de meldingsplicht, het dierenwelzijn en vervoer betreft ; 7,1 % was ongunstig. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 1 waarschuwing. De met opdracht belaste dierenarts voert een gezondheidsonderzoek uit op het vrij wild in de wildbewerkingsinrichting. Het dreigend of bevestigd bederf vormt de belangrijkste reden voor afkeuring van grof en klein wild. Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen Offerfeest In 2012 vond het Islamitisch offerfeest plaats op 25 en 26 oktober. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen, werden 81 plaatsen tijdelijk erkend ; 34 erkende slachthuizen hebben hieraan eveneens deelgenomen. Het aantal geslachte dieren bedroeg : • ongeveer 42.000 schapen en 100 geiten, het merendeel in tijdelijk erkende slachtplaatsen, • ongeveer 4.000 runderen (enkel in slachthuizen). De voornaamste niet-conformiteiten hadden betrekking op het dierenwelzijn tijdens het vervoer en het slachten, de slachtaangifte bij de gemeenten, het gebrek aan hygiëne in de tijdelijk erkende slachtlokalen, de identificatie van schapen en sluikslachtingen (6 gevallen). De inbreuken hebben aanleiding gegeven tot 13 waarschuwingen, 20 PV’s door FAVVagenten en 2 PV’s door de politiediensten en milieupolitie. Afgeleverde stukken wild (inbeslagnames) Hinden 6.268 (1,69 %) Everzwijnen 11.691 (1,6 %) Andere tweehoevigen (ree) 4.182 (2,56 %) Klein haarwild 21.068 (3,4 %) Klein vederwild 746.619 (2 %)

1.4. Visserij In de Belgische vismijnen vindt er iedere veilingdag een viskeuring plaats: een organoleptische keuring van de visserijproducten en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. Resultaten van de 72 missies uitgevoerd bij 71 vissersvaartuigen INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Vismijn Nieuwpoort Aanvoer 183.684 kg Vismijn Oostende 5.992.546 kg Vismijn Zeebrugge 11.346.523 kg Totaal 17.522.753 kg In 2012 werd 3.200 kg aangevoerde vis afgekeurd (0,02 % van de vangst) wegens aanwezigheid van toxines (1.803 kg) en onvoldoende versheid (1.397 kg). Er werden in 2012 in de 3 vismijnen 4 missies uitgevoerd: van de 4 inspecties op hygiëne, inrichting en infrastructuur was er een gunstig, de andere 3 waren gunstig met opmerkingen; de 3 inspecties betreffende de meldingsplicht waren conform. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met 2011. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 68 77,9 % 22,1 % 0 % Meldingsplicht 54 100 % 0 % 0 % De resultaten voor deze inspecties zijn gelijkaardig aan die van 2011. Bij de garnalenkotters (vissersvaartuigen waar aan boord garnalen worden gekookt) werden in 2012 3 missies uitgevoerd m.b.t. de scope infrastructuur, inrichting en hygiene. Twee waren gunstig, één gunstig met opmerkingen. 79

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv