Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

92 1.10. Verpakking en

92 1.10. Verpakking en etikettering van diverse producten Etikettering en gezondheidsclaims Naast de algemene eisen met betrekking tot de beweringen en de lijst van toegestane voedingsclaims (vb. bron van vezels, light, rijk aan calcium…) met hun bijhorende voorwaarden bestaat sedert 14 december 2012 ook een positieve lijst van toegestane gezondheidsclaims (vb: calcium is nodig voor de instandhouding van normale tanden, vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem). Enkel de gezondheidsclaims die in deze lijst zijn opgenomen kunnen nog gebruikt worden voor de levensmiddelen die na 14 december 2012 op de markt zijn gebracht. Vanaf 13 december 2014 zal de nieuwe verordening over de verstrekking van voedselinformatie aan de consument van kracht worden. Deze regelgeving wordt vaak ook FIC genoemd (Food Information to Consumer). Deze spreekt zich uit over de lettergrootte van de vermeldingen op het etiket, de oorsprongsvermeldingen, de wijze waarop de voedingswaarde-etikettering dient aangebracht te worden, de verantwoordelijkheid van de operator, de verkoopsbenaming… Allergeneninformatie is voortaan ook van toepassing op niet-voorverpakte levensmiddelen. Een andere wijziging is de verplichting om vanaf eind 2016 op alle voorverpakte levensmiddelen een voedingswaardetabel te vermelden. In 2012 werden inspecties van de verpakking en etikettering uitgevoerd in de groothandel en kleinhandel: • 4.001 missies werden bij 3.925 operatoren voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen, • 630 missies bij 630 operatoren betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (alleen voor de verpakkingscontrole), • 17 missies bij 17 operatoren voor houtskool (voor grill en barbecue), • 92 missies bij 92 groothandels in eieren. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Voedingsmiddelen en voedingssupplementen 4.298 71,8 % 9,7 % 18,5 % Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen 630 80,2 % 15,1 % 4,7 % Houtskool 17 82,4 % 11,8 % 5,9 % Eieren in de groothandel 92 64,1 % 27,2 % 8,7 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 740 waarschuwingen, 88 acties t.o.v. een andere operator, 166 PV’s, 4 tijdelijke sluitingen en 80 inbeslagnames.

1.11. Vervoer van levensmiddelen In 2012 werden er 705 missies uitgevoerd bij 486 vervoerders van levensmiddelen. Van de 708 inspecties op de infrastructuur, inrichting en hygiëne waren er 77,1 % gunstig, 10,3 gunstig met opmerkingen en 12,6 ongunstig. Alle inspecties op de autocontrolesystemen (2) en de meldingsplicht (27) waren gunstig of gunstig met opmer- 1.12. Dierlijke bijproducten Dierlijke bijproducten zijn delen van dieren die niet voor menselijke consumptie gebruikt worden of kadavers van dieren. Het veilige gebruik van deze producten wordt op Europees niveau geregeld door verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en nr. 142/2011. Resultaten van de 4.270 missies bij 3.895 operatoren kingen, alsook 81,8 % van de inspecties op de traceerbaarheid. De meest voorkomende niet-conformiteiten hadden betrekking op het niet respecteren van de correcte temperatuur (10,7 %) en onvoldoende reiniging van de vervoermiddelen en recipiënten gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen Het FAVV controleert enkele van de mogelijke bestemmingen zoals de diervoedersector en de oleochemie, de productie van meststoffen en bodemverbeteraars en producenten zoals vleesverwerkende bedrijven en landbouwbedrijven. Het FAVV leidt ook het overleg met de andere federale en gewestelijke overheden in de Commissie dierlijke bijproducten en met de sector in het overlegplatform dierlijke bijproducten. INSPECTIES EN ZIEKTES 5 (5,9 %). De niet-conformiteiten hebben geleid tot 51 waarschuwingen, 25 PV’s en 25 inbeslagnames (442 kg vis, 99 kg melk en melkproducten en meer dan 500 kg andere producten). In 2012 voerde het Voedsel en Veterinair Bureau (FVO) van de Europese Commissie een audit in het kader van het gebruik van dierlijke bijproducten in meststoffen en bodemverbeteraars uit. Op basis van de aanbevelingen van het FVO zal het FAVV enkele specifieke acties opzetten in de meststoffensector en bij landbouwers om het oneigenlijk gebruik van meststoffen als diervoeder –al dan niet frauduleus of als gevolg van kruiscontaminatie- beter te kunnen opsporen. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Afvalbeheer 4.331 78,3 % 12,0 % 9,7 % Dit resultaat is vergelijkbaar met de inspectieresultaten van 2011. De non-conforme resultaten gaven aanleiding tot 429 waarschuwingen, 128 PV’s, 2 tijdelijke sluitingen, 1 procedure tot opschorting of intrekking van de erkenning en 33 inbeslagnemingen. Voornamelijk in de distributiesector worden nog veel ongunstige resultaten vastgesteld (organisatie van het afvalbeheer: scheiding, documenten, …). Daarnaast heeft het FAVV 14.284 missies uitgevoerd of het keukenafval van horecazaken en grootkeukens niet gevoederd werd aan veedieren (verbod op Europees niveau). Een niet-conformiteit werd bij 2,5 % van de 4.202 grootkeukens vastgesteld en bij 1,2 % van de 10.082 gecontroleerde horecazaken. 93

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv