Views
4 years ago

Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv

Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv

Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... -

Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen) minimaal te verstrekken informatie Algemene en logistieke gegevens Minimale gegevens Verwijzing naar het model- 1. De gegevens van de konijnenhouderij: • Wat moet worden gemeld ? Naam van de konijnenhouder; Naam van de eigenaar van de konijnen; Adres van het bedrijf; GSM- of telefoonnummer van de konijnenhouder; Indien mogelijk : e-mailadres (of faxnummer) van de konijnenhouder; 2. Kenmerken en traceerbaarheidsgegevens van het lot konijnen (lagomorfen). 3. Het aantal dieren dat naar het slachthuis zal worden gestuurd. Door de verordening (EG) nr. 853/2004 vereiste gegevens. 4. Naam en adres van de privédierenarts die normaliter de dieren van het bedrijf van herkomst verzorgt • Wat moet worden gemeld ? Soort productie; Lotnummer of identificatie van het gebouw van vetmesting of andere gegevens die mogelijk maken de link te leggen tussen de naar het slachthuis verstuurde konijnen en de epidemiologische eenheid • Wat moet worden gemeld ? Aantal naar het slachthuis te verzenden dieren. Geplande datum van verzending naar het slachthuis Minimale gegevens • Wat moet worden gemeld ? Verplicht : Naam en adres van de privédierenarts die normaliter de dieren verzorgt 5. De gezondheidsstatus van de dieren • Wat moet worden gemeld ? Niets. 6. De status van het bedrijf van herkomst of de regionale gezondheidsstatus van de dieren 7. De productiegegevens, wanneer die ziekten aan het licht kunnen brengen 8. De toegediende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik of andere behandelingen die de dieren binnen een relevante periode hebben ondergaan, tezamen met de data van toediening of behandeling en wachttijden, wanneer er een wachttijd is. 9. De aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen • Wat moet worden gemeld ? Niets. • Wat moet worden gemeld ? Het sterftecijfer, met dien verstande dat een sterftecijfer minder van 15% gedurende de mestperiode niet moet worden gemeld . • Wat moet worden gemeld ? Vermelding van de naam van: - alle toegediende geneesmiddelen, inclusief die toegediend via het verstrekte voeder ; - alle voederadditieven met een verplichte wachttijd (met name mengvoeder met coccidiostatica) + de data of perioden van toediening + de duur van de wachttijden (uitgedrukt in dagen). • Op welke periode moet die informatie betrekking hebben ? De laatste 30 dagen voor het slachten. • Wat moet worden gemeld ? 1. De gedurende de relevante periode bij de voor slachting te verzenden dieren vastgestelde ziektetekens en aandoeningen. Bijvoorbeeld: - algemene ziektetekens (uitputting, vermagering, formulier Deel 1.1 Deel 2.1 Deel 2.1 Deel 1.2 / / 2.2 2.4 2.3 2.4

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Bijlage 1 Distributie Planologisch Onderzoek - Gemeente Teylingen
Vakfolder Economie & Management, bijlage 1 - Uitgeversgroep
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
cfr. bijlage 1 - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen ... - Favv
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
1/3 ADVIES 46-2005 : Herevaluatie van de —Gids voor ... - Favv