Views
5 years ago

Beknopte versie - Favv

Beknopte versie - Favv

-30 -30 -20 -40 -20 -40

-30 -30 -20 -40 -20 -40 44 -10 10 +11,3% 20 In het algemeen geven de achterliggende resultaten aan dat de voedselveiligheid in ons 30 -30 land zich op een hoog niveau bevindt. Een groot aantal indicatoren scoorde immers zeer hoog (meer dan 95 % conformiteit). 40 De positieve trend van de barometer voor de voedselveiligheid -50 is vooral het 50 resultaat van een toename -50 van het aantal gevalideerde autocontrolesystemen in de transformatiesector, maar ook in de primaire productiesector en in de sector van toeleveranciers van grondstoffen aan de landbouwsector. In 2011 werd ook een opmerkelijke toename waargenomen van het percentage gunstige inspecties m.b.t. een goed functionerend autocontrolesysteem en m.b.t. de infrastructuur, inrichting en hygiëne in gemeenschapskeukens, groot- en kleinhandel en in de horeca. Autocontrole en de validatie ervan, vindt steeds meer ingang in de voedselketen en werpt duidelijk zijn vruchten op het vlak van een goede preventieve 2008 | borging 2009van de voedselveiligheid. Ten opzichte van +4,7% 2010 was er in 2011 een stijging van de ba- -10 10 -10 rometer voor de diergezondheid met + 7,99 %. Net zoals in de voorgaande jaren is er een toename vast te stellen van 20 -20 het aantal bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem en een toenemende bewaking op het vlak van abortus bij runderen. Tijdens de periode 2007-2011 werd België 30 -30 geconfronteerd met enkele haarden van (her)opkomende dierziekten (bv. blauwtong, brucellose, Schmallenbergvirus). De invloed hiervan op de 40diergezondheidsbarometer -40 blijkt relatief beperkt. De blauwtonguitbraak ging gepaard met -50 een verhoogde sterfte 50 bij kleine herkauwers -50 in 2007. In 2008 was deze sterfte, mede door de vaccinatiecampagne, verminderd. Het geval van brucellose in 2010 was snel onder controle en had een verhoogde waakzaamheid tot gevolg inzake abortus. -20 -40 -10 10 50 2009 | 2010 20 -20 -10 Dit had een gunstig effect op de barometer. De uitbraak van het Schmallenbergvirus 30 -30 trad laat op in 2011. Deze ziekte 30 is niet aangifteplichtig en gaat niet gepaard met verhoogde sterfte waardoor er nauwelijks invloed is geweest op de baro- 40 -40 40 meter, behalve misschien voor wat betreft een toename van het aantal abortusmeldingen. Dierengezondheidsbarometer Baromètre de la santé animale 10 +16,7% Baromètre de la santé végétale (situation phytosanitaire) 50 20 40 30 -30 -20 -40 -50 10 50 2010 | 2011 2008 | 2009 2009 | 2010 2010 | 2011 -10 -50 10 +8,0% 50 20 20 40 30

10 +16,7% 50 | 2010 In vergelijking met 2010 daalde de barometer voor de plantengezondheid (fytosanitaire situatie) in 2011 met 30 -30 30 1,98 % als gevolg van de daling van het aantal meldingen van plantenziekten en schadelijke organismen die het FAVV heeft ontvangen 40 : -40 sinds 2010 moeten bij operatoren die 40 afdoende bestrijdingsmaatregelen treffen en daarvan melding maken in het register over de aanwezigheid van schadelijke organis- -50 50 men de aanwezigheid van bacterievuur (Erwinia amylovora) niet langer melden aan het Agentschap. . 20 -20 -10 10 +8,0% Plantengezondheidsbarometer ale (situation phytosanitaire) (fytosanitaire situatie) +4,9% 10 50 20 40 30 -30 -20 -40 2010 | 2011 -2,0% -10 -50 10 50 20 20 40 30 45

van de inspecteur en controleur - Favv
Een thuis in het Groene Hart. Beknopte versie ... - GroenWest
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
beknopte spelregels versie augustus 2012.cdr - Badminton Nederland
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Titel presentatie - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2004 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv