Views
5 years ago

Jaarverslag 2001 - Favv

Jaarverslag 2001 - Favv

• Werkgroep

• Werkgroep “Crisisbeheer” Op 16 februari 2001 vond de installatievergadering van de Werkgroep “Crisisbeheer” plaats, voorgezeten door ir. G. De Poorter,. Naast alle verschillende diensten zijn ook andere met de voeding verbonden actoren in deze werkgroep vertegenwoordigd. Deze werkgroep “Crisisbeheer” van het FAVV stelde zich tot doel een aantal globale procedures op te stellen, die in grote lijnen beschrijven wat er gedaan moet worden bij het optreden van een calamiteit, wie gecontacteerd moet worden, welke logistieke middelen er voorzien moet worden, hoe en wanneer de communicatie naar de verschillende sectoren en naar de bevolking toe zal geschieden. Het geheel van deze SOP’s (Standard Operating Procedures) zou dan resulteren in een “ Algemeen Crisishandboek”. Het opstellen van deze procedures vereiste een nauwe samenwerking tussen de overheid, in casu het FAVV, en de verschillende betrokken sectoren. Iedere sector diende zijn eigen interventieplan over te maken aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Het FAVV zou op haar beurt een overkoepelend geheel opmaken met communicatie naar de verschillende sectoren toe, alsook naar een aantal andere betrokken instanties zoals de Federale Politie, Justitie, Binnenlandse Zaken, … Samenvattend kan gesteld worden dat de werkgroep “Crisisbeheer” van het FAVV in eerste instantie instaat voor het opstellen van een globaal crisis- en communicatiescenario, na inventarisatie van de bestaande interventieplannen van de verschillende sectoren. Binnen de subwerkgroep Crisisbeheer werd een eerste ontwerp van het “Algemeen Crisishandboek” opgesteld. Dit handboek geeft de structuur weer van de crisisorganisatie. Het beschrijft de voorzieningen en de maatregelen die noodzakelijk zijn om een organisatie in korte tijd en geïntegreerd met de dagelijkse, lopende werkzaamheden, een crisis te laten managen. Het beschrijft de verschillende crisistypologieën en legt de 7 grote principes uit waarop een goed crisisbeheer binnen het FAVV gebaseerd is. Het handboek kan als een kader worden beschouwd waarop de verschillende bestaande crisisplannen van de verschillende diensten aansluiten. • Werkgroep “Informatica” Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bestaat uit een aantal tot nog toe van elkaar totaal onafhankelijke diensten en organismen, die voor het vervullen van hun opdrachten alle in min of meer belangrijke mate een beroep doen op de informatica en dus los van elkaar, in de loop van ongeveer de laatste 10 jaar, een eigen informaticasysteem hebben opgebouwd. Net zoals de verschillende diensten op termijn zullen geïntegreerd worden in één Agentschap met een eigen beleid, strategie en 'bedrijfscultuur' zal dit Agentschap behoefte hebben aan één eigen informaticastructuur, beleid en strategie. Intussen is ook de informatica dermate geëvolueerd dat het meer is geworden dan louter een ondersteunend gegeven : Informatica zal voor het Agentschap een werkinstrument vormen en zelfs een 'strategisch' wapen waardoor zaken mogelijk worden die zonder informatica niet of slechts zeer moeilijk te realiseren zijn (denken wij aan iets zoals 'traceerbaarheid

innen de voedselketen). De uitbouw van een degelijk informaticasysteem is dan ook één van de belangrijkste prioriteiten voor het nieuwe Agentschap. Het is duidelijk dat bij de vorming van het Agentschap elke entiteit -zeker in de beginfase- zonder onderbreking de rol moet kunnen blijven vervullen die hij totnogtoe vervult. Het verzekeren van de continuïteit is inderdaad op korte termijn de hoogste prioriteit. De informaticasystemen die thans gebruikt worden zijn wellicht niet perfect, maar ze werken, én zijn afgestemd op de (huidige) opdrachten van elke entiteit. Het lijkt dan ook het meest aangewezen om bij de opstart van het Agentschap, voor wat de informatica betreft, uit te gaan van de bestaande systemen. Voor de uitbouw van de informaticastructuur van het Agentschap wordt daarom volgende gefaseerde aanpak voorgesteld: 1e fase : Consolidatie - inventarisatie en consolidatie van de bestaande systemen; - vaststellen van de benodigde mensen en middelen om de bestaande systemen (in het kader van het Agentschap) in stand te houden. 2e fase : Uitbouw van een eigen informaticastructuur - vaststellen van de te volgen strategie en opstellen van een informaticakader en – budget; - uitbouw van een gemeenschappelijk 'intranet'; - gegevensuitwisseling tussen databanken en ter beschikking stellen van de gegevens vanuit verschillende databanken aan de diensten in het kader van de uitoefening van hun opdracht. 3e fase : Integratie - opname van de verschillende systemen in een gemeenschappelijke structuur en infrastructuur, met gebruikmaking van gemeenschappelijke standaarden en ontwikkelingsmethoden; - integratie van de interne en externe databanken en traceersystemen in een globaal voedselveiligheidstraceersysteem (eerder een concept dan een reële databank). Deze fasen zijn duidelijk onderscheiden maar kunnen en zullen elkaar overlappen in de tijd : zo wordt (uit noodzaak) thans reeds werk gemaakt van een aantal elementen die tot fase 2 behoren terwijl fase 1 op dit moment nog wordt uitgewerkt. • Werkgroep “Internationale relaties” De Dienst Internationale Relaties is opgevat als een drijvende organisatorische kracht die uitgaand van een adequaat geacht beschermingsniveau van mens, plant en dier, zich focust op in- en uitvoerstromen in overleg met de betrokken sectoren. - Hij onderhoudt de relaties met gelijkaardige agentschappen, diensten, autoriteiten… in andere landen (uitbouwen vertrouwensrelatie); - Hij coördineert de kontakten tussen de eigen afdelingen van het Agentschap enerzijds en andere overheidsdiensten met internationaal karakter (Buitenlandse Zaken, andere internationale diensten…) anderzijds; - Hij informeert en werkt als meldpunt voor technische diensten (en geeft dus in tegenstelling tot het algemeen meldpunt een veel technischer uitleg gericht tot een veel technischer doelgroep) en sectoren.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Prioriteiten - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
JAARVERSLAG 2001 - Imtech
FIN. JAARVERSLAG 2001 - TMG corporate
Jaarverslag 2001–2002 - The Getty
Jaarverslag 2011 - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Agentschap van de Schuld, Jaarverslag 2011 (Pdf, 4 Mb)
Jaarverslag 2006 - Service public fédéral Chancellerie du Premier ...
jaarverslag 2010 de federale Ombudsman JAARVERSLAG - EOI
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
stand van zaken - Favv
Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
03.05.1999 - Favv