Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Het Agentschap dat niet

Het Agentschap dat niet onder de FOD ressor teer t maar rechtstreeks rappor teer t aan de Minister, ontwerpt de operationele reglemen- tering (procesnormen voor operatoren), ontwerpt een meerjaarlijks controleprogramma voor de voedselketen en voer t dit uit. In een protocol verbinden de FOD en het FAVV zich er toe overlappingen te vermijden en de wederzijdse verantwoordelijkheden te verduidelijken. Op basis van de wetgeving zijn de taken van het FAVV: 1. de controle, de bemonstering en de analyse van de voedingsmiddelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen, . de controle van de productie, de ver werking, de bewaring, het ver voer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en hun grondstoffen en van de plaatsen waar dit gebeur t, . het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen te mogen uitoefenen, 4. de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de levensmiddelen en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop, 5. het verzamelen, klasseren, beheren, archiveren en verspreiden van alle informatie met betrekking tot haar missie, 6. het ontwikkelen en aanwenden van een preventie-, sensibiliserings- en informatiebeleid, in overleg met de Gewesten en Gemeenschappen, 7. de preventie en het crisisbeheer betreffende de veiligheid van de voedselketen. Toestand en bevoegdheden van het FAVV in 008 Het is hierbij belangrijk te benadrukken dat het FAVV in het kader van deze opdrachten eveneens bevoegd is voor alle aspecten m.b.t. de dierengezondheid en de plantenbescherming (met inbegrip van sierplanten). Het FAVV is eveneens belast met de controles op de naleving van het dierenwelzijn in de bedrijven waar zij reeds haar eigen controlebevoegdheid uitoefent. B U S I N E S S P L A N

6 Structuur van de organisatie 4 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P 1. De diensten van de gedelegeerd bestuurder Het Agentschap wordt geleid door de gedelegeerd bestuurder; een aantal diensten functioneren rechtstreeks onder zijn verantwoordelijkheid: • • • • • De Interne Audit die eveneens omvat: • • • Kwaliteitszorg Preventie en Bescherming op het werk Ombudsdienst De Communicatie en het meldpunt voor consumenten. Deze dienst omvat vanaf het de semester van 008 ook een cel voor voorlichting. Crisispreventie en –beheer Het secretariaat van het Raadgevend Comité De Stafdiensten belast met de algemene coördinatie. Het Agentschap is verder georganiseerd rond 4 grote afdelingen, elk geleid door een directeur-generaal.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv