Views
4 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

2. Bestuur der algemene

2. Bestuur der algemene diensten De Algemene Diensten hebben een transversale ondersteunende rol voor het geheel van de organisatie. De dienst P&O (Personeel en Organisatie) speelt een cruciale rol bij de aanwer ving van gekwalificeerd personeel en verzeker t een ontwikkeltraject voor de medewerkers. Binnen een gespannen arbeidsmarkt moet P&O talentvolle jongeren aantrekken en een aantrekkelijk ontwikkeltraject voor de mede- werkers verzekeren. De dienst volgt ook van nabij de diverse sociale activiteiten en onderbouwt het syndicaal overleg. De dienst Budget- en beheerscontrole en de dienst Financiën waken over het budgettair evenwicht en de inkomsten van het FAVV. De dienst ICT, de juridische dienst en de dienst Logistiek ver volledigen de belangrijkste ondersteunende activiteiten. 3. Bestuur van het controlebeleid De essentiële opdrachten van het Bestuur van het Controlebeleid bestaan uit: • • • • de uitwerking van de wetgeving door in het bijzonder toe te zien op de administratieve vereenvoudiging en op de kwaliteit van de reglementaire teksten het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties de rappor tering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de sectoren, het publiek en diverse Europese en internationale instanties de uitvoering van diverse andere opdrachten waaronder het verzorgen van de internationale relaties Dit Bestuur werkt op basis van een risico-evaluatie een meerjaren inspectie- en analyseprogramma uit ten behoeve van het Bestuur van de Controle en het Bestuur van de Laboratoria. Structuur van de organisatie B U S I N E S S P L A N 5

6 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Het staat verder in voor de uitwerking van een wetgevend kader en operationele reglementering alsook voor de organisatie van het overleg met betrokken sectoren en externe instanties. Het Bestuur ver tegenwoordigt België in het Permanent Comité voor de Voedsel- keten en de Dierengezondheid van de Europese Commissie en in het Permanent Fytosanitair Comité en is het vaste contactpunt voor het Voedsel en Veterinair Bureau van de Commissie. Het Bestuur neemt eveneens deel aan de vergaderingen van OIE en van de Codex Alimentarius. Deze rol wordt in het bijzonder toever trouwd aan sectoriële directies: • • • Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen Het Bestuur omvat eveneens drie stafdirecties: • • • Directie Internationale zaken Secretariaat van het Wetenschappelijk Comité Databanken en Traceerbaarheid De Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten en de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten nemen tevens de rol op van respectievelijk COPHS (Chief Officer of Plant Health Ser vices) en CVO (Chief Veterinar y Officer), rol die zij delen met de FOD VVVL. In die hoedanigheid nemen zij deel aan internationaal overleg in hun domein en dragen ze bij tot de internationale uitstraling van het FAVV. In dezelfde context dient de actieve par ticipatie vermeld aan de FLEP (Federation of Law Enforcement Practicionars) door de Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen. De directie Internationale zaken speelt samen met onze par tners een cruciale rol bij het afsluiten van commerciële akkoorden en bij het ontwikkelen van procedures voor impor t en expor t. Samen met de gewestelijke agentschappen (AWEX, FIT, Brussels expor t) lever t de dienst gewaardeerde ondersteuning door uitstraling te bezorgen aan het FAVV en garanties te bieden voor de kwaliteit van de Belgische expor tproducten.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV