Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

• • • • • •

• • • • • • • • • • Kansen Bedreigingen Steun van de consument • Vermindering van politieke of maatschappelijke prioriteit Politieke steun voor een doeltreffend agentschap en verhoging van de dotatie voor voedselveiligheid Verplicht rationaliseren van de openbare diensten ➠ synergie met andere • Politieke evolutie en onzekerheid van ons land instanties • Lobbywerk van sectoren Mogelijkheid tot inschakelen consulenten • Autocontrole komt niet van de grond Nieuwe communicatiemiddelen • Blind ver trouwen in autocontrole en cer tificeringsinstellingen (OCI) (databanken, thuiswerk, vermindering administratieve last) • Financiering en budgettaire mogelijkheden Nieuw businessplan • Te snelle veranderingen en bureaucratie Aanwer ving nieuwe collega’s • Kloof tussen hoofdbestuur en buitendiensten Constante verbetering van informatica en kwaliteit databanken • Verlies aan human resources en know how Performante interne audit en doeltreffende crisiscel Tevredenheidsenquêtes • Gebrek aan cohesie binnen management FAVV en tussen FAVV/DG4 (FOD) Naar analogie met het vorige businessplan werd eveneens een klantenbevraging uitgevoerd door een extern consulent bij een selectie van operatoren verspreid over het land en uit de uiteenlopende sectoren, van sector ver tegenwoordigers en van ver tegenwoordigers van overheidsdiensten, betrokken bij de werking van het FAVV. In totaal werkten par tners (op een totaal van 5 geselecteerd) mee aan de bevraging: 7 operatoren en 5 hogere ambtenaren. Deze gebeurde volgens een zelfde systematiek als in 004 wat niet alleen toelaat tendensen waar te nemen maar ook de actuele ver wachtingen in kaar t te brengen. Swot analyse B U S I N E S S P L A N 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Globaal kan het resultaat van de SWOT-analyse die naar voren komt uit deze bevraging als volgt worden samengevat. Communicatie naar de sectoren Communicatie naar de bedrijven, consumenten en de media (inzonderheid website) Bekwaamheid, neutraliteit en integriteit van het personeel Zichtbaarheid van de instelling Duidelijke structuur Management Efficiënte en correcte controles Crisispreventie en -beheer Imago nationaal en internationaal Kwaliteit van de analyses Sterktes Zwaktes • • • • • • • Interne communicatie centraal/decentraal en inspecteurs/controleurs Eenvormigheid van de controles en toegepaste normen Opleiding van de inspecteurs Zware administratieve lasten Teveel controlerende en te weinig begeleidende organisatie (maar de twee functies opsplitsen) Wachttijden voor analyses Te zwakke incentive (bonus-malus) voor autocontrole Kansen Bedreigingen Algemene tendens tot beperken van de zware administratieve lasten Uitvoeren van gecombineerde audits ACS/lastenboeken Samenwerking met andere overheden (administratieve vereenvoudiging) Inspectietaken her vedelen in functie van de kennis van de agenten Rol van coach voor de bedrijven Verbetering van de informatica Herziening van de financiering • • • • • Financiering = concurrentiehandicap op EU-vlak Trage toepassing van de autocontrole, in het bijzonder bij de KMO’s Weerstand tegen verandering bij een significant aantal operatoren Gebrek aan kennis van de reglementering bij de operatoren Gebrek aan pragmatisme

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv