Views
4 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Vergelijking van de

Vergelijking van de kernpunten tussen de enquêtes van 004 en 008 DOMEIN 2004 2008 Interactie met de sectoren 10 4 Communicatie 9 4 Interne organisatie 6 8 Crisismanagement 7 1 Controles 15 17 Administratieve lasten nvt Controleprogramma/regelgeving 1 Financiering 1 11 Cer tificaten/erkenningen 1 Relatie met andere overheden 1 Competenties personeel 4 5 Globaal is de tendens dus zeker gunstig. Meest opvallende knelpunten blijven echter de domeinen “financiering”, “uitvoering van de controles” en “regelgeving”. Het beleid zal er op gericht zijn voor deze knelpunten passende maatregelen te nemen en de gunstige trends voor de andere domeinen aan te houden. Vergelijking van de 2 SWOT-analyses Hoewel op het eerste zicht de resultaten van beide oefeningen sterk uiteenlopen zijn er alleszins drie aandachtspunten die door beide groepen worden aangeduid als vatbaar voor verbetering: • • • de interne communicatie de competentie van de medewerkers (inclusief DMO) het FAVV is teveel een louter controlerende organisatie (repressief imago) en te weinig een begeleidende organisatie Swot analyse B U S I N E S S P L A N

8 Strategische visie 4 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P Op basis van de politieke lijn van de bevoegde Minister, de er varing opgedaan vanaf 00 , de beide SWOT-analyses (zie hoofdstuk 7), het advies van het Raadgevend Comité van het FAVV en de tevredenheidsenquête uitgevoerd bij het personeel in 007 kunnen volgende doelstellingen geformuleerd worden voor de periode 009- 011. 1. Een steeds veiliger voedselketen De opeenvolgende jaar verslagen geven een aanhoudende trend tot verbetering aan van de veiligheid van de voedselketen; niettemin blijven er in talrijke domeinen nog veel mogelijkheden tot verbetering. Om hierin te slagen blijft een intense en aangehouden samenwerking tussen het FAVV, de beroepsorganisaties en de verbruikersver- enigingen aangewezen. Volgende initiatieven zullen worden genomen: • • • • de bestaande crisisscenario’s actualiseren en ontbrekende scenario’s opstellen (ziekte van Aujesky, nucleair incident, …) ; versterkte bewaking van geïmpor teerde levensmiddelen uit derde landen die de EU-productienormen niet naleven ; via de sectorgidsen de noodzaak beklemtonen dat operatoren zich er van vergewissen dat hun leveranciers geregistreerd zijn bij het FAVV en dat zij over een gevalideerd ACS beschikken. De door het FAVV ontwikkelde Bood-on-web toepassing op de website vormt in dat opzicht een nuttig instrument ; een inspectieprogramma dat zich steeds meer toespitst op risicobedrijven. In overeenstemming met de Europese wetgeving gebeur t de organisatie van de controles door het Agentschap op basis van een meerjareninspectieprogramma en een analyseprogramma dat jaarlijks wordt aangepast. Deze aanpak laat, rekening houdend met de beschikbare analytische en budgettaire mogelijkheden, toe na verloop van jaren alle operatoren te controleren en een belangrijker gamma van voedingsmiddelen af te dekken.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2000 - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Document - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Titel presentatie - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
19.03.2004 - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv