Views
5 years ago

Businessplan 2009-2011 - Favv

Businessplan 2009-2011 - Favv

Het Federaal Agentschap

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV ) Eén opdracht Onze opdracht is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Eén visie In par tnerschap met de bedrijven die actief zijn in de voedselketen en met de verbruikersorganisaties draagt het Agentschap er dank zij zijn professionalisme toe bij dat de operatoren veilige en gezonde producten en grondstoffen produceren en dat de consumenten ver trouwen hebben in de levensmiddelen die op de nationale markt worden gebracht. Zijn geloofwaardigheid bevorder t eveneens de uitvoer van de gecontroleerde producten. Onze waarden Het FAVV heeft voor haar personeel en als organisatie bijzondere aandacht voor de volgende waarden • • • • • • Professionalisme Integriteit Openheid en transparantie Polyvalentie Par ticipatie Billijkheid B U S I N E S S P L A N 5

1 Ontstaan en evolutie van het FAVV 6 H E T V O E D S E L A G E N T S C H A P De idee van de oprichting van een agentschap kreeg vorm in de context van de “dioxinecrisis” die België trof in 1999 en waarbij het gebrek aan coördinatie tussen de controlediensten van de voedselketen werd vastgesteld. De reorganisatie van de diensten en de versterking van de preventiemaatregelen waren voor de Parlementaire Onderzoekscommissie “Dioxine” en de toenmalige Regering vanzelfsprekend. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen werd opgericht bij de wet van 4 februari 000 en vormde aldus een aansporing voor de Europese Unie. Het Agentschap heeft het statuut van een parastatale A, onder leiding van een gedelegeerd bestuurder (CEO), die rechtstreeks rappor teer t aan de bevoegde federale minister. De integratie van de verschillende controlediensten van de federale ministeries van landbouw en volksgezondheid en van het Insti- tuut voor Veterinaire Keuring werd gerealiseerd einde 00 ; deze van het CDV (Centrale DierengezondheidsVereniging vzw) in 00 . Zonder de continuïteit van de controleopdrachten uit het oog te verliezen waren de jaren 00 - 00 hoofdzakelijk gewijd aan de uitbouw van een nieuwe structuur, de harmonisering van de personeelsstatuten en de uitwerking van een modern controlebeleid. In overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 178/ 00 worden de operatoren van de voedselketen voor hun verantwoordelijkheid geplaatst door de verplichting tot autocontrole van hun productie en een goede traceerbaarheid die hen toelaten de risico’s te beheersen. De bevoegde diensten, in casu het FAVV, houden toezicht op het geheel van de voedselketen door een beredeneerde monitoring en gaan na dat de individuele operatoren de regels naleven. Het koninklijk besluit van 14 november 00 betreffende de autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen vormt een eerste sluitsteen van dit nieuwe beleid. De ontwikkeling van een bemonsterings- en inspectieprogramma op wetenschappelijke basis vormen er een tweede.

Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
jaarverslag 2009 jaarplan 2010-2011 - Vereniging BWT Nederland
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Activiteitenverslag 2009 - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2009-2011) - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Administratief assistent (m/v) PCE West-Vlaanderen - Favv
(Microsoft PowerPoint - 2013_02_27_point6_COMCON_nl ... - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Titel presentatie - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv