Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

12 Het verslag van de

12 Het verslag van de focusgroepen Er werden debatten met vier specifi eke doelgroepen georganiseerd : 1. kansarmen 2. personen met verhoogd risico (bejaarden, zwangere vrouwen, mensen met een allergie, personen met een verlaagde weerstand of personen die zich om gezondheidsredenen aan een bepaald dieet moeten houden) 3. personen die hun voeding voornamelijk kopen in korte ketens (bv. hoeveproducten op de boerderij) en/of in de biowinkel 4. personen die een gegronde klacht hebben geformuleerd bij het Meldpunt van het Voedselagentschap De deelnemers aan de focusgroepen kregen de gelegenheid te benadrukken wat zij belangrijk vinden als het om voedselveiligheid gaat. De verwachting was dat elke groep vanuit zijn eigen ervaringsdeskundigheid specifi eke argumenten zou aanbrengen met betrekking tot vragen zoals: Hoe zwaar wegen welke risico’s? Zijn er omstandigheden die maken dat mensen een zeker risico willen lopen? Zijn er omstandigheden die maken dat mensen heel weinig risico aanvaarden? Elke groep kreeg ook de gelegenheid om eigen beleidsaanbevelingen te formuleren. Uit de discussies van de focusgroepen kwamen twee centrale conclusies naar voren: 1. Zelfs al investeert het Voedselagentschap veel in risicobeheer, dan nog zullen mensen een voedingsrisico als een bezwaar blijven beschouwen zolang men weinig doet aan: • het gebrek aan vertrouwen in overheden, ketens en experts; • het gevoel vervreemd te zijn van het eigen voedsel, dat wil zeggen, de ervaring geen zicht te hebben op de ingrediënten, de productieketen, de weg die het voedsel afl egt tot het in de winkel komt; • de ervaring weinig persoonlijke controle te hebben over het voedsel; • de sociale ongelijkheid die gecreëerd, of in stand gehouden wordt door voedselproductie, dit zowel op het niveau van de productieketen (vb. koffi eboeren die geen eerlijke prijs krijgen voor hun product) als op het niveau van de consument zelf (vb. kansarmen die niet de kans hebben duurdere biologisch gekweekte producten te kopen). In de verschillende groepen zullen bepaalde accenten meer worden benadrukt dan andere. Bij de kansarmen leeft een sterk gevoel van wantrouwen. Men stelt vragen bij de lengte en de grootschaligheid van de productieketen en bij het gebruik van pesticiden en medicatie in landbouw en veeteelt. Ook geeft men aan zich van de voedselketen vervreemd te voelen.

Mensen met een allergie of ziekte zullen bepaalde producten mijden op basis van een vroegere ervaring (producten waar zij al eens eerder ziek van werden worden niet meer gekocht) maar ook omdat ze op dit vlak weinig transparantie en dus weinig persoonlijke controle ervaren (niet alle ingrediënten worden op het etiket vermeld). Biologische eters laten zich leiden door argumenten in verband met gezondheid, smaak en ‘ethische keuzes’ (politiek, milieu). Het gezondheidsargument primeert voor hen. De leden van de klachtengroep benadrukken het belang van het fenomeen wantrouwen in de overheid en de productieketen, maar maken hier de kanttekening bij dat men op zoek moet gaan naar de onderliggende subjectieve gronden. 2. Verder investeren in het verkleinen van voedingsrisico’s zal door consumenten niet ten volle worden gewaardeerd als dit ten koste gaat van andere aspecten die met voeding samengaan zoals: comfort/gemak, eten als sociale gebeurtenis, prijs, smaak, variatie, traditie, bekendheid met het proces, een gezondheidsvoordeel, beschikbaarheid van voedsel. Verder investeren in veiligheid heeft ook weinig zin als omwille van ontwikkelingen in de voedingssector een bepaalde gelatenheid de bovenhand krijgt (‘ze knoeien toch’). Voedselveiligheid : tot welke prijs ? 13

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV