Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

56 Merkwaardig genoeg

56 Merkwaardig genoeg krijgen zij van de zijde van de overheid geen ondubbelzinnig antwoord: Of: ‘Op de vraag naar de relatie tussen voedselveiligheid en prijs kan je geen duidelijk antwoord geven. Het is niet becijferbaar. Als je nultolerantie wil – geen antibioticaresten in eieren – moet je een afzonderlijke fabriek bouwen voor de productie van kippenvoer. Wat de meerkosten daarvan zijn, valt niet echt te becijferen’. ‘De discussie over de prijs is zeer moeilijk. Niet alleen veiligheid, maar ook onveiligheid heeft een prijs’. Burgers vragen zich bovendien af welke kosten men in de overweging meeneemt: ‘Misschien kosten gescheiden productielijnen voor de verschillende soorten voer wel meer, maar men sluit een aantal kosten uit: kosten van het vernietigen van besmet voer en besmette eieren’. Panelleden benadrukken hun behoefte aan informatie. ‘Ons vertrouwen moet groter worden en daarvoor is het heel belangrijk dat wij beter geïnformeerd zijn’. ‘Wij hebben allemaal nood aan informatie over voedselketens, controles en wetenschappelijke ontwikkelingen’. ‘Wij weten niet wat de betekenis is van wat we lezen op de etiketten. Wat betekenen de lettertjes (die trouwens vaak onleesbaar, want te klein zijn)?’ ‘Consumenten moeten op snelle en ondubbelzinnige wijze geïnformeerd worden over actuele voedselrisico’s. Een mogelijk adequaat middel is het plaatsen van een uniform bord in alle distributiecentra waarop deze informatie geplaatst wordt. Op dat bord moet ook het telefoonnummer van het Voedselagentschap vermeld staan waar we onze vragen kunnen stellen. Bredere informatiekanalen zijn zeker niet uitgesloten, zelfs noodzakelijk’. ‘Als er een product in de rekken blijft liggen dat een zeker aanvaardbaar risico inhoudt, dan dient men de consumenten daarover ter plaatse te informeren, zodat iedereen zelf kan beslissen. Ook als er producten uit de rekken genomen zijn, dient men dat ter plekke te vermelden, zodat wij op de hoogte zijn. Het gaat dus minder over productinformatie in het algemeen, maar over informatie naar aanleiding van incidenten’. Of nog: ‘De huidige keuze mag gerust beperkt worden. We kunnen niet tegelijk een grote keuze – 20 soorten yoghurt – en het zicht op de veiligheid ervan behouden. Producenten proberen van alles om maar te kunnen verkopen. Zelfs als we de keuze beperken, kan er nog veel keuze zijn. Liever minder keuze, een beter inzicht en een betere kwaliteit’.

Eerder dan naar antwoorden te zoeken op het door de overheid gepresenteerde probleem, willen zij op zoek gaan naar manieren om voedingsproducten voldoende veilig te maken zonder dat dit een verhoging van de prijs inhoudt of een bedreiging vormt voor de leefbaarheid van kleine producenten en distributeurs. En: ‘Wij zijn bang dat meer voedselveiligheid hogere prijzen met zich mee zal brengen. We willen graag de huidige prijzen (en desnoods het huidige niveau van voedselveiligheid) behouden’. ‘Voor mensen die over een beperkt budget beschikken, is voedselveiligheid niet de eerste bezorgdheid. Geen voedselveiligheid tegen elke prijs’. ‘Het is niet juist dat mensen met weinig geld geen ambachtelijke producten kunnen kopen. Mijn werkloze buurman moet even goed kunnen eten als ik. Men moet maatregelen nemen om daarvoor te zorgen’. ‘Het verschil tussen de prijzen van ambachtelijke en industriële producten mag men niet al te groot laten worden, zodat de kleine bedrijven kunnen concurreren (en dus blijven bestaan) en de consumenten hun keuzevrijheid behouden’. ‘De leefbaarheid van de ambachtelijke producenten moet gegarandeerd blijven om ons cultuurpatrimonium te bewaren, ons sociaal netwerk te beschermen en een zekere tewerkstelling in België te houden’. ‘We willen niet afhankelijk worden van grote bedrijven en lange ketens. Daarom moeten de kleine producenten en de korte ketens (en hun ambachtelijke know-how) ondersteund worden, eventueel door aangepaste regels en administratieve normen’. De aanwezige burgers stellen een aantal mogelijke wegen voor die in hun ogen tot meer voedselveiligheid kunnen bijdragen zonder dat ze hoeven te resulteren in een prijsstijging of noodzakelijk een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van kleine producenten. ‘Het is heel belangrijk te onderzoeken welke de oorzaken zijn van contaminatie (vervuiling van bodem en water, de organisatie van het productieproces) en er vervolgens wat aan te doen. Er is genoeg aandacht voor normen en controle; de oorzaken moeten aangepakt worden. Milieubeleid en voedselveiligheid hangen samen’. ‘Misschien kosten gescheiden productielijnen voor de verschillende soorten voer wel meer, maar men sluit een aantal kosten uit (kosten van het vernietigen van besmet voer en besmette eieren)’. ‘Wij zijn bereid keuzemogelijkheden – met betrekking tot de soorten kippen die op de markt zijn – op te off eren in ruil voor een betere kwaliteit’. ‘Voor kleine producenten kan men soepeler normen overwegen, omdat minder tussenpersonen minder risico’s met zich meebrengen’. 57

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden