Views
4 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv

6 de mening van de

6 de mening van de burger over voedselveiligheid Een initiatief • van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (www.favv.be) • van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.health.fgov.be) • van de Koning Boudewijnstichting (partner en coördinator van het project) (www.kbs-frb.be)

Voorwoord De mening van de burger Naar het voorbeeld van andere landen, die een rechtstreekse dialoog over voeding hebben georganiseerd, hebben het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - hierna ‘het Voedselagentschap’ genoemd - en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting beslist om de consumenten (m/v) nauw te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid omtrent voedselveiligheid. Dit zou gebeuren via een proefproject. Ieder van ons heeft te maken met voedselveiligheid. De partners vinden dat de burgers (m/v) hun mening en hun ideeën hierover moeten kunnen geven en dat de discussie niet tussen specialisten alleen moet worden gevoerd. Daarom hebben ze in 2004 een dialoog tussen dertig willekeurig gekozen burgers uit België georganiseerd. Ze hebben zich geïnformeerd, gedialogeerd, en hun ideeën naar voor gebracht. Hun voorstellen zijn offi cieel aan het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gepresenteerd. De doelstelling is drievoudig : 1. de meningen en argumenten van burgers over het gekozen thema vergaren 2. de meerwaarde en complementariteit van een rechtstreekse dialoog met consumenten testen binnen het besluitvormingsproces van de overheid, in casu het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid 3. fungeren als motor en voorbeeld voor participatieve benaderingswijzen binnen de overheid Voedselveiligheid: tot welke prijs ? Het thema dat werd gekozen voor de dialoog is voedselveiligheid. Eten is één van onze basisbehoeften en veilige voeding lijkt vanzelfsprekend. De laatste jaren werden heel wat inspanningen geleverd om de voedselveiligheid te verhogen. Kunnen en moeten echter alle risico’s worden vermeden? Hoe ver moet er gegaan worden in het opsporen van bepaalde stoff en? En wat zijn de gevolgen van de maatregelen ter verbetering van de voedselveiligheid voor de smaak van onze voedingsmiddelen, de keuze, de prijs, enz.? We willen via de dialoog te weten komen hoe ver de consumenten willen gaan en wat ze al of niet belangrijk vinden bij de aankoop van etenswaren. Aan de hand van de resultaten van de dialoog kunnen het Voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid defi niëren hoe ver men in het beleid, de regelgeving en de voedselcontrole moet gaan. In dit document worden het project en de diverse etappes gepresenteerd, en worden de resultaten van de dialoog geschetst. 7

Voedselveiligheid: tot welke prijs?
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Brochure Horeca - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
FAVV - Voedselveiligheid in de korte keten Op 9 november ...
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
PCE ANTWERPEN - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
ADVIES 29-2009 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV