Views
5 years ago

FAQ retributies - Favv

FAQ retributies - Favv

FAQ retributies -

FAQ retributies A. Algemeen 1. Hoe worden de tarieven bepaald? Er zijn 2 types van tarieven: de algemene tarieven en de specifieke tarieven. De specifieke tarieven worden beschreven in de bijlage van het KB en betreffen de certificaten, de keurrechten, de erkenningen en de audits. In de andere gevallen wordt een uurtarief aangerekend per begonnen half uur van 20,92 € per persoon (een controleur) (29,28 € voor een houder van een universitair diploma (een inspecteur) of gelijkgestelde). 2. Wie bepaalt wanneer een controle al of niet gebeurt door een houder van een universitair diploma of gelijkgestelde? Met uitzondering van de wettelijke besluiten ligt de beslissing bij de PCE in functie van de beschikbaarheid of een controle wordt uitgevoerd door een houder van een universitair diploma of gelijkgestelde. 3. Vanaf wanneer zijn de tarieven van toepassing? Het KB retributies is in werking getreden op 1 januari 2006 4. Is het mogelijk dat een operator verschillende tarieven betaalt voor eenzelfde prestatie? Ja, want los van de wettelijke voorzieningen is het de PCE die bepaalt hoeveel en welke agent van het FAVV (al of niet houder van een universitair diploma of gelijkgestelde) de controle uitvoert. 5. Zijn er prestaties van het Voedselagentschap waarop de tariefverhogingen voor prestaties 's nachts, in het weekeinde niet van toepassing zijn? Zoals beschreven in art. 3 van het KB zijn de tariefverhogingen voor nacht-en weekendprestaties niet van toepassing voor activiteiten in verband met vlees- en viskeuring, ook voor wat betreft deze activiteiten bij de invoer. Op alle andere prestaties, dus zowel op de specifieke tarieven als op de algemene tarieven, is deze verhoging wel van toepassing. 6. Blijft de inningprocedure voor de retributies voor de veterinaire controle bij de invoer uit derde landen verlopen via de douane (FOD FIN) en dat enkel de "kostennota" moet aangepast worden aan de nieuwe tariefberekening? De inning van de retributies voor de veterinaire controle bij invoer uit derde landen gebeurt nog steeds door de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën en dit volgens de tarieven van het nieuwe KB. B. Certificering 1. Ik had drie certificaten nodig, de inspecteur had hiervoor 2 uren werk nodig. Hoe ging men te werk voor de facturatie? Voor certificaten geldt een forfait van 37,50 € voor het eerste certificaat en 25,00 € per bijkomend certificaat per aanvraag. De forfait dekt de prestaties die nodig zijn voor de certificering voor een half uur. Bij overschrijding van de tijd wordt 25,09 € per begonnen half uur extra aangerekend. In uw geval werden 3 certificaten aangevraagd. De controles voor de certificering duurde 2 uur. 3 certificaten = 37,50 € + 25 €+ 25 € = 87,50 €. De forfait dekt 3 x ½ u = 1,5 uur. Daar de controle 2 uur duurde, wordt bovenop de 87,50 € nog 25,09 € extra aangerekend, of een totaal bedrag van 112,59 €. 2. Geldt er een speciale regeling voor het afleveren van dochtercertificaten?

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Brochure Horeca - Favv
Beknopte versie - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv