Views
4 years ago

FAQ retributies - Favv

FAQ retributies - Favv

Dochtercertificaten zijn

Dochtercertificaten zijn certificaten en worden berekend als dusdanig: 37,50 € voor het eerste certificaat, 25,00 € per bijkomend certificaat. 3. Bij controle bij invoer van plantaardige producten komen 2 soorten controles voor. Worden deze op twee verschillende manieren aangerekend? De berekening van de fytocontrole gebeurt volgens bijlage 1, I Deze bijlage voorziet een forfait voor documentaire, identiteits- en sanitaire controles. Deze forfait is niet tijdsgebonden. Indien ook kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, worden deze beschouwd als tweede certificaat en berekend aan 25,00 €. 4. Indien bijvoorbeeld voor één zending van zuivel zowel een gezondheidscertificaat als oorsprongscertificaat gevraagd wordt, hoeveel moet dan betaald worden? Oorsprongscertificaten zijn altijd aparte certificaten. Aanvraag van een oorsprongscertificaat en gezondheidscertificaat wordt dus berekend als 37,50 (per begonnen half uur) + 25,00 € (per begonnen half uur). Dit wordt vermeerderd met 25,09 € per extra begonnen half uur. Een gezondheidscertificaat met eventuele aanvullingen zoals vermeldingen over radioactiviteit of/en dioxines wordt beschouwd als één certificaat. 5. Voor één vracht (bv. een boot) kunnen gedurende een langere tijd regelmatig meerdere controlecertificaten noodzakelijk zijn. Moet hiervoor telkens betaald worden en welk tarief wordt gehanteerd? Indien tussentijdse controles worden uitgevoerd op initiatief van het Voedselagentschap, worden deze niet gefactureerd. Indien certificaten nodig zijn bij vertrek, gelden de normale tarieven voor certificaten: 37,50 € voor het eerste certificaat per begonnen half uur en 25,00 € per bijkomend certificaat per begonnen halfuur, vermeerderd met 25,09 € bij overschrijding van de tijd. 6. Ik neem met mijn paard deel aan een wedstrijd buiten de Europese Unie. Hoe zit het met de kosten verbonden aan de certificering? Er bestaat geen apart certificaat voor tijdelijke uitvoer naar andere lidstaten voor bewegingen zonder handel, vb ter gelegenheid van wedstrijden, wandelingen, vakantie, verhuis. De documenten die worden aangewend worden gefactureerd als certificaat. Voor nietgeregistreerde paarden mag een groepsgewijs model C als gezondheidscertificaat worden afgeleverd, voor geregistreerde paarden (model B) niet (art. 8 van de RL 90/426/EEG). Als bij export naar een derde land, via het doorkruisen van een andere Lidstaat, een dubbele certificering moet gedaan worden (één volgens BC 93/444/EEG en één voor het derde land van bestemming) zijn dat 2 certificaten. 7. De activiteiten van mijn bedrijf vallen niet onder de bevoegdheid van het Voedselagentschap maar soms heb ik toch een certificaat van het Agentschap nodig. Hoe gaat dit te werk? De controle en certificatie wordt uitgevoerd door een FAVV-agent en wordt dus gefactureerd als certificaat. Indien dit nog niet gebeurd is zal de Provinciale Controle-eenheid uw bedrijf registreren in de operatoren-databank. 8. Als operator ben ik niet steeds aanwezig tijdens de certificering zodat ik de prestatiebon niet kan ondertekenen. Wat gebeurt er in dit geval? De afwezigheid van de operator wordt vermeld op de prestatiebon. De prestatie wordt niettemin gefactureerd. 9. Ik voer boter uit naar derde landen. Het Voedselagentschap komt voor het BIRB bij mij monsters nemen. Worden deze tussenkomsten aangerekend? Alle tussenkomsten voor het BIRB, met uitzondering van deze voor banketboter, zijn betalend want gebeuren op vraag van de operator.

C. Erkenningen, toelatingen en registraties 1. Hoe wordt de vernieuwing of de wijziging van een erkenning gefactureerd? Elke vernieuwing of wijziging van een erkenning wordt gefactureerd als nieuwe erkenning: Voor de opening van het dossier wordt een forfait van 41,83 € aangerekend. Dit forfait dekt alle administratieve behandelingen die gebeuren op kantoor. Andere prestaties worden gefactureerd aan het normale uurtarief conform art. 3 van het KB 2. Zijn de aanvragen voor registraties en toelatingen betalend? Neen, er is geen basisbedrag voorzien voor toelatingen of registraties, zelfs indien hiervoor een inspectie wordt uitgevoerd. D. Keuring en controles in uitsnijderijen 1. Ik ben exploitant van een uitsnijderij en het Voedselagentschap komt meermaals per jaar bij controles uitvoeren. Dit kan zowel door ambtenaren als door Dierenartsen met Opdracht (DMO’s) gebeuren. Niettegenstaande ik die controles niet zelf aanvraag moet ik toch retributies betalen. Klopt dit? Deze prestaties zijn inderdaad betalend. Ze vallen onder art. 2, punt 6 van het KB retributies: "voor de controles die reglementair de aanwezigheid van het Agentschap vereisen tijdens het verloop van de activiteiten". De frequentie van de controles worden bepaald door het controleplan dat een werkmiddel is van het FAVV om de controles te plannen. 2. Welke tarieven worden toegepast bij invoercontroles van vlees en vis? De tarieven van bijlage 2 (retributies verbonden aan de keuring en de opsporing van residuen) van het KB zijn van toepassing, 42,93 € per uur met een minimum van één uur (hoofdstuk I, punt 7). 3. Welk tarief wordt toegepast bij “tegenkeuringen”? Dit wordt berekend aan normaal tarief (29,28 €) per begonnen half uur. E. Betalend: ja/neen? 1. Wordt het schrijven van een inspectieverslag of het maken van een PV gefactureerd? Dergelijke prestaties waaronder deze die gegenereerd worden door de daad of verzuim van de operator, of door de aanwezigheid van bedorven, ontaarde, schadelijke of schadelijk verklaarde producten of producten die niet conform zijn aan de bepalingen van de wet die ze regelt zijn voorlopig nog niet systematisch betalend. Sommige niet-conformiteiten kunnen wel aangerekend worden. 2. Ik moet betalen voor “een nutteloze verplaatsing”; Hoe zit dit in elkaar? Alle nutteloze verplaatsingen die uitgevoerd worden voor prestaties die betalend zijn (vb op vraag, certificatie,…) zijn betalend. 3. Het Voedselagentschap voerde bij mij een inspectie uit naar aanleiding van een klacht. Tijdens deze inspectie werden een aantal tekortkomingen vastgesteld. Ik vecht deze niet aan maar moet ik deze inspectie betalen? Deze zijn niet -betalend.

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Brochure Horeca(2198 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ Autocontrole - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
FAQ - Gids voor de autocontrole in de slagerij - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv