Views
4 years ago

Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv

Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... - Favv

Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een ... -

Bijlage 1 - Activiteiten die het voorwerp uitmaken van een erkenning, toelating of registratie door het Agentschap 1 De productie, de bereiding van grondstoffen voor de productie, de opslag, het verpakken, het vervoer of de handel van meststoffen, bodemverbeteraars, teeltsubstraten, zuiveringsslib en aanverwante producten. 2 De productie, het behandelen, de opslag, het verpakken, het vervoer of de handel van plantaardig of dierlijk vermeerderingsmateriaal. 3 De productie, de opslag, het verpakken, het vervoer of de handel van fytofarmaceutische producten. 4 De productie, de opslag, het verpakken, het vervoer of de handel van primaire plantaardige producten met uitzondering van de bosbouw. 5 Het houden, permanent of tijdelijk, het slachten, het verzamelen, het vervoer of de handel van gewervelde of ongewervelde dieren, levend op het land of in het water, waarvan producten bestemd zijn voor menselijke voeding. 6 De productie, de opslag, het verpakken, het vervoer of de handel van scheikundige stoffen of producten en van plantaardige of dierlijke producten, bestemd voor de menselijke of dierlijke voeding. 7 De opslag, het vervoer, het uitdelen, het te koop aanbieden of de verkoop van levensmiddelen onder vloeibare of vaste vorm, aan de eindverbruiker. 8 De loonwerkers in de primaire sector. 9 De productie en de invoer van houtskool en materiaal dat direct in contact komt met producten bestemd voor de menselijke voeding (verpakkingen en ijs voor het koelen van levensmiddelen), en de groothandel van materiaal dat direct in contact komt met producten bestemd voor menselijke voeding (verpakkingen en ijs voor het koelen van levensmiddelen). 10 Het houden, permanent of tijdelijk, of het verhandelen van waterdieren voor sierdoeleinden, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren. 11 De oleochemische productie van vetderivaten afkomstig van gesmolten dierlijk vet van categorie 1-, 2- of 3-materiaal, overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten). 12 Het opslaan van gesmolten dierlijk vet van categorie 1-, 2- of 3-materiaal dat bedoeld is om te worden verwerkt tot oleochemische vetderivaten, overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten). 13 Het opslaan van afgeleide producten met het oog op verder vervoer naar de exclusieve eindbestemming diervoeding, overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het europees parlement en de raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten). 14 De verwerking op de productielijn van levensmiddelen van bepaalde categorie 3-materialen zoals bedoeld in artikel 10, a), h), k), ii), van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen ... - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
cfr. bijlage 1 - Favv
Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen ... - Favv
Bijlage 1: Voorleggen van certificaten via internet - Favv
Bijlage IV: Uitvoering van het hygiënogram 1 Inleiding 2 ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Verklaring van overeenstemming – etikettering van ... - Favv
1 GEZONDHEIDSTATUS VAN AQUACULTUURBEDRIJVEN ... - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Toepassingsmodaliteiten voor de traceerbaarheid - FAVV
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
1 Overzicht ter attentie van de Politiediensten in verband met ... - Favv
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie - Favv
1/7 Huishoudelijk reglement - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
1/3 ADVIES 46-2005 : Herevaluatie van de —Gids voor ... - Favv