Views
5 years ago

Bijsluiter Coxevac - Favv

Bijsluiter Coxevac - Favv

9. DATUM EERSTE

9. DATUM EERSTE VERGUNNINGVERLENING/VERLENGING VAN DE VERGUNNING 30/09/2010 10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA): http://www.ema.europa.eu/. VERBODSMAATREGELEN TEN AANZIEN VAN DE VERKOOP, DE LEVERING EN/OF HET GEBRUIK De import, verkoop, levering en/of het gebruik van COXEVAC is of kan worden verboden in een bepaald aantal lidstaten op het gehele of een deel van het grondgebied overeenkomstig het nationale diergeneeskundig beleid. Eenieder die voornemens is om COXEVAC te importeren, verkopen, leveren en/of gebruiken dient de desbetreffende bevoegde instantie in de lidstaat voorafgaand aan de import, verkoop, levering en/of het gebruik te raadplegen over het actuele vaccinatiebeleid. 6

BIJLAGE II A. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR DE VERVAARDIGING VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE B. VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, INCLUSIEF BEPERKINGEN, TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK C. VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, INCLUSIEF BEPERKINGEN, TEN AANZIEN VAN HET VEILIG EN DOELMATIG GEBRUIK D. VERMELDING VAN DE MAXIMUMWAARDEN VOOR RESIDUEN (MRL’S) E. SPECIFIEKE DOOR DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN NA TE KOMEN VERPLICHTINGEN 7

Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Prioriteiten - Favv
Brochure Horeca - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET
Instructie - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
13.04.1972 - Favv