Views
5 years ago

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

PCCB/S3/KBS/1027086 - Favv

Koninklijk besluit van

Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd / 4. Definities en afkortingen 5. Toelating Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Voedselagentschap (http://www.favv.be/erkenningen/) en moeten jaarlijks een heffing betalen (http://www.favv.be/financiering/heffingen/). Grootkeukens van ziekenhuizen dienen over een toelating te beschikken. Deze toelating kan aangevraagd worden via de website van het FAVV (http://www.favv.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp) of bij de provinciale controle eenheid (PCE). Bij de toelating hoort een blauwe affiche die op een zichtbare en toegankelijke plaats moet worden uitgehangen. 6. Hygiënevoorschriften De hygiënevoorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven zijn opgenomen in bijlage II van verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne en bijlage I van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne (http://www.favv.be/wetgeving/hygiene/levensmiddelen/). Hierna wordt een overzicht gegeven van enkele belangrijke hygiënevoorschriften die voor grootkeukens in ziekenhuizen van toepassing zijn. De checklisten die gebruikt worden tijdens een controle van het FAVV in grootkeukens van ziekenhuizen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap (http://www.favvafsca.fgov.be/checklists-nl/distributie.asp). Zoals beschreven in het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, heeft het comité voor ziekenhuishygiëne onder meer als taak het coördineren van het toewijzen van opdrachten op het vlak van het uitwerken van richtlijnen voor en het houden van toezicht op de hygiëne in de bereiding en de distributie van voeding in de keuken en melkkeuken van het ziekenhuis. 6.1. Persoonlijke hygiëne Persoonlijke hygiëne is de basis van de keukenhygiëne en tevens één van de basiselementen voor de voedselveiligheid. De brochure “Persoonlijke hygiëne in bedrijven in de voedselketen”, bestemd voor personen die levensmiddelen manipuleren, verschaft informatie over persoonlijke hygiëne om voedselinfecties te vermijden (http://www.favv.be/thematischepublicaties/_documents/2012-03- 22_Hygiene_nl.pdf).

Iedereen die werkzaam is in een ruimte waar voeding wordt gehanteerd, dient een zeer goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen en dient passende, schone en, voor zover dat nodig is, beschermende kleding te dragen. Vuile handen vormen een belangrijke besmettingsbron bij het hanteren van levensmiddelen. De handen dienen minstens grondig gewassen te worden bij de aanvang van de dienst, voor en na elke pauze, na ieder toiletbezoek, na het hoesten of niezen en snuiten van de neus, na het aanraken van mogelijks besmet materiaal (bevuilde oppervlakken, afval, leeggoed, …) en na het aanraken van rauwe producten zoals vlees, vis, gevogelte en eieren. Personen die lijden aan of drager zijn van een ziekte die via voedsel kan worden overgedragen, of die bijvoorbeeld geïnfecteerde wonden, huidinfecties, huidaandoeningen of diarree hebben, mogen geen levensmiddelen hanteren of, in welke hoedanigheid ook, ruimten betreden waar levensmiddelen worden gehanteerd, indien er kans bestaat op rechtstreekse of onrechtstreekse verontreiniging. Iedereen die werkzaam is in de voedingssector en hierbij in contact komt met onverpakte levensmiddelen dient in het bezit te zijn van een medisch attest waarin vermeld wordt dat hij/zij geschikt is om in de voedingsector te werken. Dit medisch attest moet om de drie jaar vernieuwd worden. Ook jobstudenten, stagiairs, interims, … moeten over een medisch attest beschikken. 6.2. Lokalen en werkomgeving Om goed en vooral hygiënisch te kunnen werken, dient de bedrijfsruimte voldoende groot te zijn. Ook aan indeling, afwerking en inrichting worden bepaalde eisen gesteld. Alles moet makkelijk en correct kunnen gereinigd en ontsmet worden. Er moet ook voorkomen worden dat ongedierte en andere verontreinigingen de bedrijfsruimte kunnen binnendringen. Het is tevens van het allergrootste belang om kruisbesmetting te vermijden. 6.3. Ontvangst Om er zeker van te zijn dat de producten die aangekocht worden in orde zijn, is een systematische controle tijdens de ontvangst van de producten nodig. Deze moet betrekking hebben op: ‐ het uitzicht van het voedsel; ‐ de verpakkingen: deze mogen niet beschadigd zijn (niet gescheurd, bol staan en/of verroest); ‐ de houdbaarheid; ‐ de temperatuur. De producten moeten zo snel mogelijk bij de correcte temperatuur opgeslagen worden. Levensmiddelen mogen niet worden bewaard bij temperaturen die risico's inhouden voor de gezondheid. 6.4. Koude- en warmteketen De koude- en/of warmteketen mag niet worden verbroken: ‐ Wanneer levensmiddelen koel moeten worden bewaard of opgediend, moeten zij zo snel mogelijk na de bereiding worden gekoeld tot een temperatuur die geen risico's voor de gezondheid oplevert. ‐ Wanneer levensmiddelen opgewarmd, warm bewaard of warm opgediend moeten worden, moeten zij zo vlug mogelijk worden opgewarmd en moeten zij voortdurend op een temperatuur van ten minste 60°C worden bewaard. De regelgeving met betrekking tot de bewaking van de koude- en warmteketen is ook van toepassing tijdens het transport van maaltijden naar andere ziekenhuizen of naar de afdeling.

Leidraad - FAVV
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
7 posters - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Prioriteiten - Favv
Foodweb - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
PCCB/S3/KBS/974089 - Favv
PCCB/S3/520033 - Favv
PCCB/S3/JIM/879248 - Favv
PCCB/S1/CKS/805795 - Favv
1.2.5. - Favv
1.2.4. - Favv
1.2.1. - Favv
Nieuwsbrief Nr.22 - Favv