Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

II. HUIDIGE STRUCTUUR

II. HUIDIGE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 1. De stafmedewerkers van de gedelegeerd bestuurder Het agentschap wordt geleid door de gedelegeerd bestuurder (C.E.O.), aangeduid bij koninklijk besluit op voorstel van de voogdijminister na overleg in de Ministerraad. Hij heeft een contract van onbepaalde duur (art. 6,§1 van de wet van 4/02/2000). De hiernavolgende diensten staan onmiddellijk onder zijn verantwoordelijkheid : • Interne audit - kwaliteit en preventie Deze dienst is de hoeksteen van het kwaliteitssysteem en interne controle in het agentschap. De onafhankelijkheid van de interne audit wordt gewaarborgd door een auditcomité waarin naast 2 vertegenwoordigers van de beroepssectoren en consumentenorganisaties ook een externe expert in interne audit en een vertegenwoordiger van de voogdijminister zetelen. De directeur-generaal van het Controlebeleid van het agentschap neemt momenteel het voorzitterschap waar. Het jaarprogramma en de jaarverslagen van de audits worden zowel aan het Auditcomité als aan het management voorgelegd. Deze dienst heeft eveneens de cel kwaliteitszorg (ISO, EMAS), de cel preventie en bescherming op het werk en de ombudsdienst onder haar hoede. Deze laatste werd in 2005 opgericht om de klachten van de gecontroleerde operatoren te onderzoeken. • Communicatie en Meldpunt voor de consument Deze dienst is speciaal belast met de interne (intranet en foodnotes) en externe communicatie in alle betekenissen van het woord (woordvoerder - persberichten - deelname aan beurzen en evenementen - website - nieuwsbrief). De dienst overkoepelt eveneens de voorlichtingscel voor de actieve ondersteuning van operatoren in de sectoren B to C. • Crisispreventie en crisisbeheer Deze dienst werkt de crisisscenario’s uit en houdt ze up-to-date. De dienst speelt uiteraard ook een centrale rol ingeval van crisis of incident in de voedselketen en vertegenwoordigt het FAVV in binnenlandse of internationale organisaties waar dit onderwerp wordt besproken (Crisiscentrum van de Regering, EFSA, NATO). • Het secretariaat van de Comités Dit secretariaat verzorgt en rapportering van de vergaderingen van : - het directiecomité van het agentschap; - het basisoverlegcomité (vakbonden) ; - het Raadgevend Comité ; - enz. • De stafmedewerkers van de gedelegeerd bestuurder Zijn belast met de algemene coördinatie. De structuur van het agentschap bestaat verder uit 4 grote afdelingen, elk geleid door een directeur generaal (N-1 met hernieuwbaar mandaat van 6 jaar). 13

14 2. Bestuur van het Controlebeleid De essentiële opdrachten van het Bestuur van het Controlebeleid bestaan uit : • de uitwerking van de wetgeving waarbij de administratieve vereenvoudiging en de kwaliteit van de reglementaire teksten een topprioriteit zijn; • de vertegenwoordiging van het FAVV bij de Europese Commissie, de Raad en andere internationale fora; • het programmeren van de monsternemingen, de analyses en de inspecties; • de rapportering van de resultaten van deze programmering aan de regering, de sectoren, het publiek en diverse Europese en internationale instanties; • de ondersteuning van het Wetenschappelijk Comité; • de opvolging van de autocontrolegidsen en van de implementatie van gevalideerde autocontrolesystemen; • de opvolging van FVO missies • de contacten met de belanghebbenden waaronder andere overheden en de sectoren; • de uitvoering van diverse andere opdrachten waaronder het verzorgen van de internationale relaties. Deze opdrachten worden in het bijzonder toevertrouwd aan 3 sectorale directies : • Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten; • Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten; • Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen. Het Bestuur werkt op basis van een risico-evaluatie een meerjaren inspectie- en analyseprogramma uit ten behoeve van het Bestuur van de Controle en het Bestuur van de Laboratoria en andere instellingen die voor rekening van het FAVV opdrachten uitvoeren zoals het FAGG en de verenigingen voor dierziektebestrijding (ARSIA en DGZ) . Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten van het MANCP voorzien in de verordening 882/2004. Bovendient zorgt het Bestuur voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en externe instanties en het implementeren van de administratieve vereenvoudiging Het Bestuur vertegenwoordigt België op tal van internationale fora en draagt op die manier bij tot de internationale uitstraling van het FAVV. De directeur van de directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten is tevens de Belgische CVO (Chief Veterinary Officer). De directeur van de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten is tevens de operationele COPHS (Chief Officer of Plant Health Services). Zij werken uiteraard nauw samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De belangrijkste internationale fora zijn : • het Permanent Comité voor de Voedselketen en de Dierengezondheid van de Europese Commissie; • het Permanent Fytosanitair Comité; • de OIE en de vergaderingen van de veterinaire diensthoofden (CVO);

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv