Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

• de Codex

• de Codex alimentarius; • de FLEP (Federation of Law Enforcement Practitioners); • de vergaderingen van hoofden van voedselagentschappen • de werkgroepen van de Raad; • BENELUX. Het Bestuur is ook het vast contactpunt voor het Voedsel en Veterinair Bureau van de Commissie (FVO). Daarnaast zijn er drie stafdirecties : • Stafdirectie Internationale zaken • Stafdirectie voor risicobeoordeling • Stafdirectie integratie van bedrijfsinformatie De Stafdirectie Internationale zaken speelt samen met onze partners een cruciale rol bij het afsluiten van bilaterale akkoorden en bij het realiseren van de markttoegang tot derde landen. Samen met de gewestelijke agentschappen (AWEX, FIT, Brussels export) levert de dienst gewaardeerde ondersteuning door de ontwikkeling van een beleid dat garanties biedt voor de kwaliteit van de Belgische exportproducten. De Stafdirectie integratie van bedrijfsinformatie is geëvolueerd uit de dienst databanken en traceerbaarheid en is de eerste bewaker voor de uitbouw van kwaliteitsvolle databanken binnen het FAVV. De Directie ondersteunt de omzetting van gegevens in de databanken tot bruikbare informatie voor intern of extern gebruik. De dienst volgt ook de geleidelijke introductie op van e-government en de samenwerking met andere federale (Kruispuntbank voor Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, …), gewestelijke of Europese overheidsdatabanken (EFSA, ...). De Stafdirectie voor risicobeoordeling speelt een centrale rol in de evaluatie van de risico’s met betrekking tot de voedselketen, enerzijds door de ondersteuning van het werk van het wetenschappelijk comité en anderzijds door de uitvoering van eigen operationele risicobeoordelingen. Deze dienst zorgt mee voor de uitstraling van het agentschap op wetenschappelijk vlak en onderhoudt een netwerk van contacten met gelijkaardige organisaties en in het bijzonder met het EFSA . 15

16 3. Bestuur van Controle Het Bestuur van Controle (DGC) spitst zich toe op twee pijlers, de diensten van het hoofdbestuur en de inspectiediensten geleid door twee regionale directeurs. Naast de taken toevertrouwd aan de DGC en omschreven in het KB van 20/12/2007 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV, legt het management haar prioriteit op de uitvoering van alle processen met als doel de veiligheid van de voedselketen in alle stadia van de productie, transformatie en distributie beter te garanderen en dit dankzij : • de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen; • de kennis en het oplijsten van operatoren die activiteiten uitvoeren in de voedselketen door hen een erkenning, toelating of registratie toe te kennen; • de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door de operatoren en het op de markt brengen van veilige, conforme en traceerbare producten, zoals beschreven in de geldende wetgeving; • de rapportering en, in voorkomend geval, de maatregelen genomen naar aanleiding van de uitgevoerde controles; het beheer en de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem. De diensten van het hoofdbestuur De directie van het hoofdbestuur bestaat uit 5 diensten : drie diensten die gecreëerd zijn op basis van een indeling van alle operatoren in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens hun controlesysteem. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van activiteiten. In de PCE’s zijn de sectoren op dezelfde manier samengesteld. Deze drie diensten zijn : • De Dienst Primaire productie (PRI) (plantaardige sector en dierlijke sector); • De Dienst Transformatie (TRA); • De Dienst Distributie (DIS). Daarnaast zijn er twee diensten met een horizontale opdracht : • De Dienst Import en Export - RASFF (IEC). Deze dienst behandelt de individuele import- en exportdossiers en staat in voor de correcte opvolging van alle berichten die direct of indirect binnenkomen met een mogelijk risico voor de volksgezondheid, voor de gezondheid van dieren of planten (RASFF-berichten, klachten, ongunstige controle- of analyseresultaten in het kader van de meldingsplicht). • De Dienst Erkenningen (AER) Deze dienst coördineert het beheer van de dossiers m.b.t. erkenningen, toelatingen en registraties van alle operatoren en inrichtingen, dossiers die door de PCE’s worden behandeld.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv