Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Kansen : - het

Kansen : - het regeerakkoord en de budgettaire verplichtingen zetten aan tot het zoeken naar synergie, zelfs integratie van de openbare diensten met het oog op een betere doeltreffendheid; - harmonisatie van de autocontrolesystemen: de herziening op internationaal vlak van de privé-lastenboeken (BRC, IFS, enz.) kan een betere afdekking opleveren van de vereisten voorzien in de nationale autocontrolegidsen; - mogelijkheid om bepaalde taken te delegeren aan OCI’s of deze toe te vertrouwen aan experten die voor sommige sectoren beter opgeleid zijn (planten-meststoffen, enz.); - administratieve vereenvoudiging in overeenstemming met de denkpistes op EU-vlak voor de KMO’s; - Foodweb en mogelijkheid om beroep te doen op moderne communicatietechnieken om de communicatie naar de operatoren te verbeteren en sneller te laten verlopen; - mogelijkheid om de positieve ervaring van de voorlichtingscel naar andere domeinen uit te breiden; - het imago van gezonde Belgische producten verder stimuleren in het buitenland. Bedreigingen : - onvoldoende samenwerking tussen openbare diensten; - politieke continuïteit en ministeriële bevoegdheden die potentieel tegengesteld aan elkaar zijn; - budgettaire evolutie op federaal vlak; - slecht evenwicht tussen de aandacht voor de voedselveiligheid en voor de economische problematiek; - gebrek aan pragmatisme van de experts en inspecteurs; - cohesie binnen de organisatie; - kennisniveau van de kleine operatoren is onvoldoende; - nieuwe of moeilijk in de hand te houden dierenen plantenziekten . O T 23

24 SWOT-analyse bij het personeel Met het oog op de opmaak van het businessplan 2009-2011 werd reeds beroep gedaan op de actieve medewerking van het personeel van het agentschap, maar beperkt tot het management en het middle management. Teneinde de medewerkers maximaal te betrekken bij de evaluatie van ons werk en de veranderingsprocessen werd deze keer de bevraging voor alle agenten opengesteld. In totaal hebben 172 collega’s geantwoord die 2.760 voorstellen geformuleerd hebben. Sterke punten : - reactief/flexibel/dynamisch; - externe communicatie; - goed imago bij de stakeholders; - kwaliteitsvol ICT materiaal en IT toepassingen; - toegewijd engemotiveerd personeel; - goede kennis van de behandelde materies; - geloofwaardige kwaliteitssystemen; - bevoegd voor de hele voedselketen; - goede organisatiestructuur; - agentschap bekend/zichtbaar bij de operatoren en de pu- blieke opinie; - controles billijk en respectvol. Zwakke punten : - interne communicatie; - onvoldoende opleidingsmogelijkheden en incentives personeel; - respectvol/luisterbereid management; - ontwikkeling databanken. Opportuniteiten : - groot maatschappelijk belang/ belangstelling; - onze kennis, middelen en competentie beter valoriseren; - samenwerking met andere diensten versterken. Bedreigingen : - overdaad aan procedures en administratie intern; - regionalisering/onzekere politieke situatie; - verlies van professionalisme; - personeelsverloop/demotivatie.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv