Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

IV. DE OVERHEIDSCONTEXT

IV. DE OVERHEIDSCONTEXT In België werden tijdens de laatste decennia tal van bevoegdheden en budgettaire middelen geleidelijk aan naar de Gemeenschappen en Gewesten overgeheveld. Onafhankelijk van de regionalisering van de landbouw in 2001, is de veiligheid van de voedselketen echter een federale materie gebleven. Dit beantwoordt trouwens aan de algemene wens van de beroepssectoren in de SWOT-enquête uitgevoerd door een onafhankelijke consultant in 2011. De gegrondheid van de federale verankering wordt bevestigd door de chaotische manier waarop de overheden van sommige andere EU-landen, die een deel van de controle in de voedselketen aan regionale of lokale overheden hebben toevertrouwd, bepaalde crisissen beheerd hebben. Met betrekking tot het regeringsakkoord afgesloten op het moment dat dit businessplan opgemaakt werd, moet het volgende worden opgemerkt : 1. het principe van een unieke nationale instantie voor de controles in de voedselketen of althans “een doeltreffende en efficiënte coördinatie tussen alle bevoegde overheden indien bepaalde controles aan de Gewesten worden gedelegeerd” is ingesteld bij verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. Deze coördinatie blijkt eens te meer noodzakelijk daar elke lidstaat één enkel nationaal meerjarencontroleplan en een jaarverslag bij de Commissie moet indienen. 2. het voormeld akkoord voorziet een zuivere regionalisering van het luik dierenwelzijn, wat niet alleen door de dierenbeschermingsorganisaties wordt betreurd, maar niet overeenstemt is met het Europees recht indien de coördinatie niet langer gegarandeerd wordt. 3. overeenkomstig de wensen van sommige beroepssectoren (cfr. SWOT-analyse) en van de consumentenorganisaties, wordt in voormeld akkoord voorzien dat “er overwogen kan worden om verschillende structuren binnen de FOD’s, POD’s en/of parastatalen te vereenvoudigen, groeperen of reorganiseren teneinde een grotere coherentie in beleidsvorming en meer efficiëntie van de administratie te beogen”. De integratie van DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in het FAVV zou een schaalvoordeel opleveren en als bijkomend voordeel de creatie van een enig loket in België, zowel voor de “stakeholders”, de Europese Commissie (DG SANCO) als de buitenlandse overheden. Terzelfdertijd zou de risico-evaluatie kunnen worden toevertrouwd aan het CODA en aan het huidig Wetenschappelijk Comité van het FAVV. Het is immers essentieel dat de risico-evaluatie en het risicobeheer onafhankelijk blijven. Trouwens, in de loop der jaren heeft het FAVV steeds in deze zin gewerkt, precies om een synergie te creëren tussen de openbare diensten en dus een besparing op de middelen. 25

26 Hierna volgt een actueel overzicht van de opgemaakte akkoorden en protocollen : 1. Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaam- se Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van Landbouw en Visserij (18/06/2003). 2. Protocol tot nadere omschrijving van de bevoegdheidsverdeling en betrekkingen tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het FAVV (22/10/2003). 3. Protocol tussen de Gewesten en de Federale Staat met betrekking tot zuivelproducten (23/10/2003). 4. Protocol tot regeling van de verschillende samenwerkingsvormen tussen de Federale Regering en de Regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen (5/11/2003). 5. Met betrekking tot het fytosanitaire - Overeenkomst waarbij aan de Gewesten de uitvoering wordt toevertrouwd van sommige taken die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen (15/03/2004). 6. Samenwerkingsakkoord tussen het FANC en het FAVV (6/04/2004). 7. Dienstovereenkomst tussen de afdeling “Levensmiddelen en andere producten” van het Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Bestuur “Transformatie en Distributie van Levensmiddelen” van het FAVV (1/01/2004). 8. Protocol tussen het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau en het FAVV met betrekking tot de controles uitgevoerd door het FAVV in het kader van de uitvoering van de uitgaven ten laste van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (16/09/2005). 9. Overeenkomst tussen de federale staat en de gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (28/10/2005). 10. Dienstovereenkomst tussen het Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige productie van het FAVV (01/02/2006). 11. Samenwerkingsprotocol tussen de Federale staat en de Gewesten met betrekking tot de gezamenlijke organisatie van de markten in de groenten- en fruitsector in toepassing van verordening (EG) nr. 2200/96 (28/04/2006). 12. Samenwerkingsprotocol tussen het FAVV en het Bestuur der Douane en Accijnzen (13/03/2007). 13. Protocol tussen het FAVV en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie met betrekking tot de verdeling van de controles tussen het FAVV en de FOD Economie inzake etikettering en samenstelling van levensmiddelen (31/07/2007).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Foodweb - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst