Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Maar ook in de Europese

Maar ook in de Europese prioriteiten is een evolutie merkbaar. Was voedselveiligheid in het begin van deze eeuw nog een zeer belangrijk item met als startpunt het witboek, dan is de aandacht duidelijk naar andere onderwerpen verschoven. Dit wordt nog het best geïllustreerd door het ambitieuze Europa 2020 project waarin de strategische doelstellingen vastgelegd worden en die te maken hebben met werkgelegenheid, innovatie, opleiding, sociale inclusie, klimaat en energie. Ook in de strategische doelstellingen van de Europese commissie staan vooral andere aspecten van veiligheid (bijvoorbeeld criminaliteit en terrorisme) centraal. Ook het beheer van crisissen en incidenten in de voedselketen zal in de toekomst een meer geharmoniseerde Europese aanpak vragen. De EHEC epidemie in Duitsland in 2011 heeft dit ten overvloede aangetoond. Het toonde aan dat voedselveiligheidscrisissen onverwacht kunnen opduiken en effectief heel wat menselijk leed kunnen veroorzaken. De E. coli O104:H4 uitbraak was verantwoordelijk voor 48 doden in Duitsland, 1 in Zweden en uiteindelijk 4.178 gerapporteerde ziektegevallen. Alhoewel de ziektegevallen in eerste instantie beperkt bleven tot Duitsland waren er in heel wat landen grote gevolgen, niet alleen voor de toezichthoudende overheden maar ook voor de producenten die helemaal niet betrokken waren. Een Europese gecoördineerde aanpak zowel op het vlak van de risico-evaluatie, de -communicatie als het -management zal in de toekomst voor dergelijke incidenten het meeste kans op succes bieden. Dit betekent niet alleen op Europees vlak maar ook op Belgisch vlak het versterken van de samenwerking tussen de netwerken voor het toezicht op de humane en dierlijke gezond- heid en deze verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Er zal ook moeten nagegaan worden of er ook voor de plantaardige sector niet meer algemene lessen te trekken zijn. Veel meer dan vroeger komen planten en plantaardige producten in het vizier als dragers van zoönotische ziektekiemen. De Europese regelgeving zou op dit vlak nog verder kunnen evolueren en met name de uitvoeringsbepalingen voor VO 852/2004 en de aanpassing van de VO 2073/2005. Wetenschappelijke en technologische evoluties Het fundamenteel en het toegepast wetenschappelijk onderzoek brengt de noodzakelijke kennis aan om de risico-evaluatie en het risicobeheer naar behoren te onderbouwen. Dit proces moet onverminderd verder gezet worden. Er blijven immers nog belangrijke lacunes in de kennis over voedselveiligheid, over zoönotische agentia en over dier- en plantengezondheid. Zo is er ondermeer op het vlak van de risico’s van migratie van toxische stoffen uit contactmaterialen en deze van opkomende gevaren en ziekten zeker nog omvangrijk onderzoek te verrichten. Nieuwe technologieën, bereidingsmethoden en grondstoffen kunnen (onverwachte) gevaren inhouden die nog verder onderzocht moeten worden. Ook de verdere ontwikkeling van analytische methoden die steeds nauwkeuriger en gevoeliger worden zal een impact op het beleid hebben. Meer en meer zullen effectieve normen de nultolerantie moeten vervangen en zullen deze normen op een wetenschappelijke basis moeten vastgelegd worden. Nationaal zouden 5-jaarlijkse voedselconsumptiepeilingen moeten beschikbaar zijn. 33

34 Daarenboven zal ook gestreefd moeten worden naar een betere afstemming van de risiso-evaluatie op de noden van de risicobeheerders. Deze oefening werd reeds gestart op EU niveau door het SCHER (scientific committee on Health and Environmental Risks). Tevens zal gestreefd moeten worden naar het beter duiden van de betekenis van wetenschappelijke onzekerheid. Vaak moeten risicobeheerders immers beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie en een delicate kosten/ baten analyse met inbegrip van de economische impact. Het FAVV zal het wetenschappelijk onderzoek opvolgen en de oriëntatie van zijn bevoegdheidgebieden beïnvloeden. Globalisering van de handel De wereldmarkt heeft een belangrijke invloed op de stroom en de aard van grondstoffen en andere producten. Als de wereldmarktprijzen voor granen stijgen heeft dit onmiddellijk een gevolg voor de rentabiliteit van de Europese bedrijven. Als klassieke exportlanden van plantaardige eiwitten deze grond- 6.000 € 5.000 € 6.000 € 4.000 € 5.000 € 3.000 € 4.000 € 2.000 € 3.000 € 1.000 € 2.000 € 0 € 1.000 € 0 € Toelevering Primaire Transformatie Groothandel Detailhandel Horeca landbouw productie 2001 2005 2009 Toegevoegde waarde per sector (in mio €) 2001 2005 2009 Toegevoegde waarde per sector (in mio €) stoffen gaan gebruiken voor hun inlandse vleesproductie dan zal de vraag naar alternatieven in Europa zoals de herinvoer van diermeel (weliswaar onder strikte voorwaarden) steeds sterker worden. Als de klimaatsomstandigheden in bepaalde productiegebieden in derde landen ongunstig zijn zal er zeker nauwer moeten toegezien worden op bepaalde contaminanten zoals mycotoxines in ingevoerde grondstoffen of levensmiddelen. Dit betekent dat het agentschap samen met alle belanghebbenden deze evoluties nauwlettend moet volgen en, indien nodig, het beleid snel moet bijsturen. Controles bij import zullen een belangrijk aandachtspunt moeten blijven. Relatief belang van de verschillende sectoren Het relatieve belang van de verschillende sectoren uit de voedselketen op sociaal economisch vlak evolueert in de tijd. Dit kan uitgedrukt worden in verschillende maatstaven zoals toegevoegde waarde, het bruto exploitatiesaldo of het aandeel in de export (zie verder).

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv