Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Op het vlak van de

Op het vlak van de prijsvorming mag er van uitgaan dat grondstoffen in het algemeen duurder zullen worden. Het is dan ook belangrijk dat de Belgische operatoren gewapend zijn tegen deze grote schommelingen. Deze volatiliteit moet meer en meer beheerst worden via marktinstrumenten zoals termijnmarkten. Dit zijn echter instrumenten die voor de kleine KMO’s moeilijk toegankelijk zijn. Ook het aanbod is aan wijzigingen onderhevig. De verhoogde vleesproductie in voornamelijk Zuid-Amerika heeft enerzijds tot gevolg dat minder grondstoffen naar de wereldmarkt gebracht worden. Anderzijds zijn zij minder beperkt in het gebruik van bepaalde grondstoffen wat voor hen lagere productiekosten met zich meebrengt. Ook andere elementen (gebruik van antibiotica, groeibevorderende middelen, ggo’s hebben een impact op hun productiekosten). De groei van het gebruik van transgene grondstoffen in andere werelddelen zal de kloof met Europa verdiepen. Op termijn zou dit ook gevolgen kunnen hebben voor de binnenlandse productie. Mocht de import (soya) prijstechnisch minder gunstig worden zou dit aanleiding kunnen geven tot de eigen teelt van eiwitten zoals bijvoorbeeld erwten waarvan de productie grotendeels verdwenen is. Het eventuele hergebruik van dierlijke eiwitten onder strikte voorwaarden zou hierdoor beïnvloed kunnen worden. Er mag verwacht worden dat dergelijke uitdagingen op economisch vlak gevolgen hebben voor de samenstelling van de sector. De verticale integratie in de dierlijke productie en schaalvergroting zullen zich waarschijnlijk verder doorzetten wat ook betekent dat het aantal KMO’s verder zal achteruitgaan. Gewasbeschermingsmiddelen Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft door de consument en de maatschappij kritisch bekeken worden. De sector zal verder moeten inspelen op de maatschappelijke thema’s maar er moet rekening mee gehouden worden dat dit een proces op lange termijn is rekening houdend met de lange ontwikkelingstijd van nieuwe producten. De schommelingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de jaren heen in België, tonen aan dat de infectiedruk van ziekten en plagen en de input/output prijzen van landbouwproducten zeer sterk de markt bepalen. Naar de landbouw toe zal het een uitdaging worden om voldoende bescherming te bieden tegen een aanvaardbare prijs. Op het vlak van de residuen blijft de consument kritisch en dit vertaalt zich naar de grootdistributie. Het implementeren van diverse bijkomende standaarden die de wettelijke vereisten ruim overstijgen zullen een invloed blijven uitoefenen. Residuen spelen ook een rol in internationale handel en kunnen gebruikt worden om toegang tot bepaalde markten af te schermen. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in derde landen moet blijvend kritisch bekeken worden. Enerzijds hebben de gebruikers in die landen ook recht op veilige producten en anderzijds zal de import van plantaardige producten met in de EU verboden bestrijdingsmiddelen van nabij bewaakt moeten worden. 37

38 Tenslotte moet gewezen op de handel in namaakproducten die zowel voor de gebruikers als de consumenten potentiële risico’s inhouden. Vooral buiten Europa zal een verder integratie tussen biotechnologie en gewasbescherming zich doorzetten. De belangrijkste uitdaging voor de sector op korte tot middellange termijn is het sterk reduceren van grond- en oppervlaktewater. De nodige voorzorgen zullen moeten genomen om aan de strenge Europese richtlijnen in 2015 te kunnen voldoen. Meststoffen Er is in België nog een significante productie van minerale meststoffen, deels geïntegreerd in chemische clusters. België is evenwel maar één van hun markten. Strenge normen naar milieu en landbouw (nitraten) leiden tot een verminderd gebruik van deze 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 minerale meststoffen. De buitenlandse marken blijven belangrijk voor deze productie die in principe geen rechtstreekse band met voedselveiligheid heeft. 2. Primaire productie 1980 1990 2000 2008 2009 2010 Aantal bedrijven Arbeidskrachten (effectief) De evolutie in de sector wordt in de hierna grafiek en tabellen weergegeven. Het aantal bedrijven blijft de laatste jaren gestadig afnemen (gemiddeld -3,5%°). In België is maar een klein percentage van de beroepsbevolking actief in de landbouw en het aantal werknemers neemt in een zelfde mate af. Productietechnieken (vb. GPS-systemen) zullen de efficiëntie verder laten toenemen. Arbeidskrachten (AJE)* Oppervlakte cultuurgrond (in mio ha) Oppervlakte per bedrijf 35 30 25 20 15 10 5 0

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv