Views
4 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

• Op pecuniair vlak

• Op pecuniair vlak zal het agentschap beroep doen op alle mogelijkheden die het statuut biedt (projectpremies, hogere functie,…) om haar personeelsleden die zich bijzonder inzetten voor hun werk, te belonen. • Er worden verder inspanningen geleverd om het verschil tussen de verblijfsvergoedingen tussen het rondreizend en sedentair personeel weg te werken ondanks de oppositie van buitenaf tot nu toe. • Het beleid inzake bevorderingen uitsluitend gebaseerd op de bekwaamheidscriteria voor de betrekking (in voorkomend geval met een voorafgaand assessment voor de hogere graden), ervaring en verdienste, blijft behouden. • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de interne communicatie (intranet, Foodnotes, infosessies,…) en aan een heldere verduidelijking van het gevolgde beleid door het management en dit in overeenstemming met de wensen die in de tevredenheidsenquête naar voren werden geschoven. Er wordt een betere coherentie verzekerd met betrekking tot de aanpak van Controlebeleid en Controle en het eenduidig doorstromen van informatie tussen het Hoofdbestuur van Controle en de PCE’s. • In geval diensten vanuit andere entiteiten in het FAVV worden geïntegreerd, wordt bijzondere aandacht besteed aan het onthaal. De affectatie van de personeelsleden zal op een objectieve manier gebeuren in functie van hun profiel en ervaring. 71

72 VII. EEN DYNAMISCH PERSONEELSPLAN Meer dan tien jaar na de oprichting is het agentschap volwassen geworden. Het personeelsplan weerspiegelt volledig deze evolutie en stelt het in staat de toegewezen taken te vervullen. Het agentschap verbindt zich ertoe de inspanningen in verband met efficiëntie voort te zetten en zo zijn personeelsplan tegen 2014 met 14 VTE te verminderen, met behoud van de personeelsbezetting in de controlediensten (buitendiensten). Als de opgelegde verlagingen van de personeelskredieten het niet meer mogelijk maken om het personeelsplan naar behoren in te vullen, zal het FAVV moeten werken met minder personeelsleden dan nodig om onder meer het controleplan volledig uit te voeren. Rekening houdend met deze nieuwe uitdaging en met de in januari 2012 bekende informatie op budgettair vlak, zal het personeelsplan in de periode 2012 - 2014 als volgt evolueren, onder voorbehoud van nieuwe door de federale regering genomen beslissingen met betrekking tot de overheidsdiensten:

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
7 posters - Favv
Foodweb - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Het FAVV tot uw dienst