Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Algemeen beheer

Algemeen beheer 2014 Staf Gedelegeerd bestuurder Communicate en meldpunt voor consumenten 9 16 Algemene diensten Staf Directeur- generaal Budget- Beheers- controle 2014 Controlebeleid 2014 Laboratoria 2014 Controle 2014 8,5 Staf Directeur- generaal 10 17,5 Interne audit 11 Financiering 23 Crisispreventie en -beheer Stafdirectie integratie van bedrijfsinformatie Directie dierengezondheid en veiligheid van de dierlijke producten 6 ICT 45 Stafdirectie Internationale zaken 11 Juridische dienst 19 P&O 40 Logistiek 45 Directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten Stafdirectie voor risico-beoordeling Directie Transformatie en distributie van levensmiddelen 6 17 Staf Directeur- generaal Centrale diensten Lab Gembloux Lab Gentbrugge 2 Hoofdbestuur 12 Staf Directeur-generaal 9 21 Sector primaire productie 16 44 Sector transformatie 12 12 Lab Liège 23 Sector distributie 5 9 Lab Melle 22 Sector erkenningen 8 14 Lab Tervuren 28 Sector import/export 17 19 NICE 16 NOE 16 Provinciale diensten PCE Antwerpen 95 PCE Brussel 44 PCE Henegouwen 65 PCE Limburg 54 PCE Luik 69 PCE Luxemburg 30 PCE Namen 36 PCE Oost-Vlaanderen 91 PCE Vlaams-Brabant 57 PCE Waals-Brabant 26 PCE West-Vlaanderen 102 Totaal 42 198 79 152 770 1.241 83

84 VIII. BEGROTING EN FINANCIERING VAN HET FAVV 1. Financiering van het FAVV De financiering is gebaseerd op de wet van 9 december 2004 en steunt op de volgende inkomsten : - Een in de begroting van de FOD Volksgezondheid ingeschreven dotatie. - De voor door het FAVV aan individuele ondernemingen geleverde prestaties verschuldigde retributies. - De jaarlijkse heffingen die moeten worden betaald door alle operatoren die onder de controlebevoegdheid van het agentschap vallen, die verschillen al naargelang van de activiteitensector en een deel van de uitgaven voor het toezicht op de voedselketen en de BSE-tests dekken. - De subsidies van de EU in het kader van de bestrijding van bepaalde dierziekten en zoönoses of quarantaineziekten in de plantaardige sector. - Diverse inkomsten : administratieve boetes, door de laboratoria van het FAVV voor rekening van derden uitgevoerde analyses, interesten op beleggingen, … De heffingen worden elk jaar geïndexeerd en indien nodig zowel naar boven als naar onder aangepast om rekening te houden met de budgettaire noden of met de evolutie van de parameters die meespelen in de verdeling per sector. De parameters voor de verdeling over de sectoren zijn : - De toegevoegde waarde (1/3) - Het bruto exploitatie-overschot ( 1/3) - Het aantal controle-uren per jaar dat samenhangt met het controleplan (1/3) Het FAVV zal in de loop van 2012 de verdeling over de sectoren herbekijken op basis van de recentste beschikbare gegevens voor de eerste twee parameters en van de als bijlage bijgevoegde inspectiefrequenties wat de derde parameter betreft. Daarnaast wordt aan de huidige sectoren een specifieke sector toegevoegd voor de producenten van verpakkingsmateriaal. Reeds enkele jaren wordt een bonus –malussysteem toegepast op de jaarlijkse heffing met als doel de veralgemening van autocontrolesystemen (ACS) binnen de voedselketen te bevorderen. De invoering van een ACS in alle vestigingseenheden die actief zijn in de voedselketen is een wettelijke verplichting (KB van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen). De certificering ervan door een door Belac geaccrediteerde en door het FAVV erkende certificeringsinstelling (OCI) of de validatie ervan door het FAVV is nog steeds niet verplicht maar vormt wel een garantie en is het eerste criterium op basis waarvan het FAVV zijn inspectiefrequentie in de betreffende inrichtingen kan verlagen. De bonus op de jaarlijkse heffing die wordt toegekend aan ondernemingen met een gecertificeerd of gevalideerd ACS voor al hun activiteiten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen, wordt daardoor gerechtvaardigd.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Businessplan 2009-2011 - Favv
stand van zaken - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Het FAVV tot uw dienst
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv
Autocontrole - Favv
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv