Views
5 years ago

Businessplan 2012-2014 - Favv

Businessplan 2012-2014 - Favv

Dotatie: als gevolg van

Dotatie: als gevolg van de aan het agentschap opgelegde besparing van 4.102.000€, is het bedrag van de dotatie 2012 lager dan in 2011 ondanks de toepassing van een indexering van 2,1%. Het bedrag voor 2013 houdt rekening met een geraamde indexering van 2,1 %, de recuperatie van de in 2012 niet recurrent geschrapte 2.000.000€ en met de bijdrage van 2.102.000€ van het FAVV in de in 2013 aan de ION opgelegde besparing van 11 miljoen. Voor het bedrag voor 2014 wordt rekening gehouden met een op 2,1 % geraamde indexering en een verlaging van 191.000€ als bijdrage in de besparingen voor de ION in 2014. Uitgaven Personeel: als gevolg van de opgelegde besparing van 1.971.000€ in 2012 in vergelijking met 2011 kan zelfs de stijging van de index niet worden gedekt. Ondanks de gevoerde rationalisering kan het agentschap door die vermindering niet beschikken over voldoende middelen (kilometervergoedingen, vacatiegelden, …) om het controleprogramma uit te voeren zoals gepland met als gevolg een verhoogd risico van incidenten in de voedselketen. Werkingskosten, uitgaven BSE: de verlaging van het bedrag 2012 t.o.v. dit van 2011 valt te verklaren door een lager aantal te testen dieren in het slachthuis. Werkingskosten, uitgaven externe labo’s: een derde rationa- lisering in DG Laboratoria maakt het mogelijk om tegen eind 2014 de budgettaire last van de externe laboratoria te verminderen met 600.000€. Andere uitgaven: in de begrotingen van 2012, 2013 en 2014 wordt rekening gehouden met de indexering evenals met de in de begrotingsnotificaties opgelegde besparingen op de werkingskosten. Terugbetaling aan de Schatkist voor BSE: de schuld die het agentschap bij de Schatkist aanging in 2005 loopt als gevolg van de vervroegde aflossing af in 2011. Er wordt dan ook geen bedrag meer uitgetrokken vanaf 2012. Om de onvermijdelijke budgettaire besparingen na te komen, ziet het agentschap er op toe dat de externe kosten (cost out) worden verminderd, de werkmethoden (werkzaamheden) worden geoptimaliseerd en een duurzaam en klantgericht operationeel model wordt uitgewerkt (transformatie). Een efficiëntiecyclus ontwikkelen en in stand houden vereist echter een herinvestering van een deel van de gerealiseerde besparingen : save to invest-invest to save. De realisatie van een derde rationalisering in DG Laboratoria maakt het mogelijk om tegen eind 2014 de budgettaire last van de externe laboratoria met 600.000€ (save) te verminderen in die mate dat van deze 600.000€, 300.000€ opnieuw kan worden geïnvesteerd in materiaal en producten voor onze eigen labo’s (invest). Bovendien is dit engagement van het agentschap slechts mogelijk als de versnippering tussen personeels-, werkings- en investeringskosten verdwijnt en als de managers van het agentschap geheel autonoom kunnen bepalen op welke posten zij besparen en op welke zij een deel van de gerealiseerde besparingen herinvesteren. 89

90 Om de externe kosten te verlagen zal het agentschap voor de bestaande contracten (telecom, energie,…) nieuwe onderhandelingen voeren, indien mogelijk de voorkeur geven aan raamcontracten, benchmarkings uitvoeren met de andere federale administraties en telkens wanneer het interessant kan zijn een beroep doen op de Federale Opdrachtencentrale (FOR). Om de interne kosten te verlagen zal het agentschap erop toezien dat zijn werkmethoden geoptimaliseerd zijn of worden en de activiteiten met weinig toegevoegde waarde worden geschrapt. Ten slotte, met het oog op de ontwikkeling van een optimaal en duurzaam model, zal het agentschap de LEAN-methode die sinds september 2011 inde directie Financiering en sinds november 2011 in de Juridische dienst wordt toegepast, verder uitbreiden naar alle diensten van de DG Algemene diensten en naar de verschillende diensten van de operationele DG’s. Deze methode beoogt tegelijk een hogere klantentevredenheid en een verbetering van de prestaties. Met andere woorden, deze methode maakt het mogelijk om met een minimum aan middelen tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant.

Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Prioriteiten - Favv
het businessplan d.d. april 2012 plus bijbehorend ruimetelijk ...
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Water@work! - Jaarverslag 2012 - KWR Watercycle Research Institute
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-2-corr_tcm126-548010
Actieplan 2012-2014 - Dienst voor het Strafrechtelijk beleid
magazine-nationale-veiligheid-en-crisisbeheersing-2014-nr-2_tcm126-548010
Businessplan 2009-2011 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2012-6 van het Raadgevend ... - Favv
stand van zaken - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Het FAVV tot uw dienst
(Microsoft PowerPoint - jaarverslag 2012 - Raadgevend comit ... - Favv
Jaarverslag 2001 - Favv
Autocontrole - Favv
Presentatie van Dhr. Gil Houins, Gedelegeerd bestuurder - Favv